Zarządzanie bezpieczeństwem

DO KOGO KIEROWANE SĄ STUDIA:

Oferta skierowana jest do absolwentów studiów wyższych, głównie pracowników instytucji zajmujących się bezpieczeństwem. Studia realizowane są w systemie blended learning w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych i samodzielnej pracy słuchaczy z wykorzystaniem platformy e-learningowej. Obejmują zajęcia w formie wykładów, konwersatoriów i różnych form ćwiczeń (zajęć w warunkach laboratoryjnych, zajęć audytoryjnych i warsztatów) oraz zajęć samodzielnych na platformie e-learningowej. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów według aktualnego wzoru obowiązującego w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Ich program stanowi podstawę merytoryczną, organizacyjną i metodyczną procesu kształcenia słuchaczy studiów podyplomowych. Zawarte w nim ustalenia dotyczą wszystkich uczestników procesu kształcenia: kadry naukowo-dydaktycznej, pracowników administracyjnych, a także słuchaczy. Program opracowano w konwencji modułowej, umożliwiając słuchaczom wybór w trakcie drugiego semestru studiów jednej ze specjalizacji Obronność państwa, Zarządzanie kryzysowe, Edukacja dla bezpieczeństwa.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenta studiów charakteryzuje:

 • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem i jego zagrożeniami w perspektywie personalnej i strukturalnej, z uwzględnieniem przestrzeni społecznej, kulturowej i ekologicznej;
 • znajomość systemu obronnego, zarządzania kryzysowego i edukacji dla bezpieczeństwa, ich prawnych i organizacyjnych uwarunkowań, a także specyfiki zadań realizowanych w zakresie powyższych systemów bezpieczeństwa przez różne instytucje adekwatnie do wybranej specjalizacji;
 • umiejętność działania w instytucjach partycypujących w realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem zgodnie z normami prawa krajowego i międzynarodowego, sporządzania wymaganych dokumentów, analizy i oceny zagrożeń oraz innych przedsięwzięć adekwatnie do wybranej specjalizacji;
 • rozwinięte kompetencje społeczne w zakresie dostrzegania i identyfikacji problemów moralnych i dylematów etycznych związanych z bezpieczeństwem i działaniem w instytucjach bezpieczeństwa, wskazywania priorytetów w tym zakresie, współpracy w zespołach zadaniowych i myślenia innowacyjnego pozwalającego na konstruktywne i efektywne rozwiązywanie problemów.

ZASADNICZE TREŚCI KSZTAŁCENIA

W trakcie realizacji studiów ich uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach obejmujących swoim zakresem problematykę:

 • Teoria bezpieczeństwa
 • Polityka i strategia bezpieczeństwa
 • System bezpieczeństwa narodowego
 • Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa
 • Prawne podstawy bezpieczeństwa
 • System obronny RP
 • Ochrona ludności i obrona cywilna
 • System zarządzania kryzysowego
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Siły Zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa państwa
 • Systemy GIS w zarządzaniu kryzysowym
 • Teleinformatyczne systemy zarządzania kryzysowego
 • Reagowanie na sytuacje kryzysowe
 • Zarządzanie kryzysowe w warunkach klęsk żywiołowych
 • Elementy teorii wychowania dla bezpieczeństwa
 • Metodyka edukacji dla bezpieczeństwa

DODATKOWE KWALIFIKACJE UZYSKANE W TRAKCIE STUDIÓW

Studia pozwalają na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji niezbędnych przy działaniach związanych z zarządzaniem kryzysowym głównie w aspekcie wykorzystania technologii GIS i teleinformatycznych systemów wspomagania zarządzania kryzysowego (w przypadku wyboru specjalizacji: zarządzanie kryzysowe).

POWIĄZANIE STUDIÓW Z RYNKIEM PRACY:

Zgodnie z postulatem zawartym w Misji Akademii Pomorskiej w Słupsku dotyczącym uwzględniania potrzeb rynku pracy przygotowanie oferty zostało poprzedzone analizą zapotrzebowania rynku pracy na specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa. Badania rynku pracy obejmowały zapytanie o opinię potencjalnych pracodawców: instytucji administracji rządowej i samorządowej oraz innych instytucji partycypujących w realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa oraz badania ankietowe stanowiące podstawę oceny stopnia zainteresowania studiami absolwentów kierunku Bezpieczeństwo narodowe. Nasze studia przeznaczone są dla osób, które chcą wyjść naprzeciw zapotrzebowaniom swoich pracodawców i zyskać wykształcenie w nowej dziedzinie.

Kierownik studiów: dr Adam Kwiatkowski

Czas trwania studiów: 2 semestry/240 godz.

Koszt studiów:1500 zł/semestr (możliwość płatności w ratach miesięcznych)

Kontakt:
Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku
76-200 Słupsk, Ul. Arciszewskiego 22d
Tel. 59 840 52 03 (sekretariat)
E-mail: sekretariatibn@apsl.edu.pl
Strona internetowa: www.bn.apsl.edu.pl

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
galeria I piętro
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej