Pedagogika (nauczycielska)

"Istotne jest to, aby wzbudzić takie zainteresowanie, które angażuje całą osobowość dziecka".
Maria Montessori

Opis specjalności:

Specjalizacja nauczycielska dla absolwentów wszystkich kierunków zawodowych studiów pierwszego stopnia. Studia adresowane są dla osób, które są zainteresowane zdobyciem rozszerzonej wiedzy pedagogicznej, psychologicznej i humanistyczno-społecznej oraz zdobyciem uprawnień nauczycielskich i przygotowania pedagogicznego.

Charakterystyka absolwenta:

Dwuletnie studia uzupełniające magisterskie pozwalają na przygotowanie kadr do prowadzenia pracy opiekuńczo-wychowawczej. Realizacja przedmiotów jest ściśle związana z tematyką pozwalającą na wyposażenie absolwentów w szeroką i rzetelną wiedzę pedagogiczno-psychologiczno-społeczną umożliwiającą właściwe funkcjonowanie w roli pedagoga i wychowawcy.

Absolwent specjalności posiada wiedzę teoretyczną i społeczną o charakterze interdyscyplinarnym, umożliwiającą właściwą interpretację zjawisk edukacyjnych, potrzebną do rozumienia procesów pedagogicznych, przebiegu ich uwarunkowań i kontekstu społeczno-kulturowego stanowiącego jednocześnie podstawy dalszego rozwoju.

Absolwent specjalności posiada kompetencje w zakresie:

 • dokonywania interpretacji raportów z badań, tzn. rozumie zawarte w nich informacje oraz jest w stanie ocenić jakość prezentowanych procedur, metod, analiz i rezultatów;
 • dokonywania oceny przydatności danych rozwiązań metodologicznych i statystycznych w kontekście konkretnych problemów społecznych;
 • prowadzenia badań naukowych;
 • rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu swojej specjalności;
 • samokształcenia i samodoskonalenia;
 • prowadzenia indywidualnych przypadków wychowanków społecznie nieprzystosowanych;
 • organizowania i koordynowania pracy opiekuńczo-wychowawczej;
 • współpracy z dyrektorem szkoły w zakresie kształtowania kultury pedagogicznej rodziców;
 • organizowania i korelowania pracy opiekuńczo-wychowawczej w środowisku;
 • prowadzenia grup wyrównawczych i dyspenseryjnych;
 • umiejętności współpracy z instytucjami w środowisku lokalnym: szkołą, placówkami oświatowo-wychowawczymi, jednostkami samorządu terytorialnego
 • generowania oryginalnych rozwiązań dotyczących złożonych problemów pedagogicznych i antycypowania ich skutków;
 • samodzielnego stosowania wybranych ujęć teoretycznych do analizy codziennych sytuacji edukacyjnych;
 • świadomości znaczenia zawodowej/etycznej odpowiedzialności (za własny rozwój i powierzone sobie osoby);
 • gotowości do podejmowania wyzwań stojących przed współczesnym pedagogiem;
 • diagnozy problemu na szerokim tle społeczno-kulturowym, projektowania rozwiązań przy wykorzystywaniu wiedzy z zakresu pedagogiki i dyscyplin z nią powiązanych;
 • umiejętności odczytu i interpretowania oraz wykorzystywania norm prawnych do indywidualnych przypadków;
 • uczestnictwa w procesach komunikacji mediacji, negocjacji społecznej;
 • obserwacji, odczytywania, przetworzenia i sformułowania określonych komunikatów społecznych z wykorzystaniem określonej teorii komunikacyjnej;
 • umiejętności wykorzystywania wiedzy z zakresu koncepcji zdrowia dla konstruowania programów profilaktycznych, współdziałania rodziny, przedszkola, szkoły, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz służby zdrowia w realizacji zdrowego środowiska dla działań opiekuńczych, wychowawczych oraz nauki i pracy.  

Absolwent Pedagogiki ogólnej to osoba kompetentna, wrażliwa na problemy społeczne, zdolna do podejmowania i rozwiązywania problemów jednostkowych i zbiorowych na terenie placówki oświatowej i w środowisku na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych.

Absolwent ma przygotowanie pedagogiczne, a zatem posiada wiedzę, umiejętności, kompetencje i kwalifikacje pedagogiczne do podjęcia pracy w instytucjach i placówkach oświatowych, wychowawczych i kulturalnych na stanowiskach nauczycielskich w charakterze pedagoga-wychowawcy.  

Jest przygotowany również do podjęcia pracy w różnych obszarach działań wychowawczych i edukacyjnych na nienauczycielskich stanowiskach pedagoga, wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach i organizacjach rządowych i pozarządowych, w instytucjach profilaktyki społecznej i organizacjach charytatywnych.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
galeria I piętro
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej