Polish

Telefon kontaktowy:

+48 607 927 430   (także przy użyciu aplikacji Viber i Whats App)

UWAGA! Osoby z Kartą Polaka lub z kartą stałego pobytu mogą być przyjmowane na zasadach obowiązujących obywatela Polski

STUDIA PROWADZONE SĄ W JĘZYKU POLSKIM!

 

ŚCIEŻKI REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW

I. Na zasadach obowiązujących obywateli Polski

Cudzoziemcy, którzy mogą podejmować i odbywać kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich, to:

 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;
 • cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy o cudzoziemcach;
 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw człon­kow­skich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.
 • ze względu na art. 507 ustawy o cudzoziemcach będą także brane pod uwagę dotychczas udzielone ważne zezwolenia:
 1. na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której była mowa wart. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573);
 2. na osiedlenie się.

UWAGA!

Osoby posiadające kilka obywatelstw, w tym obywatelstwo polskie, mogą podejmować i odbywać studia wyższe w Akademii Pomorskiej wyłącznie na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować i odbywać studia wyższe w Akademii Pomorskiej na zasadach obowiązujących obywateli polskich albo na innych zasadach obowiązujących cudzoziemców.

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów mogą podejmować i odbywać studia, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich (z tym, że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg) albo na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich.

II. Decyzją Rektora Akademii Pomorskiej

Cudzoziemcy mogą podejmować studia wyższe na podstawie decyzji Rektora Akademii Pomorskiej:

 • na zasadach odpłatności;
 • albo bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;
 • albo jako stypendyści strony wysyłającej bez ponoszenia opłat za naukę;
 • albo jako stypendyści Uczelni.

Co do zasady cudzoziemcy przyjmowani są w Akademii Pomorskiej na zasadach odpłatności.

Po dokonaniu wpisu na studia cudzoziemiec zobowiązany jest wnieść opłatę za studia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia kształcenia w wysokości określonej przez Rektora AP w odrębnym zarządzeniu.

Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” czy też wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podejmować i odbywać studia wyższe w Akademii Pomorskiej wyłącznie na zasadach odpłatności.

                                                            

Jak wygląda rekrutacja?

I ETAP REKRUTACJI

Cudzoziemcy – kandydaci na studia zobowiązani są przesłać kopie bądź skany podstawowych dokumentów, niezbędnych w pierwszym etapie rekrutacji na adres: rekrutacja@apsl.edu.pl

albo

Akademia Pomorska w Słupsku - Biuro Rekrutacji, ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk​, Polska

1. Kwestionariusz osobowy (podanie) ze zdjęciem

2. Paszport - pierwsza strona paszportu (z danymi osobowymi i zdjęciem) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Kandydata

3. Dokument potwierdzający wykształcenie

Dokument uprawniający do podjęcia studiów w Polsce przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego*, zalegalizowany bądź opatrzony apostillą:

 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z ocenami
 • Świadectwo wraz z ocenami  przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego*
 • Legalizacja świadectwa lub opatrzone apostillą lub potwierdzenie, że posiadane świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych – jeśli dotyczy i w zależności od kraju, w którym wydano dokument

A w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia:

 • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem – jeżeli dyplom został wydany w Polsce
 • Dyplom wraz z suplementem (z dodatkiem) przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego*,
 • Legalizacja dyplomu czy też apostilla lub potwierdzenie, że posiadane świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych – jeśli dotyczy i w zależności od kraju, w którym wydano dokument

4. Dokument potwierdzający ukończenie rocznego kurs przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Osoby, które nie posiadają jednego z wymienionych dokumentów zobowiązane są do zdania egzaminu sprawdzającego przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego przeprowadzonego przez Akademię Pomorską w terminie wyznaczonym przez Biuro Rekrutacji (po przyjeździe na studia do Polski).

5. Dokumenty potwierdzające stan zdrowia: Zaświadczenie lekarskie z informacją o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku wraz z tłumaczeniem na język polski – jeżeli zaświadczenie wydane jest w innym języku niż w polski.

6. Fotografia w formie elektronicznej

7. Wniosek o przydzielenie miejsca w Domu Studenta – jeśli dotyczy

8. Dowód wniesionej opłaty rekrutacyjnej – 85 zł (≈20€)
Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na nr konta bankowego:
71 2490 0005 0000 4520 8377 0269
SWIFT: ALBPPLPW
Akademia Pomorska w Słupsku
ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk POLSKA

9. Dowód wniesionej opłaty za studia

Wszystkie dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego*

II ETAP REKRUTACJI

Lista dokumentów, które należy dostarczyć  po przyjeździe na studia do Polski:

 1. Podanie (oryginał) - kwestionariusz osobowy ze zdjęciem
 2. Paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość Kandydata (z danymi osobowymi i zdjęciem) (oryginał do wglądu)
 3. Wiza/karta pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP – jeśli dotyczy
 4. Dokument potwierdzający wykształcenie (oryginał)
 5. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (oryginał) - jeśli dotyczy
 6. Dokumenty potwierdzające stan zdrowia (oryginał)
 7. 2 fotografie ( 3,5x4,5 cm) - do akt i Karty mieszkańca Domu Studenta
 8. Polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia. Oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu pracownikowi uczelni.

* Tłumaczenie na język polski
Tłumaczenie dokumentów na język polski powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości - lista dostępna jest na stronie: [LINK]
Jeżeli masz problem z tłumaczeniem dokumentów, skontaktuj się z Biurem Rekrutacji!
Jeżeli tłumaczenie na język polski nie jest dokonane przez tłumacza przysięgłego, tłumaczenie możne zostać poświadczone przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.

Opłaty za studia

Termin opłaty za studia za cały semestr: do 30 września
Na pisemną prośbę kandydata (wraz z uzasadnieniem) Rektor może wyrazić zgodę na wnoszenie opłat za studia w ratach.

Termin opłaty za studia w ratach: dwie pierwsze raty do 15 października  (pod warunkiem złożenia podania do Rektora o zgodę na odpłatność za studia w ratach).

Zakwaterowanie

Opłaty miejsce w domu studenckim:

 • 300 zł w pokoju 3 osobowym (≈70€)
 • 360 zł w pokoju 2 osobowym (≈85€)
 • 500 zł w pokoju 1 osobowym (≈117€)

Wniosek o przydzielenie miejsca w Domu Studenta

Zaproszenie do wizy

Zaproszenie do podjęcia studiów niezbędne do uzyskania wizy przesyłamy po otrzymaniu od Kandydata kopii lub skanów podstawowych dokumentów rekrutacyjnych:

 • podanie/kwestionariusz osobowy,
 • paszport
 • atestat i dodatek do atestatu wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego i apostill
 • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia z suplementem wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego i  apostille - dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia
 • dokument potwierdzający stan zdrowia wraz z tłumaczeniem na język polski
 • 1 elektroniczna fotografia
 • wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta - jeśli dotyczy.

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
galeria I piętro

Tel. kontaktowe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej