Literaturoznawstwo

Od roku akademickiego 2019/2020 Akademia Pomorska w Słupsku będzie prowadziła nabór do szkoły doktorskiej w 2 dyscyplinach naukowych: historii i literaturoznawstwa.

Szczegóły naboru na studia do szkoły doktorskiej zostaną ogłoszone najpóźniej do końca kwietnia 2019 r.

 

 

Rekrutacja 2018/2019:

Studia doktoranckie z literaturoznawstwa

Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku prowadzi studia doktoranckie z literaturoznawstwa od dnia 1 października 2012r. Studia doktoranckie trwają 4 lata i prowadzone są w formie studiów stacjonarnych (bezpłatnych). Doktoranci mogą otrzymać stypendium oraz miejsce w Domu Studenta. Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny dowolnego kierunku studiów. Na studia doktoranckie przyjmowani będą kandydaci, którzy złożą właściwe dokumenty i uzyskają pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego. Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadzi komisja rekrutacyjna pod kierunkiem Dyrektora Instytutu Polonistyki. Rekrutacja odbywa się w drodze konkursu.  

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

  • rozmowę kandydata z członkami komisji rekrutacyjnej, której celem jest ustalenie predyspozycji kandydata do pracy naukowej,
  • analizę dokumentów kandydata.

W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskuje punkty według następujących kryteriów - patrz Tabela nr 1

Komisja rekrutacyjna dokona przyjęć na studia doktoranckie według listy rankingowej kandydatów, będącej wynikiem postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydaci na studia doktoranckie zobowiązani są zalogować się w internetowym systemie rekrutacji https://ehms.apsl.edu.pl/e-rekrutacja/,  a następnie dostarczyć komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.

Komplet dokumentów zawiera:

  • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (formularz, który generuje się pod koniec logowania),
  • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu magisterskiego lub równorzędnego,
  • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata poświadczoną przez upoważnionego pracownika Akademii Pomorskiej,
  • oryginał wniesienia opłaty rekrutacyjnej na nr konta bankowego wskazany podczas internetowej rejestracji,
  • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe - patrz tabela nr 1.

 

limit miejsc: 10 os.

 

Kierownik studiów doktoranckich:

dr hab. prof. ndzw. Adela Kuik-Kalinowska

Kontakt: adela.kuik-kalinowska@apsl.edu.pl

Więcej informacji na stronie Instytutu Polonistyki

 

Tabela nr 1

Kryterium:

Ilość pkt

Ocena na dyplomie

Bardzo dobra – 3 pkt,Dobry plus – 2 pkt,Dobry – 1 pkt.

Sprecyzowany i rozpoznany obszar badawczy oraz temat rozprawy

1 pkt.

Dotychczasowa praca pod kierunkiem samodzielnego pracownika nad rozprawą

1 pkt.

Ukończone studia historyczne

1 pkt.

Ocena poziomu motywacji i kompetencji

0-3 pkt.

Publikacja recenzowanej monografii naukowej*

20 pkt.

Publikacja książki popularnonaukowej*

7 pkt.

Publikacja artykułu w punktowanym czasopiśmie naukowym ujętym na liście MNiSW (uwzględnia się liczbę punktów przyznanych periodykowi z roku, w którym artykuł został opublikowany)*

Co najmniej 4 pkt. lub więcej, jeśli liczba punktów przyznanych czasopismu jest wyższa od 4

Publikacja artykułu recenzowanego z aparatem naukowym w czasopiśmie nieujętym na liście czasopism punktowanych znajdującej się na stronie MNiSW

2 pkt.

Publikacja artykułu w naukowej pracy zbiorowej recenzowanej*

4 pkt.

Publikacja recenzji i sprawozdania w czasopiśmie naukowym ujętym na liście czasopism punktowanych znajdującej się na stronie MNiSW

2 pkt.

Publikacja recenzji bądź sprawozdania w recenzowanym czasopiśmie naukowym nieujętym na liście czasopism punktowanych znajdującej się na stronie MNiSW

1 pkt

Udział czynny w konferencji naukowej krajowej

3 pkt.

Udział czynny w konferencji naukowej międzynarodowej

4 pkt.

Publikacja artykułu naukowego z aparatem naukowym na stronach internetowych (wyłącznie portale naukowe)*

1 pkt.

Publikacja popularno-naukowa lub w Internecie , o objętości co najmniej 450 słów (na portalu poświęconym tematyce związanej z kierunkiem studiów).

0,5 pkt.

Wszczęcie przewodu doktorskiego

10 pkt.

Uzyskanie grantu wewnętrznego

1 pkt

Uzyskanie zewnętrznego (spoza AP) dofinansowania badań (granty, stypendia)

3 pkt.

Uzyskanie grantu przyznawanego w drodze konkursu ze środków zewnętrznych (np. NCN, NPRH, grant promotorski)

10 pkt

Inne: organizacja, współorganizacja wystaw, wykładów, konferencji naukowych, festiwali nauki, spotkań autorskich o charakterze naukowym i in. z afiliacją AP

0,5 pkt za każdą udokumentowaną aktywność

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej