Polski

Telefon kontaktowy:

+48 607 927 430   (także przy użyciu aplikacji Viber i Whats App)

STUDIA PROWADZONE SĄ W JĘZYKU POLSKIM!

 

 

Jak wygląda rekrutacja?

I ETAP REKRUTACJI

Cudzoziemcy – kandydaci na studia zobowiązani są zalogować się na stronie https://ehms.apsl.edu.pl/e-rekrutacja/ (wybierz rekrutacją «Registration for foreigners 2019/2020» - e-rekrutacja będzie aktywna od 17 czerwca), a następnie przesłać kopie bądź skany podstawowych dokumentów, niezbędnych w pierwszym etapie rekrutacji na adres: rekrutacja@apsl.edu.pl

albo

Akademia Pomorska w Słupsku - Punkt Rekrutacyjny,
ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk​, Polska

1. Kwestionariusz osobowy (podanie) ze zdjęciem

 

2. Paszport - pierwsza strona paszportu (z danymi osobowymi i zdjęciem) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Kandydata

3. Dokument potwierdzający wykształcenie

Dokument uprawniający do podjęcia studiów w Polsce przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego*, zalegalizowany bądź opatrzony apostillą:

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia:

 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z ocenami
 • Legalizacja świadectwa lub opatrzone apostillą lub potwierdzenie, że posiadane świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych – jeśli dotyczy i w zależności od kraju, w którym wydano dokument
 • przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego*.

A w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia:

 • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem – jeżeli dyplom został wydany w Polsce
 • Legalizacja dyplomu czy też apostilla lub potwierdzenie, że posiadane świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych – jeśli dotyczy i w zależności od kraju, w którym wydano dokument
 • Dyplom wraz z suplementem (z dodatkiem) przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego*,

* Dokumenty o wykształceniu wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez polskiego konsula lub polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości - lista dostępna jest na stronie: LINK

Jeżeli tłumaczenie na język polski nie jest dokonane przez tłumacza przysięgłego, tłumaczenie możne zostać poświadczone przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.

Jeżeli masz problem z tłumaczeniem dokumentów, skontaktuj się z Punktem Rekrutacyjnym!

 

4. Fotografia w formie elektronicznej

5. Wniosek o przydzielenie miejsca w Domu Studenta – jeśli dotyczy

 

6. Dowód osobisty (strona z danymi personalnymi, strona z informacją o adresie domowym) - jeśli jest/ do wglądu

7. Akt urodzenia (tylko do wglądu) - niezbędne przy obowiązkowej rejestracji pobytu w Polsce

8. Dowód wniesionej opłaty za studia

9. Dowód wniesionej opłaty rekrutacyjnej – 85 zł (≈20€)
Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na nr konta bankowego:
71 2490 0005 0000 4520 8377 0269
SWIFT: ALBPPLPW
Akademia Pomorska w Słupsku
ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk POLSKA

10. Dokument potwierdzający uprawnienia do zwolnienia z opłat za studia stacjonarne:

 • Paszport zagraniczny w przypadku obywateli:
  • UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy,
  • EFTA: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria.
 • karta stałego pobytu lub karta pobytu rezydenta długoterminowego UE
 • decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością:
  • art. 159 ust. 1 lub
  • art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

 • decyzja o nadaniu statusu uchodźcy lub potwierdzenie z korzystania ochrony czasowej lub ochrony uzupełniającej na terytorium RP;
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej C1 wydanym przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 • Karta Polaka lub decyzja o stwierdzeniu pochodzenia polskiego;
 • Akt małżeństwa lub akt urodzenia oraz potwierdzenie zgłoszenia pobytu w Polsce - w przypadku cudzoziemców będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP.

11. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych do podjęcia studiów przez osobę niepełnoletnią (dotyczy tylko kandydatów poniżej 18 roku życia).

W przypadku kandydatów niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych poświadczona notarialnie lub przez polską placówkę dyplomatyczno-konsularną

Wzór zgody:

12. Upoważnienie do złożenia dokumentów - jeżeli będzie składał je ktoś inny w Twoim imieniu

 

 

Termin złożenia dokumentów: do 13 września

 

II ETAP REKRUTACJI

Lista dokumentów, które należy dostarczyć  po przyjeździe na studia do Polski:

 1. Oryginały dokumentów wymienionych wyżej (w I etapie rekrutacji)
 2. Obowiązkowe spotkanie organizacyjne
 • obowiązkowy test ze znajomości języka polskiego
 • przygotowanie dokumentów do obowiązkowej rejestracji pobytu w Polsce

 

Opłaty za studia na rok akademicki 2019/20:

 

 

 

Kierunek kształcenia

 

Płatność roczna

Płatność semestralna

Płatność w 10 ratach

Za rok -termin płatności 15.09.2019 r.

Za semestr zimowy - termin płatności do 15.09.2019 r.

Za semestr  letni - termin płatności 15.02.2020 r.

Co miesiąc-termin płatności do 15. dnia miesiąca

(studenci I roku2 pierwsze raty płatne do 15.10.2019 r.)

1

2

3

4

Administracja

3400

1800

360

Bezpieczeństwo narodowe 

3400

1800

360

Biologia

3400

1800

360

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

5000

2600

520

Edukacja techniczno-informatyczna

3300

1750

350

Filologia polska

3100

1650

330

Filologia (angielska, germańska, rosyjska)

3800

2000

400

Fizjoterapia

4400

2300

460

Fizyka techniczna

3300

1750

350

Geografia

3500

1850

370

Historia

3300

1750

350

Informatyka

3300

1750

350

Inżynieria cyberprzestrzeni

3400

1800

360

Kosmetologia

3400

1800

360

Matematyka

3300

1750

350

Ochrona środowiska

3400

1800

360

Pedagogika

3400

1800

360

Pielęgniarstwo SPS

3800

2000

400

Pielęgniarstwo SDS

4600

2400

480

Politologia

3300

1750

350

Praca socjalna

3400

1800

360

Ratownictwo medyczne

4400

2300

460

Socjologia

3400

1800

360

Turystyka i rekreacja

3400

1800

360

Zarządzanie

3200

1700

340

Dietetyka*

4800

2500

500

Logistyka*

3400

1800

360

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna*

3400

1800

360

Prawo*

3700

1950

390

*Obowiązują po uzyskaniu zgody MNiSW na prowadzenie kierunku

 

Termin opłaty za studia za cały semestr: do 15 października

 

Oferta kursu języka polskiego przed rozpoczęciem zajęć:

 

Zakwaterowanie

Opłaty miejsce w domu studenckim:

 • 320 zł w pokoju 3 osobowym (≈75€)
 • 380 zł w pokoju 2 osobowym (≈90€)
 • 520 zł w pokoju 1 osobowym (≈125€)

Zobacz jak wyglądają akademiki: https://www.tanienoclegi.slupsk.pl/

 

Zaproszenie do wizy

Zaproszenie do podjęcia studiów niezbędne do uzyskania wizy przesyłamy po otrzymaniu od Kandydata kopii lub skanów podstawowych dokumentów rekrutacyjnych:

 • podanie/kwestionariusz osobowy,
 • paszport
 • dokument potwierdzający wykształcenie: atestat i dodatek do atestatu wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego i apostill, lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia z suplementem wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego i  apostille.
 • 1 elektroniczna fotografia
 • wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta - jeśli dotyczy
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej