Historia

Rekrutacja 2019/20:

Od roku akademickiego 2019/2020 Akademia Pomorska w Słupsku będzie prowadziła nabór do szkoły doktorskiej w 2 dyscyplinach naukowych: historii i literaturoznawstwa.

Szczegóły naboru na studia do szkoły doktorskiej zostaną ogłoszone najpóźniej do końca kwietnia 2019 r.

PROJEKT - KRYTERIA OCENIANE PODCZAS NABORU DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ

Kryterium:

Ilość pkt

Ocena na dyplomie

Bardzo dobra – 3 pkt,
Dobry plus – 2 pkt,
Dobry – 1 pkt.

Sprecyzowany i rozpoznany obszar badawczy oraz temat rozprawy

1 pkt.

Ukończone studia w zakresie dyscypliny, dla której odbywa się rekrutacja lub
Ukończone studia humanistyczne oraz politologiczne

6 pkt
3 pkt

Udokumentowana znajomość nowożytnego języka obcego

(certyfikat potwierdzający znajomość języka na poziomie min. B2 lub dyplom ukończenia studiów wyższych)

4 pkt.
Ocena poziomu motywacji i kompetencji0-3 pkt.

Publikacja recenzowanej monografii naukowej:

- z zakresu dyscypliny, w której odbywa się nabór (w zależności  od punktacji wydawnictwa)

- z zakresu innych dyscyplin

 

co najmniej 20 pkt.

 

7 pkt

Publikacja książki popularnonaukowej:

- z zakresu dyscypliny, w której odbywa się nabór (w zależności  od punktacji wydawnictwa)

- z zakresu innych dyscyplin

 

7 pkt.

 

2 pkt.

Publikacja artykułu w punktowanym czasopiśmie naukowym:

- z zakresu dyscypliny, w której odbywa się nabór (w zależności  od punktacji wydawnictwa - uwzględnia się liczbę punktów przyznanych periodykowi w roku, w którym artykuł został opublikowany)

- z zakresu innych dyscyplin

Co najmniej 4 pkt. lub więcej, jeśli liczba punktów przyznanych czasopismu jest wyższa od 4

 

2 pkt

Publikacja artykułu recenzowanego z aparatem naukowym w czasopiśmie naukowym nieujętym na liście ministerialnej:

- z zakresu dyscypliny, w której odbywa się nabór (w zależności  od punktacji wydawnictwa)

- z zakresu innych dyscyplin

 

 

2 pkt.

 

1 pkt

Publikacja artykułu w naukowej pracy zbiorowej recenzowanej:

- z zakresu dyscypliny, w której odbywa się nabór (w zależności  od punktacji wydawnictwa)

- z zakresu innych dyscyplin

 

4 pkt.

 

1 pkt.

Publikacja recenzji i sprawozdania w czasopiśmie naukowym ujętym na liście ministerialnej:

- z zakresu dyscypliny, w której odbywa się nabór (w zależności  od punktacji wydawnictwa)

- z zakresu innych dyscyplin

 

 

2 pkt.

 

1 pkt.

Publikacja recenzji bądź sprawozdania w recenzowanym czasopiśmie naukowym nieujętym na liście ministerialnej1 pkt
Udział czynny w konferencji naukowej krajowej3 pkt.
Udział czynny w konferencji naukowej międzynarodowej4 pkt.
Uzyskanie grantu przyznawanego w drodze konkursu ze środków zewnętrznych (np. NCN, NPRH, grant promotorski)10 pkt

 

Rekrutacja 2018/19:

Studia doktoranckie z historii

Instytut Historii i Politologii Akademii Pomorskiej prowadzi studia doktoranckie z historii od dnia 1 października 2012 r. Studia doktoranckie trwają 4 lata i prowadzone są w formie studiów stacjonarnych (bezpłatnych). Doktoranci mogą otrzymać stypendium oraz miejsce w Domu Studenta. Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny dowolnego kierunku studiów.Na studia doktoranckie przyjmowani będą kandydaci, którzy złożą właściwe dokumenty i uzyskają pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego. Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadzi komisja rekrutacyjna pod kierunkiem Dyrektora Instytutu Historii i Politologii. Rekrutacja odbywa się w drodze konkursu. 

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

  • rozmowę kandydata z członkami komisji rekrutacyjnej, której celem jest ustalenie predyspozycji kandydata do pracy naukowej,
  • analizę dokumentów kandydata.

W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskuje punkty według następujących kryteriów - patrz Tabela nr 1

Komisja rekrutacyjna dokona przyjęć na studia doktoranckie według listy rankingowej kandydatów, będącej wynikiem postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydaci na studia doktoranckie zobowiązani są zalogować się w internetowym systemie rekrutacji https://ehms.apsl.edu.pl/e-rekrutacja/, a następnie dostarczyć komplet dokumentów do Punktu Rekrutacjnego.

Komplet dokumentów zawiera:

  • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (formularz, który generuje się pod koniec logowania),
  • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu magisterskiego lub równorzędnego,
  • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata poświadczoną przez upoważnionego pracownika Akademii Pomorskiej,
  • oryginał wniesienia opłaty rekrutacyjnej na nr konta bankowego wskazany podczas internetowej rejestracji.
  • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe - patrz Tabela nr 1

 

 

limit miejsc: 10 os.

 

Kierownik studiów doktoranckich:

dr hab., prof. ndzw. Agnieszka Teterycz-Puzio

Dyżury:  środa w godz. 14.00-15.30 oraz czwartki po uprzednim umówieniu spotkania 14.00-15.30, w pokoju nr 48 Wydziału Filologiczno-Historycznego, ul.Arciszewskiego 22a. 

Kontakt: agnieszka.teterycz-puzio@apsl.edu.pl

Więcej informacji na stronie Instytutu Historii i Politologii

Tabela nr 1

Kryterium:

Ilość pkt

Ocena na dyplomie

Bardzo dobra – 3 pkt,Dobry plus – 2 pkt,Dobry – 1 pkt.

Sprecyzowany i rozpoznany obszar badawczy oraz temat rozprawy

1 pkt.

Dotychczasowa praca pod kierunkiem samodzielnego pracownika nad rozprawą

1 pkt.

Ukończone studia historyczne

1 pkt.

Ocena poziomu motywacji i kompetencji

0-3 pkt.

Publikacja recenzowanej monografii naukowej*

20 pkt.

Publikacja książki popularnonaukowej*

7 pkt.

Publikacja artykułu w punktowanym czasopiśmie naukowym ujętym na liście MNiSW (uwzględnia się liczbę punktów przyznanych periodykowi z roku, w którym artykuł został opublikowany)*

Co najmniej 4 pkt. lub więcej, jeśli liczba punktów przyznanych czasopismu jest wyższa od 4

Publikacja artykułu recenzowanego z aparatem naukowym w czasopiśmie nieujętym na liście czasopism punktowanych znajdującej się na stronie MNiSW

2 pkt.

Publikacja artykułu w naukowej pracy zbiorowej recenzowanej*

4 pkt.

Publikacja recenzji i sprawozdania w czasopiśmie naukowym ujętym na liście czasopism punktowanych znajdującej się na stronie MNiSW

2 pkt.

Publikacja recenzji bądź sprawozdania w recenzowanym czasopiśmie naukowym nieujętym na liście czasopism punktowanych znajdującej się na stronie MNiSW

1 pkt

Udział czynny w konferencji naukowej krajowej

3 pkt.

Udział czynny w konferencji naukowej międzynarodowej

4 pkt.

Publikacja artykułu naukowego z aparatem naukowym na stronach internetowych (wyłącznie portale naukowe)*

1 pkt.

Publikacja popularno-naukowa lub w Internecie , o objętości co najmniej 450 słów (na portalu poświęconym tematyce związanej z kierunkiem studiów).

0,5 pkt.

Wszczęcie przewodu doktorskiego

10 pkt.

Uzyskanie grantu wewnętrznego

1 pkt

Uzyskanie zewnętrznego (spoza AP) dofinansowania badań (granty, stypendia)

3 pkt.

Uzyskanie grantu przyznawanego w drodze konkursu ze środków zewnętrznych (np. NCN, NPRH, grant promotorski)

10 pkt

Inne: organizacja, współorganizacja wystaw, wykładów, konferencji naukowych, festiwali nauki, spotkań autorskich o charakterze naukowym i in. z afiliacją AP

0,5 pkt za każdą udokumentowaną aktywność

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej