Zarządzanie bezpieczeństwem podmiotów gospodarczych

Specjalność studiów wybierana jest po pierwszym roku studiów.

Absolwenta tej specjalności charakteryzuje:

 • Pogłębiona znajomość teoretycznych podstaw bezpieczeństwa narodowego, organizacji i zasad funkcjonowania różnych instytucji i systemów bezpieczeństwa, prawnych uwarunkowań i procedur wszelkich działań podejmowanych w zakresie bezpieczeństwa personalnego, narodowego i wybranych aspektów bezpieczeństwa międzynarodowego przez administrację bezpieczeństwa oraz instytucje pozarządowe.
 • Umiejętności: analizy i oceny wszelkich zjawisk noszących znamiona wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa personalnego, narodowego i międzynarodowego, w tym ich naukowa interpretacja z zachowaniem reguł naukowych prac pisemnych i wystąpień ustnych obejmujących problematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym prac magisterskich, pracy w zespołach zadaniowych rozwiązujących problemy dotyczące bezpieczeństwa w jego wymiarze personalnym, narodowym i międzynarodowym.
 • Kompetencje w zakresie samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy zawodowej, pracy zespołowej, myślenia przedsiębiorczego i innowacyjnego, partycypowania w opracowaniu programów społecznych na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych, określania priorytetów w sytuacjach zagrożenia, a ponadto postawy prospołeczne, asertywność i empatia oraz rozumienie istoty zagrożeń i ich skutków dla człowieka i środowiska.
 • Znajomość zasad i procedur dotyczących ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, organizacji ochrony fizycznej i technicznej obiektów oraz ochrony przeciwpożarowej, zasad zarządzania bezpieczeństwem osobowym z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia w małych i średnich przedsiębiorstwach,
 • Umiejętności organizowania systemów ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, ochrony obiektów, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Cel kształcenia:

przygotowanie absolwentów do pracy w różnego rodzaju firmach, przedsiębiorstwach i instytucjach w charakterze menadżera (specjalisty) lub doradcy ds. bezpieczeństwa.

Możliwości zatrudnienia:

Istnieje możliwość zatrudnienia absolwentów w małych i średnich przedsiębiorstwach (korporacjach i firmach branż wrażliwych na kradzieże danych i technologii, instytucjach administracji państwowej i samorządowej, firmach funkcjonujących na obszarach o podwyższonym stopniu ryzyka różnego rodzaju zagrożeniami, służbach, inspekcjach, strażach, a także w prywatnych firmach zajmujących się bezpieczeństwem) w charakterze: menadżera (specjalisty) lub doradcy odpowiedzialnego za zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie; specjalisty ds. ochrony informacji niejawnych (stanowisko obowiązkowe w urzędach jednostek samorządu terytorialnego); kierownika lub specjalisty ds. bezpieczeństwa firm i korporacji i administratora wrażliwych danych.

Merytoryczny zakres kształcenia specjalistycznego:

 • bezpieczeństwo informacji podmiotów gospodarczych (ochrona informacji niejawnych, wywiad gospodarczy, ochrona danych osobowych);
 • ochrona fizyczna przedsiębiorstw (ochrona obiektów, ochrona ppoż.);
 • zarządzanie bezpieczeństwem osobowym (zarządzanie zasobami ludzkimi, bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona zdrowia).

Dodatkowe informacje:

 • w ramach studiów istnieje możliwość ukończenia przez studentów w formie odpłatnej kursu kwalifikowanej pomocy medycznej i uzyskania tytułu „ratownika”, co uprawnia ich do udzielania pomocy medycznej na poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz współpracy ze służbami profesjonalnymi i europejskiego certyfikatu EPP e-Urzędnik (e-Clerk) potwierdzającego podstawowe umiejętności komputerowe wymagane od urzędników administracji publicznej;
 • dla studentów planujących pracę w prywatnym sektorze ochrony istnieje możliwość odbycia w ramach praktyk zawodowych kursu z zakresu ochrony imprez masowych i płatnych staży w firmach ochroniarskich, z którymi Instytut posiada podpisane porozumienia;
 • Instytut Bezpieczeństwa Narodowego dzięki porozumieniom zawartym z wybranymi  instytucjami stwarza ponadto możliwość odbycia praktyk zawodowych w strukturach różnych firm i przedsiębiorstw oraz w instytucjach publicznych.
Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
galeria I piętro
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej