Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Ostatnie wolne miejsca na kolejną edycję studiów.
Rozpoczęcie zajęć - luty 2019.

Ostatnia szansa dla absolwentów kierunków nienauczycielskich na zdobycie kwalifikacji do podjęcia pracy z dziećmi w przedszkolu i w szkole podstawowej na poziomie klas I –III.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z kierownikiem studiów

dr Jolantą Maciąg:

jolanta.maciag@apsl.edu.pl, tel: 600-445-778

Kontakt: Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku

ul. Bohaterów Westerplatte 64, 76-200 Słupsk

tel. 59/84 05 924

e-mail: instytutpedagogiki@apsl.edu.pl

 

Do kogo kierowane są studia:

Dla absolwentów różnych kierunków studiów wyższych zawodowych (I stopnia) lub studiów magisterskich (II stopnia), posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć w różnych typach szkół i placówek oświatowych oraz przygotowanie pedagogiczne (dla nauczycieli oraz dla absolwentów innych kierunków niż pedagogika posiadających uprawnienia pedagogiczne).

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci dysponują kompleksową wiedzą merytoryczną z zakresu dydaktyki szczegółowej i metodyki działalności pedagogicznej oraz  umiejętnościami i kompetencjami niezbędnymi do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań przedszkola oraz szkoły (klasy I-III szkoły podstawowej). Absolwenci w ramach praktyk pedagogicznych w ciągu trzech semestrów w wybranych placówkach przedszkolnych i klasach I-III szkoły podstawowej uzyskają praktyczne przygotowanie do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela wczesnej edukacji.

Miejsce zatrudnienia:

Absolwenci Studiów Podyplomowych Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna mogą znaleźć zatrudnienie na stanowisku nauczyciela w publicznych i niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, jak i w innych formach wychowania przedszkolnego, tj. w punktach przedszkolnych oraz w klasach I-III szkół podstawowych.

Cel główny studiów:

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Słuchacz Studiów Podyplomowych Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna otrzyma wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu podjęcie pracy z dziećmi w przedszkolu i w szkole podstawowej na poziomie klas I –III.

Cele szczegółowe:

 • Merytoryczne i praktyczne przygotowanie nauczyciela do prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • Ćwiczenia elementów warsztatu pedagogicznego; zdobycie wiedzy na temat podstaw teoretycznych oraz praktycznych edukacji zintegrowanej,
 • Uzyskanie wiedzy na temat: a) formułowania celów działania edukacyjnego, b) stosowania metod aktywizujących, c) podstaw opracowywania programów edukacyjnych i terapeutycznych,
 • Zapoznanie z procedurą postępowania diagnostyczno-terapeutycznego oraz metodami diagnozowania pedagogicznego,
 • Kształtowanie kompetencji postulacyjnych (ustalanie celów, planowanie itp.) oraz umiejętności realizacyjnych,
 • Kształcenie umiejętności dostrzegania i interpretacji przez słuchaczy współczesnych zagadnień edukacyjnych oraz racjonalnego dostosowywania się do zmieniającej się rzeczywistości,
 • Zaznajomienie słuchaczy z problematyką nowatorstwa pedagogicznego oraz aktualnymi zmianami w systemie oświaty.

Charakterystyka studiów podyplomowych

Proces kształcenia trwa 3 semestry, zgodnie z programem studiów, którego strukturę stanowią 3 moduły kształcenia:1) Przygotowanie merytoryczne do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu (edukacja przedszkolna) oraz do nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej;2) Dydaktyka zajęć w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej,3) Przygotowanie warsztatowe i praktyka pedagogiczna (w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej). Tematyka Studiów Podyplomowych Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna poświęcona jest zagadnieniom w zakresie kształcenia w zintegrowanym systemie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Zasadnicze treści kształcenia

MODUŁ 1 Przygotowanie w zakresie merytorycznym dotyczące:

 • rozwoju procesów sensorycznych oraz czynności percepcyjnych w ontogenezie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
 • współczesnych koncepcji i paradygmatów edukacyjnych;
 • teoretycznych podstaw pedagogiki wczesnoszkolnej oraz pedagogiki przedszkolnej;
 • wybranych aspektów diagnozy pedagogicznej rozwoju dziecka na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

MODUŁ 2 Przygotowanie w zakresie dydaktycznym nawiązujące do zasadniczych kwestii kształcenia i wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej:

 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wraz z metodyką kształcenia zintegrowanego,
 • przygotowanie w zakresie metodyk szczegółowych, dotyczących edukacji literacko-językowej, matematycznej, społeczno-przyrodniczej, zdrowotnej, artystycznej, muzycznej, metod aktywizujących w edukacji wczesnej oraz diagnozy i terapii trudności w czytaniu i pisaniu,
 • warsztaty pracy nauczyciela: opracowywanie własnych programów edukacyjnych, terapeutycznych oraz posługiwanie się technologiami informacyjnymi wspomagającymi proces wczesnego kształcenia i wychowania.

MODUŁ 3 Przygotowanie w zakresie warsztatowym i praktyk pedagogicznych doskonalących ekspresję twórczą i teatralną nauczyciela, umiejętności interpersonalne, technologiczne oraz doświadczenie praktyczne. Praktyka w wymiarze 150 godzin, którą należy odbyć w klasach I-III szkoły podstawowej i placówkach przedszkolnych masowych w terminie uzgodnionym z dyrekcją placówki do czasu ukończenia przez słuchacza III semestru studiów podyplomowych. Słuchacz studiów zobowiązany jest do zorganizowania praktyki we własnym zakresie oraz ponoszenia ewentualnych kosztów z nią związanych. Prowadzi on także dokumentację, która jest obok opinii przygotowanej przez placówkę elementem zaliczenia praktyk przez opiekuna praktyki pedagogicznej.

Informacje dodatkowe:

Studia Podyplomowe Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna funkcjonują na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Pedagogiki i Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku. Studia realizowane są w trybie niestacjonarnym w formie zjazdów według ustalonego dla realizowanej edycji harmonogramu. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń (przeważają zajęcia o charakterze ćwiczeniowym i praktycznym) i odbywają się w budynku dydaktycznym Akademii Pomorskiej przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 oraz ul. Partyzantów 27 (Instytut Muzyki), w którym zabezpieczono adekwatną do potrzeb bazę dydaktyczno-techniczną.

Czas trwania studiów:

3 semestry/355 godz. i 150 godz. praktyki pedagogicznej

Koszt studiów:

1400 zł/semestr (możliwość płatności w ratach miesięcznych)

Kierownik studiów: dr Jolanta Maciąg

 

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej