Mediacje i negocjacje w szkole

Do kogo kierowane są studia:

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (licencjackie/ magisterskie: nauczyciele, pedagodzy,  psycholodzy, a także pracownicy pomocy społecznej, kuratorzy sądowi, policjanci i pracownicy wymiaru sprawiedliwości, pracownicy administracji publicznej i samorządowej, liderzy zespołów, menadżerowie i inni przedstawiciele biznesu zainteresowani efektywnym rozwiązywaniem konfliktów oraz wychodzenia z sytuacji kryzysowych związanych z konfliktami powstającymi w grupach i zespołach społecznych.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent podyplomowych studiów „Mediacje i negocjacje” otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Akademii Pomorskiej w Słupsku na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności i zdania egzaminu końcowego. Program Studiów odpowiada wytycznym Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości dotyczące standardów szkolenia mediatorów.

Absolwent jest osobą posiadającą pogłębioną wiedze teoretyczną z zakresu rozwiązywania konfliktów oraz posiada praktyczną umiejętność działań mediacyjnych i negocjacyjnych.

Absolwent jest wyposażony w:

1. wiedzę obejmującą:

  • podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego (przebieg mediacji, zasady mediacji, rolę mediatora, wskazania i przeciwwskazania stosowania mediacji, etykę zawodową mediatorów oraz standardy prowadzenia mediacji),
  • psychologiczne  mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów a także teorię negocjacji i pojęć negocjacyjnych;
  • prawne regulacje pracy mediatora

2. umiejętności dotyczące:

  • praktycznego treningu mediacji
  • prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami
  • prowadzenia sesji mediacyjnych
  • dokonania analizy i diagnozy konfliktu
  • wspierania stron w pracy nad rozwiązaniami
  • współpracy z innymi specjalistami
  • autoanalizy własnych działań

Ukończenie studiów podyplomowych  „Mediacje i negocjacje” daje możliwość ubiegania o wpis na listę mediatorów stałych.

Ukończenie i zaliczenie modułu: Praktyk Zastępowania Agresji (ART)®, uprawnia do pełnienia funkcji trenera pomocniczego ART®  dla odbiorców końcowych oraz przyjęcia na kurs "Certyfikowany Trener Treningu Zastępowania Agresji (ART)®", autorstwa Ewy i Jacka Morawskich (Instytut Amity). ART® jest licencjonowanym programem doskonalenia osobistych kompetencji w zakresie komunikacji odważnej, umiejętności prospołecznych, kontroli złości oraz wnioskowania moralnego.

Zasadnicze teksty kształcenia:

Moduł I

Zasady i składniki postępowania mediacyjnego

Wprowadzenie do mediacji i negocjacji

Standardy, etapy i techniki mediacji

Przebieg postępowania mediacyjnego

Etyka  w zawodzie mediatora

Mediacje karne i mediacje w sprawach nieletnich

Mediacje rówieśnicze i szkolne

Mediacje rodzinne

Etapy i techniki negocjacji

Moduł II

Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów

Psychospołeczne mechanizmy powstawania i rozwiązywania konfliktu

Psychologia zachowań ryzykownych

Przemoc i agresja w przestrzeni publicznej

Moduł III

Trening praktycznych umiejętności prowadzenia mediacji i negocjacji

Trening umiejętności mediacyjnych

Trening komunikacji interpersonalnej

Trening Zastępowania Agresji – Trening Kontroli Złości

Trening Zastępowania Agresji – Trening Umiejętności Prospołecznych

Trening Zastępowania Agresji – Trening Wnioskowania Moralnego

Monitorowany autotrening ART.

Praktyczny trening mediacji i negocjacji w sytuacjach kryzysowych

Elementy coachingu w mediacjach i negocjacjach (autodiagnoza)

Moduł IV

Prawne i organizacyjne aspekty procedur mediacyjnych

Prawne i organizacyjne aspekty pracy mediatora

Dokumentacja pracy mediatora i negocjatora (konstruowanie umów i ugody)

Informacje dodatkowe:

W ramach studiów podyplomowych „Mediacje i negocjacje” Absolwent zyskuje prawo do ubiegania się o wpis na listę mediatorów. Dodatkowo, po ukończeniu i zaliczeniu modułu: Praktyk Zastępowania Agresji (ART)®, absolwent zyskuje uprawnia do pełnienia funkcji trenera pomocniczego ART® (Agression Replacement Training – Trening Zastępowania Agresji)

Czas trwania studiów: 2 semestry/212 godz.

Koszt studiów:1300 zł/semestr (możliwość płatności w ratach miesięcznych)

Kierownik studiów: dr Anetta Jaworska

Kontakt: Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku

ul. Bohaterów Westerplatte 64, 76-200 Słupsk

tel. 59/84 05 924e-mail: instytutpedagogiki@apsl.edu.pl

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej