Logopedia

Do kogo kierowane są studia:

Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie logopedii ogólnej adresowane są do absolwentów:

  • nauczycielskich studiów kierunków humanistycznych pierwszego i drugiego stopnia,
  • nauczycielskich studiów kierunków pedagogicznych drugiego stopnia,
  • podyplomowych studiów w zakresie przygotowania pedagogicznego, chcących uzyskać kwalifikacje z zakresu logopedii ogólnej do pracy jako nauczyciel-logopeda w placówkach oświatowych.

Sylwetka absolwenta

Studia podyplomowe w zakresie logopedii ogólnej pozwalają absolwentom uzyskać pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela-logopedy w placówkach oświatowych, przy czym dla słuchaczy przystępujących do studiów z dyplomem studiów pierwszego stopnia uprawnienia dotyczą jedynie możliwości podjęcia pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych. Absolwent Podyplomowych Studiów Logopedii Ogólnej uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela-logopedy w placówkach oświatowych. Jest przygotowany do prowadzenia zajęć logoterapeutycznych. Ma wiedzę z zakresu pedagogicznych, psychologicznych oraz lingwistycznych podstaw logopedii ogólnej. Diagnozuje zaburzenia mowy i artykulacji, prowadzi terapię logopedyczną w zakresie logopedii ogólnej, zna procedury i strategie postępowania logoterapeutycznego.  Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według aktualnego wzoru zatwierdzonego przez MNiSW, na którym uwidoczniony jest program studiów.

Zasadnicze treści kształcenia:

Zakładane przez program studiów podyplomowych efekty kształcenia należą do dwóch obszarów wiedzy (skodyfikowanych w Krajowych Ramach Kwalifikacji):

a) obszaru nauk humanistycznych,

b) obszaru nauk społecznych.

Ad. A) Uczestnicy studiów zostają wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu takich dyscyplin naukowych, należących do obszaru nauk humanistycznych, jak: językoznawstwo (fonetyka i fonologia języka polskiego oraz semantyka, składnia i morfologia języka polskiego), a także logopedia ogólna (wprowadzenie do logopedii, dyslalie – diagnoza i terapia logopedyczna, komunikacja alternatywna i wspomagająca).

Ad. B) Uczestnicy studiów zostają wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne należące do obszaru nauk społecznych z zakresu takich dyscyplin jak: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, psychologia rozwojowa i kliniczna dziecka, wczesne wspomaganie pedagogiczne, pomoc psychologiczna, rozwój sprawności językowych i komunikacyjnych dziecka.

Informacje dodatkowe

Warunki ukończenia studiów:

1. realizacja efektów kształcenia założonych w programie studiów i uzyskanie wymaganej liczby 62 punkty ECTS

2. przyjęcie pracy dyplomowej (w formie pracy pisemnej, szczegółowej prezentacji z opisem merytorycznym lub przygotowanego kompletu pomocy dydaktycznych do zajęć terapeutycznych z opisem merytorycznym)

3. zaliczenie praktyki logopedycznej w wymiarze 60 h w wybranej placówce oświatowej (udokumentowanej zaświadczeniem według podanego wzoru) *

* praktyka logopedyczna odbywa się w łącznym wymiarze 60 h w dowolnie wybranej placówce oświatowej (przedszkole, szkoła, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, gabinet logopedyczny). Słuchacze sami wybierają miejsce odbywania praktyki logopedycznej i ponoszą jej ewentualne koszty (zgodnie z regulaminem praktyki logopedycznej).

Zakończenie studiów oraz dyplom:

Zakończenie studiów oraz uzyskanie dyplomu ich ukończenia jest równoznaczne z realizacją wszystkich zajęć wynikających z programu studiów oraz skutkuje otrzymaniem uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela-logopedy w placówkach oświatowych. Jeśli słuchacz jest absolwentem studiów pierwszego stopnia, dyplom może obejmować jedynie zakres pracy w przedszkolu i szkole podstawowej. Dyplom ukończenia studiów podyplomowych wydaje Akademia Pomorska w Słupsku.

Kierownik studiów: dr hab., prof. nadzw. A. Sobiecka

Czas trwania studiów: 3 semestry/480 godz.

Koszt studiów: 1600 zł/semestr (możliwość płatności w ratach miesięcznych)

Kontakt: Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku,

ul. Arciszewskiego 22 a, 76-200 Słupsk

tel. 59 840 53 26, e-mail: filpol@apsl.edu.pl

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
galeria I piętro
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej