Напрямки та спеціальності

Напрямки та спеціальності в Академії Поморській в Слупьську

Інформація про курс польскої мови для іноземців:

 

БАКАЛАВР/ STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA:

напрямок / kierunek:

спеціальності / specjalności:

АДМІНІСТРАЦІЯ

Administracja

 

спеціальність / specjalności: обирається після І семестру/wybór następuje po I semestrze;

 1. Самоврядування / Administracja samorządowa
 2. Адміністрація правосуддя /Administracja wymiaru sprawiedliwości
 3. Економічне управління /Administracja gospodarcza

 

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

Bezpieczeństwo Narodowe

 

 

 

 

 

спеціальність / specjalności:(обирається після 2 семестру/wybór następuje po 2 semestrze;)

 1. Безпека та громадський порядок /Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny
 2. Кризове управління /Zarządzanie Kryzysowe  
 3. Національна оборона /Obronność państwa
 4. Кібермедія / Cybermedia
 5. Кіберзагроза /Cyberzagrożenia
 6. Захист кіберпростору / Ochrona cyberprzestrzeni
 7. Охорона суспільства/Obrona państwa 

 

ДИЄТЕТИКА

Dietetyka

 

 

БІОЛОГІЯ

Biologia

 

 

 

спеціальності / specjalności:(обирається після ІI семестру/wybór następuje po II semestrze;)

 1. Природa – спеціалізація педагогічна /Przyroda (nauczycielska)
 2. Фітотерапія /Ziołolecznictwo
 3. Біологія медична /Biologia medyczna
 4. Біологія з розширеною іноземною мовою /Biologia z rozszerzonym językiem obcym

 

МИСТЕЦЬКА ОСВІТА В ГАЛУЗІ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 

 

 1. Музична освіта -  спеціалізація педагогічна/Edukacja muzyczna (nauczycielska)

Зарахування кандидатів на навчання проводиться на основі практичного іспиту що включає: тест слухових можливостей, спів пісень та виконання музичного твору на обраному музичному інструменті. /Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie wyniku egzaminu praktycznego obejmującego: sprawdzian predyspozycji słuchowych, zaśpiewanie pieśni oraz wykonanie utworu na wybranym instrumencie muzycznym.

 

ОСВІТА В ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНФОРМАТИЦІ – інженерний напрямок

Edukacja techniczno-informatyczna - kierunek inżynierski  

 

спеціальності / specjalności:(обирається після ІI семестру/wybór następuje po II semestrze)

 1. Навчення технічно-інформацийне – спеціалізація педагогічна /Edukacja techniczno-informatyczna (nauczycielska)
 2. Проектування мобільних додатків і веб-додатків/ Projektowanie aplikacji internetowych i mobilnych
 3. Програмування в області автоматизації і роботехніки / Programowanie w automatyce i robotyce

 

ФІЛОЛОГІЯ АНГЛІЙСЬКА

Filologia angielska

 

 

 

спеціальності / specjalności:(обирається після ІI семестру/wybór następuje po II semestrze)

 1. Філологія англійська -спеціальність перекладача /Filologia angielska - translatoryka
 2. Філологія англійська – спеціалізація педагогічна/Filologia angielska (nauczycielska)
 3. Філологія англійська - комунікація в медіапросторі /Filologia angielska – komunikacja w mediach

 

ФІЛОЛОГІЯ НІМЕЦЬКА

Filologia germańska

 

 

спеціальності / specjalności:(обирається після ІI семестру/wybór następuje po II semestrze)

 1. Філологія німецька – спеціалізація педагогічна/Filologia germańska (nauczycielska)
 2. Філологія німецька – німецька мова в туризмі та бізнесі /Filologia germańska - język niemiecki w biznesie i turystyce

 

ФІЛОЛОГІЯ РОСІЙСЬКА

Filologia rosyjska

 

 

 

 

 

спеціальності / specjalności:(обирається після ІI семестру/wybór następuje po II semestrze)

 1. Філологія російська – російська мова в туризмі та бізнесі /Filologia rosyjska - język rosyjski w biznesie i turystyce
 2. Філологія російська – література та переклад /Filologia rosyjska – literacko-przekładoznawcza
 3. Філологія російська зі знанням англійської мови /Filologia rosyjska z językiem angielskim
 4. Філологія російська з навчанням польської мови як іноземної/ Filologia rosyjska z nauczaniem języka polskiego jako obcego

 

ФІЛОЛОГІЯ ПОЛЬСЬКА

Filologia polska

 

 

спеціальності / specjalności:(обирається після ІI семестру/wybór następuje po II semestrze)

 1. Філологія польська – спеціалізація педагогічна /Filologia polska (nauczycielska)
 2. Видавництво та редагування /Wydawniczo-redaktorska
 3. Загальна логопедія - спеціалізація педагогічна/ Logopedia ogólna (nauczycielska)

 

ФІЗИКА ТЕХНІЧНА (ІНЖ.)

Fizyka techniczna - kierunek inżynierski

 

 

 

спеціальності / specjalności:(обирається після ІI семестру/wybór następuje po II semestrze)

 1. Екотехнології –відновлювані джерела енергії /Ekotechnologie – odnawialne źródła energii
 2. Технічні методи в кріміналістиці /Metody techniczne w kryminalistyce
 3. Фізико-хімічна інженерія матеріалознавства/ Fizykochemiczna inżynieria materiałoznawstwa

 

ГЕОГРАФІЯ

Geografia

 

 

 

спеціальності / specjalności:(обирається після ІI семестру/wybór następuje po II semestrze)

 1. Формування та управління навколишнім середовищем /Kształtowanie i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym (також для кандидатів 50+)
 2. Економіка та політика місцевого самоврядування /Gospodarka i polityka samorządowa
 3. Геоінформація /Geoinformacja
 4. Спеціальність педагогічна/specjalność nauczycielska

 

Iсторія

Historia

 

 

спеціальності / specjalności:(обирається після І семестру/wybór następuje po I semestrze)

 

 1. Архівістика та діловодство в органах влади і на підприємствах /Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją w urzędzie i firmie
 2. Iсторія - спеціалізація педагогічна/Historia – specjalizacja nauczycielska 
 3. Американістика / Amerykanistyka

Інформатика – напрямок інженерний

Informatyka – kierunek inżynierski

 

 

 1. Програмування / Programowanie

 

ИНЖИНЕРИЯ КИБЕРПРОСТРАНСТВА

Inżynieria cybeprzestrzeni   

 

     

 

спеціалізації/ specjalności:(обирається після ІI семестру/wybór następuje po II semestrze)

1.            Инженерія кібермедія/inżynieria cybermediów

2.            Кибербезпека з елементами криптографії і криптології/cyberbezpieczeństwo z elementami kryptografii i kryptologii

 

 

Косметологія

Kosmetologia

 

 

 1. Косметологія/Kosmetologia ogólna

 

ЛОГіСТИКА*

Logistyka*

* напрямок буде відкритий після згоди MNiSW/ kierunek zostanie uruchomiony po akceptacji MNiSW

 

                спеціальність/specjalności:(обирається після ІI семестру/wybór następuje po II semestrze)

1.Транспорт и спедиція/transport i spedycja

2.Логістика морського простору/logistyka morska

МАТЕМАТИКА

Matematyka

 

спеціальності / specjalności:(обирається після І семестру/wybór następuje po I semestrze)

 1. Аналіз даних в Business Intelligence / Analiza danych w Business Intelligence
 2. Математика – спеціалізація педагогічна /Matematyka - specjalizacja nauczycielska
 3. Фінансова математика  / Matematyka finansowa

ЕКОЛОГІЯ

Ochrona środowiska

 

 

 

спеціальності / specjalności:(обирається після ІI семестру/wybór następuje po II semestrze)

 

 1. Біомоніторинг і сталий розвиток /Biomonitoring i zrównoważony rozwój
 2. Біоенерге́тика /Ekoenergetyka
 3. Економіка і муніципальне управління водопостачання і каналізації / Gospodarka komunalna i wodno-ściekowa
 4. Управління природничим міським простором / Przyrodnicze zarządzanie przestrzenią miejską
 5. Охорона навколишнього середовища в діяльності органів публічної влади (заочна форма навчання) /Ochrona środowiska w administracji publicznej (tylko na studiach niestacjonarnych)

 

ПЕДАГОГІКА

Pedagogika

 

 

 

 

спеціальності / specjalności:(обирається після ІI семестру/wybór następuje po II semestrze)

 

 1.  Психопедагогіка /Psychopedagogika
 2. Педагогіка ресоціалізаційна з соціотерапією / Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
 3. Педагогіка опікунсько-виховна з соціальною допомогою / Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą społeczną
 4. Педагогічна терапія з елементами терапії групової/Terapia pedagogiczna z elementami terapii zajęciowej

 

МЕДСЕСТРИНСТВО

Pielęgniarstwo

 

 

ПОЛІТОЛОГІЯ

Politologia

 

 

 

спеціальності / specjalności:(обирається після ІI семестру/wybór następuje po II semestrze)

 1. Медіа та суспільна комунікація /Nowe media i komunikacja społeczna
 2. Управління проектами /Zarządzanie projektami
 3. Міграційна політика / Polityka migracyjna
 4. Політика державного і місцевого самоврядування/ Polityka samorządowa i publiczna

 

СОЦІАЛЬНА РОБОТА

Praca socjalna

 

 1. Соціальна робота в галузі суспільної допомоги і полікультурному середовищі / Praca socjalna w pomocy społecznej i środowisku wielokulturowym

 

ЕКСТРЕНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

Ratownictwo medyczne

 

Зарахування кандидатів на навчання проводиться на основі подання необхідних документів.  / Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie wymaganych dokumentów.

СОЦІОЛОГІЯ

Socjologia

 

спеціальності / specjalności:(обирається після ІI семестру/wybór następuje po II semestrze)

 1. Кримінологія та соціологія пенітенціарна /Kryminologia i socjologia penitencjarna
 2. посередництво і соціальна комунікація /Mediacje i komunikacja społeczna
 3. Помічник сім'ї /Asystent rodziny

 

ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ

Turystyka i rekreacja

 

 

 

спеціальності / specjalności:(обирається після ІII семестру/wybór następuje po III semestrze)

 1. Геотуризм /Geoturystyka
 2. Оздоровчий Туризм /Turystyka zdrowotna
 3. Активний туризм /Turystyka aktywna
 4. Туризм у морській зоні (також для кандидатів 50+ Menadżer hotelarstwa i gastronomii ) / Turystyka w strefie morskiej

 

Менеджмент

Zarządzanie

спеціальності / specjalności:(обирається після ІI семестру/wybór następuje po II semestrze)

 1. Управління підприємоством/Zarządzanie przedsiębiorstwem
 2. Управління персоналом/Zarządzanie zasobami ludzkimi 
 3. Бухгалтерський облік/Rachunkowość – .
 4. Менеджер з продажу/Menedżer sprzedaży -
 5. Менеджер готельно-ресторанного бізнесу/Menadżer hotelarstwa i gastronomii

 

 

ЦІЛІСНЕ МАГІСТЕРСЬКЕ НАВЧАННЯ (п’ятирічне)/ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE (pięcioletnie)

напрямок / kierunek:

спеціальності / specjalności:

ФІЗІОТЕРАПІЯ

Fizjoterapia

 

 

Зарахування кандидатів на навчання проводиться на основі подання необхідних документів.

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych, wymaganych dokumentów

 

 

ПЕДАГОГІКА ДОШКІЛЬНА ТА ПОЧАТКОВА

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

 

 

 

 

 

ПРАВОЗНАВСТВО

Prawo

 

 

 

 

 
  
  
  

МАГІСТРАТУРА/ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA:

напрямок / kierunek:

спеціальності / specjalności:

АДМІНІСТРАЦІЯ

Administracja

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

Bezpieczeństwo Narodowe

 

 

 

 

 

 

спеціальності / specjalności:(обирається після ІI семестру/wybór następuje po II semestrze)

 1. Охорона суспільства / Оbrona narodowa
 2. Кризисне управління в організаціях / zarządzanie kryzysowe w organizacjach
 3. Безпека інформаційна /Bezpieczeństwo informacyjne
 4. Міжнародна безпека /Bezpieczeństwo międzynarodowe
 5. Управління безпекою та гігієною праці /Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 6. Кримінологія / Кримінологія з криміналістикою / Kryminologia /Kryminologia z kryminalistyką

 

БІОЛОГІЯ

Biologia

 

 

 

 1. Біологія медична /Biologia medyczna
 2. Природні експертизи і біомоніторінг /Ekspertyzy przyrodnicze i biomonitoring
 3. Біологія – спеціалізація педагогічна /Biologia - Specjalizacja nauczycielska

 

МИСТЕЦЬКА ОСВІТА В МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВІ

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 

 1. Анімація культури -Animacja kultury

 

ФІЛОЛОГІЯ ПОЛЬСЬКА

Filologia polska

 

 1. Філологія польська – спеціалізація педагогічна /Filologia polska – specjalizacja nauczycielska 
 2. Сучасна культура /Kultura współczesna

 

ФІЛОЛОГІЯ АНГЛІЙСЬКА

Filologia angielska

 

 

 1. Філологія англійська - спеціальність перекладача /Filologia angielska– translatoryka
 2. Філологія англійська – спеціалізація педагогічна /Filologia angielska – specjalizacja nauczycielska

 

ФІЛОЛОГІЯ НІМЕЦЬКА

Filologia germańska

 

 

 1. Філологія німецька – спеціалізація педагогічна /Filologia germańska - specjalizacja nauczycielska
 2. Філологія німецька – німецька мова в бізнесі та туризмі /Filologia germańska - język niemiecki w biznesie i turystyce

 

ФІЛОЛОГІЯ РОСІЙСЬКА

Filologia rosyjska

 

 

 1. Філологія російська – російська мова в бізнесі та туризмі /Filologia rosyjska - język rosyjski w biznesie i turystyce
 2. Філологія російська зі знанням англійської мови – спеціалізація педагогічна /Filologia rosyjska z językiem angielskim – specjalizacja nauczycielska

 

ГЕОГРАФІЯ

Geografia

 

 

 

 

 1. Економіка і самоврядування / Gospodarka i administracja samorządowa
 2. Географія – спеціалізація педагогічна/Geografia –specjalizacja nauczycielska
 3. Туризм /Turystyka
 4. Формування та управління навколишнім природнім середовищем /Kształtowanie i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

 

ІСТОРІЯ

Historia

 

 

 

 1. Історія - спеціалізація вчительська /Historia – specjalizacja nauczycielska
 2. Архівістика та наука про Помор'я /Archiwistyka z pomorzonawstwem
 3. Міжнародні політичні та економічні відносини / Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze

 

МАТЕМАТИКА

Matematyka

 

 

 1. Прикладна математика / Matematyka stosowana
 2. Математика – спеціалізація педагогічна /Matematyka - Specjalizacja nauczycielska

 

ПЕДАГОГІКА

Pedagogika

 

 

 

 

 

 

 1. Психопедагогіка /Psychopedagogika
 2. Педагогіка /Pedagogika
 3. Геронтогогіка з терапією /Gerontogogika z terapią zajęciową
 4. Педагогіка опікунсько - виховна з соціальною допомогою /Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z pomocą społeczną
 5. Педагогіка ресоціалізаційна  / Pedagogika resocjalizacyjna

МЕДСЕСТРИНСТВО

Pielęgniarstwo

 

 

Менеджмент*

Zarządzanie *

* напрямок буде відкритий після отримання схвалення MNiSW/ kierunek zostanie uruchomiony po akceptacji MNiSW

спеціальності / specjalności:(обирається після ІI семестру/wybór następuje po II semestrze)

 1. Менеджерське управління / Zarządzanie menadżerskie
 2. Управління туристичною галуззю економіки / Zarządzanie gospodarką turystyczną
 3. Управління логістичне / Zarządzanie logistyczne

 

 

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej