Rachunkowość finansowa i rachunkowość budżetowa

DO KOGO KIEROWANE SĄ STUDIA:

Oferta skierowana jest do absolwentów szkół wyższych dowolnych kierunków i specjalności, którzy chcą podjąć pracę w charakterze księgowego, członka zarządu przedsiębiorstwa bądź dyrektora finansowego, a także do tych, którzy chcą zdobyć wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu rachunkowości niezbędnej do pracy w działach finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych.

Charakterystyka absolwenta

Absolwenta studiów charakteryzuje:

 • znajomość zasad i specyfiki rachunkowości finansowej i budżetowej,
 • zapoznanie z wymaganiami oraz obowiązkami księgowego i skarbnika,
 • znajomość obowiązujących akt prawnych dotyczących klasyfikacji, ewidencji oraz sprawozdawczości księgowej i sprawozdawczości budżetowej,
 • zdobycie praktycznych umiejętności ewidencji operacji gospodarczych w tym, operacji aktywno-pasywnych, wynikowych, rozrachunkowych i rozliczeniowych,
 • umiejętność swobodnego posługiwania się pojęciami i zasadami z dziedziny rachunkowości finansowej i budżetowej,
 • umiejętność zastosowania w praktyce narzędzi rachunkowości i tworzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdań budżetowych, a także wieloletniej prognozy finansowej WPF,
 • umiejętności pozwalające na zajmowanie stanowisk odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach gospodarczych i jednostkach budżetowych,
 • zapoznanie z najnowszą praktyką gospodarczą i wiedzą naukową dotyczącą systemowego podejścia do problemu rozliczeń finansowo-księgowych, budżetowych i podatkowych.

Zasadnicze treści kształcenia

Głównym celem kształcenia jest doskonalenie umiejętności praktycznych słuchaczy w zakresie rachunkowości finansowej i  budżetowej. Osiągnięcie powyższego głównego celu kształcenia możliwe jest dzięki realizacji poniższych celów pośrednich:

I. Pogłębiania wiedzy słuchaczy w zakresie:
1.    Teoretycznych podstaw dotyczących systemu rachunkowości w przedsiębiorstwie i jednostkach budżetowych.
2.    Podstawowych wymagań przepisów prawa bilansowego, podatkowego  i finansowego.
3.    Teoretycznych podstaw tworzenia dokumentacji finansowo-księgowej.
4.    Wiedzy o metodach optymalizacji kosztów generowanych w jednostkach gospodarczych i jednostkach budżetowych.
5.    Wymagań  dotyczących kompetencji oraz obowiązków głównego księgowego i skarbnika.
6.    Teoretycznych podstaw dotyczących sporządzania sprawozdań finansowych i sprawozdań budżetowych.
7.    Teoretycznych modeli i metod klasyfikacji, pomiaru, ewidencji, rozliczania i kalkulacji kosztów.
II. Doskonalenia umiejętności słuchaczy w zakresie:
1.    Identyfikacji oraz grupowania składników majątkowych w bilansie, a także określania  skutków zmian  w poszczególnych składnikach aktywów i pasywów z tytułu operacji bilansowych.
2.    Analizowania operacji wynikowych oraz wskazywania skutków ich wpływu na  poszczególne pozycje sprawozdania finansowego i/lub budżetowego.
3.    Prawidłowego ewidencjonowania  operacji gospodarczych w księgach handlowych i ewidencjach podatkowych.
4.    Klasyfikowania istotnych rodzajów kosztów i przychodów z uwzględnieniem przepisów prawa.
5.    Ustalania budżetów i oceny procesu ich realizacji.
6.    Przygotowania informacji o sytuacji finansowo-księgowej do podejmowania decyzji zarządczych.
III. Rozwijania kompetencji społecznych słuchacza w zakresie:
1.    Umiejętności permanentnej samoedukacji w zakresie objętym problematyką studiów.
2.    Współpracy w zespołach specjalistów i zespołach zadaniowych tworzonych na potrzeby prowadzenia ewidencji księgowej i rozliczeń finansowych w tym ustalania budżetu.
3.    Dostrzegania i identyfikacji problemów związanych z przeprowadzaniem rozliczeń finansowo-księgowych z odbiorcą wewnętrznym i zewnętrznym.
4.    Myślenia innowacyjnego pozwalającego na podejmowanie wyzwań zawodowych związanych z  prowadzeniem ewidencji, sprawozdawczości finansowo-księgowej i budżetowej.

Przedmioty:

 • Teoria rachunkowości
 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość budżetowa
 • Rachunkowość zarządcza
 • Wieloletnia prognoza finansowa
 • Rachunkowość podatkowa
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Sprawozdawczość budżetowa
 • Dyscyplina finansowa
 • Rachunkowość zaawansowana
 • Analiza finansowo-ekonomiczna

Informacje dodatkowe:

Kierownik studiów:    dr Monika Formena-Pilarska

Czas trwania studiów:    2 semestry

Koszt studiów:    1500zł/semestr

Kontakt:
Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku
76-200 Słupsk, Ul. Arciszewskiego 22a
Tel. 59 840 52 03 (sekretariat)
E-mail: sekretariatibn@apsl.edu.pl
Strona internetowa: www.bn.apsl.edu.pl

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
galeria I piętro
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej