Historia

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na studia III stopnia odbędzie się 27 września 2017 r., o godz. 10.00, w sali 47, na Wydziale Filologiczno-Historycznym (ul. Arciszewskiego 22a).

Studia doktoranckie z historii

Instytut Historii i Politologii Akademii Pomorskiej prowadzi studia doktoranckie z historii od dnia 1 października 2012 r. Studia doktoranckie trwają 4 lata i prowadzone będą w formie studiów stacjonarnych (bezpłatnych) i niestacjonarnych (płatnych). Doktoranci mogą otrzymać stypendium oraz miejsce w Domu Studenta. Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny dowolnego kierunku studiów.Na studia doktoranckie przyjmowani będą kandydaci, którzy złożą właściwe dokumenty i uzyskają pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego. Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadzi komisja rekrutacyjna pod kierunkiem Dyrektora Instytutu Historii i Politologii. Rekrutacja odbywa się w drodze konkursu. 

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

  • rozmowę kandydata z członkami komisji rekrutacyjnej, której celem jest ustalenie predyspozycji kandydata do pracy naukowej,
  • analizę dokumentów kandydata.

W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskuje punkty według następujących kryteriów - patrz Tabela nr 1

Komisja rekrutacyjna dokona przyjęć na studia doktoranckie według listy rankingowej kandydatów, będącej wynikiem postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydaci na studia doktoranckie zobowiązani są zalogować się w internetowym systemie rekrutacji https://ehms.apsl.edu.pl/e-rekrutacja/  (logowanie online będzie aktywne od 26 czerwca), a następnie dostarczyć komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.

Komplet dokumentów zawiera:

  • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (formularz, który generuje się pod koniec logowania),
  • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu magisterskiego lub równorzędnego,
  • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata poświadczoną przez upoważnionego pracownika Akademii Pomorskiej,
  • zdjęcia kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • oryginał wniesienia opłaty rekrutacyjnej na nr konta bankowego wskazany podczas internetowej rejestracji.
  • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe - patrz Tabela nr 1

 

Kierownik studiów doktoranckich:

dr hab., prof. ndzw. Agnieszka Teterycz-Puzio

Dyżury:  środa w godz. 14.00-15.30 oraz czwartki po uprzednim umówieniu spotkania 14.00-15.30, w pokoju nr 48 Wydziału Filologiczno-Historycznego, ul.Arciszewskiego 22a. 

Kontakt: agnieszka.teterycz-puzio@apsl.edu.pl

Więcej informacji na stronie Instytutu Historii i Politologii

 

Tabela nr 1

Kryterium

Ilość pkt.

Ocena na dyplomie

Bardzo dobra – 3 pkt, Dobry plus – 2 pkt, Dobry – 1 pkt.

Sprecyzowany i rozpoznany obszar badawczy oraz temat rozprawy

1 pkt.

Dotychczasowa praca pod kierunkiem samodzielnego pracownika nad rozprawą

1 pkt.

Ukończone studia historyczne

1 pkt.

Ocena poziomu motywacji i kompetencji

0-3 pkt.

Publikacja recenzowanej monografii naukowej

25 pkt.

Publikacja artykułu w punktowanym czasopiśmie naukowym (uwzględnia się liczbę punktów przyznanych periodykowi z roku, w którym artykuł został opublikowany)

Co najmniej 4 pkt. lub więcej, jeśli liczba punktów przyznanych czasopismu jest wyższa od 4

Publikacja artykułu w niepunktowanym czasopiśmie naukowym

2 pkt.

Publikacja artykułu w naukowej pracy zbiorowej recenzowanej

4 pkt.

Publikacja recenzji i sprawozdania w czasopiśmie naukowym

2 pkt.

Udział czynny w konferencji naukowej krajowej

2 pkt.

Udział czynny w konferencji naukowej międzynarodowej

3 pkt.

Publikacja popularno-naukowa lub w Internecie

(na portalu poświęconym tematyce związanej z kierunkiem studiów; minimum 450 słów, punktacja jest dzielona w przypadku większej ilości autorów)

0,5 pkt.

Wszczęcie przewodu doktorskiego

10 pkt.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
galeria I piętro
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej