Literaturoznawstwo

Studia doktoranckie z literaturoznawstwa

Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku prowadzi studia doktoranckie z literaturoznawstwa od dnia 1 października 2012r. Studia doktoranckie trwają 4 lata i prowadzone są w formie studiów stacjonarnych (bezpłatnych) i niestacjonarnych (płatnych). Doktoranci mogą otrzymać stypendium oraz miejsce w Domu Studenta. Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny dowolnego kierunku studiów. Na studia doktoranckie przyjmowani będą kandydaci, którzy złożą właściwe dokumenty i uzyskają pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego. Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadzi komisja rekrutacyjna pod kierunkiem Dyrektora Instytutu Polonistyki. Rekrutacja odbywa się w drodze konkursu.  

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

  • rozmowę kandydata z członkami komisji rekrutacyjnej, której celem jest ustalenie predyspozycji kandydata do pracy naukowej,
  • analizę dokumentów kandydata.

W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskuje punkty według następujących kryteriów - patrz Tabela nr 1

Komisja rekrutacyjna dokona przyjęć na studia doktoranckie według listy rankingowej kandydatów, będącej wynikiem postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydaci na studia doktoranckie zobowiązani są zalogować się w internetowym systemie rekrutacji https://ehms.apsl.edu.pl/e-rekrutacja/  (logowanie online będzie aktywne od 26 czerwca), a następnie dostarczyć komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.

Komplet dokumentów zawiera:

  • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (formularz, który generuje się pod koniec logowania),
  • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu magisterskiego lub równorzędnego,
  • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata poświadczoną przez upoważnionego pracownika Akademii Pomorskiej,
  • zdjęcia kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • oryginał wniesienia opłaty rekrutacyjnej na nr konta bankowego wskazany podczas internetowej rejestracji,
  • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe - patrz tabela nr 1.

 

Kierownik studiów doktoranckich:

dr hab. prof. ndzw. Adela Kuik-Kalinowska

Kontakt: adela.kuik-kalinowska@apsl.edu.pl

Więcej informacji na stronie Instytutu Polonistyki

 

Tabela nr 1

 

Kryterium

Ilość pkt.

Ocena na dyplomie

Bardzo dobra – 3 pkt, Dobry plus – 2 pkt, Dobry – 1 pkt.

Sprecyzowany i rozpoznany obszar badawczy oraz temat rozprawy

1 pkt.

Dotychczasowa praca pod kierunkiem samodzielnego pracownika nad rozprawą

1 pkt.

Ukończone studia filologiczne

1 pkt.

Ocena poziomu motywacji i kompetencji

0-3 pkt.

Publikacja recenzowanej monografii naukowej

25 pkt.

Publikacja artykułu w punktowanym czasopiśmie naukowym (uwzględnia się liczbę punktów przyznanych periodykowi z roku, w którym artykuł został opublikowany)

Co najmniej 4 pkt. lub więcej, jeśli liczba punktów przyznanych czasopismu jest wyższa od 4

Publikacja artykułu w niepunktowanym czasopiśmie naukowym

2 pkt.

Publikacja artykułu w naukowej pracy zbiorowej recenzowanej

4 pkt.

Publikacja recenzji i sprawozdania w czasopiśmie naukowym

2 pkt.

Udział czynny w konferencji naukowej krajowej

2 pkt.

Udział czynny w konferencji naukowej międzynarodowej

3 pkt.

Publikacja popularno-naukowa lub w Internecie

(na portalu poświęconym tematyce związanej z kierunkiem studiów; minimum 450 słów, punktacja jest dzielona w przypadku większej ilości autorów)

0,5 pkt.

Wszczęcie przewodu doktorskiego

10 pkt.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
galeria I piętro
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej