Terapia pedagogiczna z arteterapią

Studia nienauczycielskie z przygotowaniem pedagogicznym.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika o specjalności nienauczycielskiej TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ARTETERAPIĄ uzyskuje teoretyczne podstawy wiedzy z terapii pedagogicznej i arteterapii, nabywa praktyczne umiejętności jej zastosowania w profilaktyce, diagnozie i korekcji zaburzeń rozwojowych, a tym samym posiada kompetencje terapeutyczne i psychospołeczne uprawniające do działań w zakresie rozwijania predyspozycji i uzdolnień, stymulowania rozwoju poprzez stosowanie zindywidualizowanych oraz grupowych technik korekcyjno-kompensacyjnych, psychoterapeutycznych, aktywizujących i artystycznych.

            Absolwent potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu psychologii i pedagogiki (w szczególności terapii pedagogicznej i arteterapii) w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych, dobierania strategii realizowania działań praktycznych, zapewnienia wychowankom warunków prawidłowego rozwoju, a także pomocy w trudnych sytuacjach, co potwierdzone zostało odbytymi praktykami pedagogicznymi i w zakresie terapii pedagogicznej.

            Specjalność przygotuje do prowadzenia procesu terapii pedagogicznej i terapii przez twórczość artystyczną. Istotne znaczenie mają tu kompetencje pozwalające między innymi na prowadzenie działań terapeutycznych w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, warsztatów z zakresu arteterapii, w tym projektów integracyjnych, umożliwiających doświadczanie sztuki w różnych jej wymiarach.

            Absolwent nabywa kompetencje niezbędne w pracy terapeutycznej, wykorzystując rozwijane  umiejętności artystyczne i społeczne. To wieloobszarowe podejście pozwoli na uzyskanie wiedzy i umiejętności nie tylko w zakresie nauk społecznych, ale również z podstaw terapii artystycznych. 

            Absolwent zdobywa kwalifikacje terapeuty pedagogicznego i jest przygotowany do: udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, prowadzenia zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym i arteterapeutycznym.

            Absolwent studiów drugiego stopnia o specjalności Terapia pedagogiczna z arteterapią jest przygotowany do podjęcia pracy w zawodzie pedagoga szkolnego, terapeuty pedagogicznego w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, warsztatach terapii zajęciowej, świetlicach środowiskowych i terapeutycznych oraz w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej, w ośrodkach interwencji kryzysowej, stowarzyszeniach i fundacjach udzielających pomocy z zakresu terapii pedagogicznej i arteterapii.

            Absolwent studiów drugiego stopnia uzyskuje tytuł magistra pedagogiki w zakresie terapii pedagogicznej z arteterapią. Jest też przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz do kontynuacji nauki w ramach studiów trzeciego stopnia i studiów podyplomowych.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej