Polish

Telefon kontaktowy:

+48 607 927 430   (także przy użyciu aplikacji Viber i Whats App)

UWAGA! Osoby z Kartą Polaka lub z kartą stałego pobytu mogą być przyjmowane na zasadach obowiązujących obywatela Polski

STUDIA PROWADZONE SĄ W JĘZYKU POLSKIM!

 

ŚCIEŻKI REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW

I. Na zasadach obowiązujących obywateli Polski

Cudzoziemcy, którzy mogą podejmować i odbywać kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich, to:

 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy o cudzoziemcach;
 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw człon­kow­skich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

UWAGA!

Osoby posiadające kilka obywatelstw, w tym obywatelstwo polskie, mogą podejmować i odbywać studia wyższe w Akademii Pomorskiej wyłącznie na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować i odbywać studia wyższe w Akademii Pomorskiej na zasadach obowiązujących obywateli polskich albo na innych zasadach obowiązujących cudzoziemców.

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów mogą podejmować i odbywać studia, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich (z tym, że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg) albo na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich.

II. Decyzją Rektora Akademii Pomorskiej

Cudzoziemcy mogą podejmować studia wyższe na podstawie decyzji Rektora Akademii Pomorskiej:

 • na zasadach odpłatności;
 • albo bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;
 • albo jako stypendyści strony wysyłającej bez ponoszenia opłat za naukę;
 • albo jako stypendyści Uczelni.

Co do zasady cudzoziemcy przyjmowani są w Akademii Pomorskiej na zasadach odpłatności.

Po dokonaniu wpisu na studia cudzoziemiec zobowiązany jest wnieść opłatę za studia nie później niż do dnia rozpoczęcia kształcenia.

Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” czy też wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podejmować i odbywać studia wyższe w Akademii Pomorskiej wyłącznie na zasadach odpłatności.

                                                            

Jak wygląda rekrutacja?

I ETAP REKRUTACJI

Cudzoziemcy – kandydaci na studia zobowiązani są zalogować się na stronie https://ehms.apsl.edu.pl/e-rekrutacja/, a następnie przesłać kopie bądź skany podstawowych dokumentów, niezbędnych w pierwszym etapie rekrutacji na adres: rekrutacja@apsl.edu.pl

albo

Akademia Pomorska w Słupsku - Punkt Rekrutacyjny,
ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk​, Polska

1. Kwestionariusz osobowy (podanie) ze zdjęciem

2. Paszport - pierwsza strona paszportu (z danymi osobowymi i zdjęciem) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Kandydata

3. Dokument potwierdzający wykształcenie

Dokument uprawniający do podjęcia studiów w Polsce przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego*, zalegalizowany bądź opatrzony apostillą:

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia:

 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z ocenami
 • przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego*
 • Legalizacja świadectwa lub opatrzone apostillą lub potwierdzenie, że posiadane świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych – jeśli dotyczy i w zależności od kraju, w którym wydano dokument.

Jeśli nie wiesz jak zalegalizować swoje dokumenty - skontaktuj się z Punktem Rekrutacyjnym!

 

A w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia:

 • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem – jeżeli dyplom został wydany w Polsce
 • Dyplom wraz z suplementem (z dodatkiem) przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego*,
 • Legalizacja dyplomu czy też apostilla lub potwierdzenie, że posiadane świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych – jeśli dotyczy i w zależności od kraju, w którym wydano dokument

Jeśli nie wiesz jak zalegalizować swoje dokumenty - skontaktuj się z Punktem Rekrutacyjnym!

 

* Dokumenty o wykształceniu wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez polskiego konsula lub polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości - lista dostępna jest na stronie: LINK

Jeżeli tłumaczenie na język polski nie jest dokonane przez tłumacza przysięgłego, tłumaczenie możne zostać poświadczone przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.

Jeżeli masz problem z tłumaczeniem dokumentów, skontaktuj się z Punktem Rekrutacyjnym!

 

4. Dokument potwierdzający ukończenie rocznego kurs przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1.

Osoby, które nie posiadają jednego z wymienionych dokumentów zobowiązane są do zdania egzaminu sprawdzającego przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego przeprowadzonego przez Akademię Pomorską w terminie wyznaczonym przez Punkt  Rekrutacyjny (po przyjeździe na studia do Polski).

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE I TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO

28 września, godz. 11.00, AULA 218 ul. Boh. Westerplatte 64

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

 

5. Fotografia w formie elektronicznej

6. Wniosek o przydzielenie miejsca w Domu Studenta – jeśli dotyczy

 

7. Dowód wniesionej opłaty rekrutacyjnej – 85 zł (≈20€)
Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na nr konta bankowego:
71 2490 0005 0000 4520 8377 0269
SWIFT: ALBPPLPW
Akademia Pomorska w Słupsku
ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk POLSKA

8. Dowód wniesionej opłaty za studia

9. Dowód osobisty (strona z danymi personalnymi, strona z informacją o adresie domowym) - jeśli jest

10. Akt urodzenia wraz z tłumaczeniem na język polski (niezbędne do obowiązkowego meldunku tymczasowego) - zwykłe tłumaczenie

11. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych do podjęcia studiów przez osobę niepełnoletnią (dotyczy tylko kandydatów poniżej 18 roku życia).

W przypadku kandydatów niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych poświadczona notarialnie lub przez polską placówkę dyplomatyczno-konsularną

Wzór zgody:

 

II ETAP REKRUTACJI

Lista dokumentów, które należy dostarczyć  po przyjeździe na studia do Polski:

 1. Oryginały dokumentów wymienionych wyżej (w I etapie rekrutacji)
 2. Ubezpieczenie medyczne: Niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia. Oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu pracownikowi uczelni.
 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, albo
 • polisa ubezpieczenia zdrowotnego, albo
 • dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia, albo
 • potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium RP.

 

Opłaty za studia na rok akademicki 2018/19:

Kierunek kształcenia

Płatność roczna (PLN)

Płatność semestralna (PLN)

Płatność w 10 ratach (PLN)

Administracja, Biologia, Kosmetologia, Ochrona środowiska, Pedagogika, Praca socjalna, Socjologia, Turystyka i rekreacja, Bezpieczeństwo narodowe

3400

1800

360

Pielęgniarstwo SPS

Filologia (angielska, germańska, rosyjska), Cybernetyka społeczna

3800

2000

400

Geografia

3500

1850

360

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

5000

2600

520

Edukacja techniczno-informatyczna, Matematyka, Fizyka techniczna, Historia, Politologia, Informatyka

3300

1750

350

Filologia polska

3100

1650

330

Fizjoterapia,  Ratownictwo medyczne

4400

2300

460

Zarządzanie

3200

1700

340

Literaturoznawstwo, Historia (studia doktoranckie)24001200240

Termin opłaty za studia za cały semestr: do 30 września
Na pisemną prośbę kandydata (wraz z uzasadnieniem) Rektor może wyrazić zgodę na wnoszenie opłat za studia w ratach.

 

Zakwaterowanie

Opłaty miejsce w domu studenckim:

 • 320 zł w pokoju 3 osobowym (≈75€)
 • 380 zł w pokoju 2 osobowym (≈90€)
 • 520 zł w pokoju 1 osobowym (≈125€)

Zaproszenie do wizy

Zaproszenie do podjęcia studiów niezbędne do uzyskania wizy przesyłamy po otrzymaniu od Kandydata kopii lub skanów podstawowych dokumentów rekrutacyjnych:

 • podanie/kwestionariusz osobowy,
 • paszport
 • dokument potwierdzający wykształcenie: atestat i dodatek do atestatu wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego i apostill, lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia z suplementem wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego i  apostille.
 • 1 elektroniczna fotografia
 • wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta - jeśli dotyczy
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
galeria I piętro
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej