Seksuologia kliniczna

Kontakt: Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku

ul. Bohaterów Westerplatte 64, 76-200 Słupsk

tel. 59/84 05 924

instytutpedagogiki@apsl.edu.pl

DO KOGO KIEROWANE SĄ STUDIA:

Studia są przeznaczone dla pedagogów, psychologów i lekarzy, a także dla osób zainteresowanych nabywaniem i rozwijaniem wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie udzielania dzieciom, młodzieży i ich rodzinom pomocy seksuologicznej. Absolwenci innych kierunków studiów wyższych mogą starać się o przyjęcie na studia podyplomowe po indywidualnym ustaleniu warunków uczestnictwa z kierownikiem studiów. Studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej w Akademii Pomorskiej w Słupsku dostarczają słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej zarówno o biologicznych, jak i psychologicznych oraz kulturowych uwarunkowaniach zaburzeń seksualnych i tym samym dają podstawy do bycia w pełni profesjonalnym diagnostą i terapeutą seksualności człowieka (po spełnieniu określonych warunków). Osobom uczestniczącym w procedurze ubiegania się o certyfikat seksuologa klinicznego (psycholodzy, lekarze) Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego ukończenie studiów daje podstawy do zaliczenia punktów zgodnie z procedurą osiągania certyfikatu.

CEL STUDIÓW

1. Uzyskanie systematycznej wiedzy dotyczącej problematyki rozwoju seksualnego człowieka, w tym jego biologicznych, psychologicznych i społecznych aspektów; prawidłowości i mechanizmów rządzących seksualnością w cyklu życia, znaczenia urazów wczesnodziecięcych dla funkcjonowania seksualnego człowieka, normy i patologii seksualnej w tym określania granic i dynamiki norm seksuologicznych, określania zaburzeń i dewiacji seksualnych (geneza, objawy, mechanizmy), interwencji w obszarze seksualności człowieka, w tym edukowania, udzielania porad i prowadzenia psychoterapii dotyczącej wykorzystania seksualnego,  a także badania wiarygodności zeznań dziecka oraz interwencji wobec ofiar i sprawców.

2. Zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie posługiwania się specyficznymi metodami i narzędziami diagnostycznymi, diagnozowania zaburzeń i dewiacji seksualnych, pomagania w problemach seksualnych i diagnozowania wykorzystania seksualnego.

3. Pogłębienie świadomości własnej seksualności przez posługiwanie się specyficznymi umiejętnościami i diagnozowanie urazów wczesnodziecięcych.

Studia mają na celu:

1.  przekazanie wiedzy z zakresu

 • biologicznych podstaw seksualności człowieka,
 • psychofizjologii seksualności człowieka,
 • norm w zachowaniach seksualnych,
 • dysfunkcji i zaburzeń seksualnych,
 • metod diagnostycznych i metod leczenia stosowanych w klinice seksuologicznej,seksuologii sądowej i społecznej,
 • filozofii, kultury i etyki seksualności człowieka;
 • wykształcenia praktycznych umiejętności:  seksuologicznego badania podmiotowego, diagnozy, różnicowania i leczenia zaburzeń seksualnych;

2.  przygotowanie absolwentów do pracy w zakresie diagnostyki i terapii zaburzeń seksualnych w poradniach seksuologicznych, klinikach i szpitalach psychiatrycznych;3.  aktualizacja i rozszerzenie wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej, klinicznej i podstaw seksuologii;4.  stymulowanie własnego rozwoju osobowego i zawodowego słuchaczy;5.  podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Podniesienie kwalifikacji zawodowych przekłada się na nabycie umiejętności szczegółowych:

 • dokonywania diagnozy;
 • doboru właściwych metod i technik w pracy seksuologa klinicznego;
 • zastosowania właściwej strategii w zależności od potrzeb;
 • określania potrzeb rozwojowych charakterystycznych dla danego okresu rozwojowego;
 • wykształcenia praktycznych umiejętności: seksuologicznego badania podmiotowego, diagnozy, różnicowania i leczenia zaburzeń seksualnych;
 • przygotowania absolwentów do pracy w zakresie diagnostyki i terapii zaburzeń seksualnych  w poradniach seksuologicznych, klinikach i szpitalach psychiatrycznych;
 • lekarze i psycholodzy zainteresowani zdobyciem wiedzy dotyczącej biologicznych i psychologicznych podstaw seksualności człowieka, psychofizjologii seksualności, normy w zachowaniach seksualnych, dysfunkcji i zaburzeń seksualnych, metod diagnostycznych i metod leczenia stosowanych w klinice seksuologicznej, seksuologii sądowej i społecznej.
 • Uwaga!  Studia mają charakter dokształcający w zakresie pomagania osobom zgłaszającym się do psychologa (nauczyciela, wychowawcy, pracownika socjalnego) z problemem seksualnym. Ukończenie studiów nie upoważnia do wykonywania zawodu psychologa (takie uprawnienia dają jedynie pięcioletnie studia magisterskie na kierunku psychologia). Słuchacze studiów nie otrzymują również uprawnień trenerskich.

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci Podyplomowych Studiów Seksuologia Kliniczna po ich zakończeniu i zdaniu egzaminu końcowego uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie. Absolwenci podyplomowych studiów mogą być zatrudniani w poradnictwie seksuologicznym, w gabinetach psychoterapii indywidualnej i małżeńskiej, w poradniach zdrowia psychicznego, prywatnej praktyce psychoterapeutycznej, szpitalach, telefonach zaufania, centrach pomocy rodzinie, zespołach leczenia środowiskowego, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych czy w prowadzeniu szkoleń .Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela oraz z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 2 listopada 2011r.  w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.

Perspektywy zawodowe absolwentów:

Zgodnie z treściami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej (Rozporządzenie z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach) proponowane studia dają uprawnienia do prowadzenia poradnictwa seksuologicznego i terapii (po spełnieniu dodatkowych warunków). Absolwent może pracować we wszystkich ośrodkach, które mają w nazwie termin seksuologia: Absolwenci podyplomowych studiów mogą być zatrudniani w poradnictwie seksuologicznym, gabinetach psychoterapii indywidualnej i małżeńskiej, poradniach zdrowia psychicznego, prywatnej praktyce psychoterapeutycznej, szpitalach, telefonach zaufania, centrach pomocy rodzinie, zespołach leczenia środowiskowego, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych czy przy prowadzeniu szkoleń. Ukończenie studiów umożliwia ubieganie się o Certyfikat Seksuologa Klinicznego. Zgodnie z Regulaminem uzyskiwania certyfikatu seksuologa klinicznego nadawanego przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne zaliczenie 100 godzin kwalifikowanych szkoleń seksuologicznych w formie studiów podyplomowych zapewnia absolwentowi 100 punktów na 200 obowiązkowych wymaganych przy wszczęciu procedury uzyskania certyfikatu seksuologa klinicznego i na 500 obowiązkowych wymaganych w procedurze uzyskania Certyfikatu Seksuologa Klinicznego. Studia umożliwiają poszerzenie zakresu oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych, a uzyskane kwalifikacje są m.in. spełnieniem warunku doskonalenia zawodowego – awansu zawodowego.

INFORMACJE DODATKOWE:

Podyplomowe Studia Seksuologii klinicznej organizowane są w trybie niestacjonarnym w ramach trzydniowych (piątek po godzinie 15.30, sobota i niedziela) lub dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela) zgodnie z ustalonym dla studiów harmonogramem zajęć. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć warsztatowych; odbywają się w budynku Akademii Pomorskiej w Słupsku przy ulicy Bohaterów Westerplatte 64, gdzie zabezpieczona jest adekwatna do potrzeb baza dydaktyczna.

Kierownik studiów: dr Justyna Ratkowska-Pasikowska,j.ratkowska.pasikowska@gmail.com

Czas trwania studiów: 4 semestry/360 godz. + 100godz. staży klinicznych

Koszt studiów: 2500 zł/semestr (możliwość płatności w ratach miesięcznych)

Kontakt:
Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku
ul. Bohaterów Westerplatte 64, 76-200 Słupsk
tel. 59/84 05 924
e-mail: instytutpedagogiki@apsl.edu.pl

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej