Kandydaci niepełnosprawni

Informacje dla  kandydatów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Maturzysto – przyszły studencie !

Akademia Pomorska w Słupsku jest uczelnią otwartą dla studentów posiadających

orzeczenie o niepełnosprawności.

Uczelnia podejmuje działania mające na celu stworzenie warunków sprzyjających wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością. Czyni starania, by w jak największym stopniu ułatwić swoim studentom z niepełnosprawnością edukację na poziomie wyższym.

Staramy się dostosowywać nasze budynki do potrzeb osób z niepełnosprawnością, aby proces kształcenia przebiegał w sposób właściwy.

Wsparcie procesu edukacji

W uzasadnionych przypadkach studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o:

 • dostosowanie form zaliczeń i egzaminów do możliwości studentów w zależności od stopnia i rodzaju ich niepełnosprawności tj.:
  • wydłużenie czasu trwania zaliczenia/egzaminu;
  • zmianę miejsca lub terminu zaliczenia/egzaminu;
  • zastosowanie alternatywnych form wypowiedzi ustnych i pisemnych z użyciem dodatkowych urządzeń technicznych;
  • zmianę formy zaliczenia/egzaminu – z pisemnej na ustną lub ustnej na pisemną;
  • uczestniczenie w egzaminie osób trzecich, a w szczególności asystenta osoby niepełnosprawnej.
 • Student niepełnosprawny może sporządzać dla własnych potrzeb notatki z zajęć z zastosowaniem środków technicznych odpowiednich dla jego niepełnosprawności.
 • W przypadku zastosowania urządzeń rejestrujących przebieg zajęć student zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o wykorzystaniu zarejestrowanego materiału wyłącznie na użytek własny (ochrona praw autorskich).
 • indywidualizację toku studiów oraz programu praktyk zawodowych:
 • zgodnie z regulaminem studiów w uzasadnionych przypadkach studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o indywidualną organizację studiów, która upoważnia ich do ustalania z wykładowcami indywidualnego harmonogramu zaliczeń.
 • dostosowanie zajęć z wychowania fizycznego:
 • studenci niepełnosprawni mają możliwość wyboru zajęć z wychowania fizycznego dostosowanych do swoich możliwości, w ramach grup wf specjalnego.
 • studenci niepełnosprawni mają możliwość ćwiczenia ze swoim rocznikiem, w ramach normalnego wf, o ile ich niepełnosprawność na to pozwala - decyduje o tym wykładowca.
 • formą alternatywną zaliczenia wychowania fizycznego  jest też indywidualne realizowanie  przedmiotu wg wytycznych wykładowcy (w skrajnych przypadkach zwł. niepełnosprawności lokomocyjnej może to być napisanie prac teoretycznych w wymiarze godzinowym odpowiadającym ilości godzin wf).
 • uzyskanie wsparcia finansowego w postaci stypendium specjalnego przysługującego wszystkim studentom niepełnosprawnym, niezależnie od dochodu
 • korzystanie z pomocy Asystenta studenta niepełnosprawnego.

 

Koordynator ds. Osób Niepełnosprawnych – mgr Bogusława Medwid

Godziny przyjęć: poniedziałek - piątek, w godz. od 9.00 do 15.00

ul. Bohaterów Westerplatte 64, pokój 321 (II piętro)(w budynku znajduje się winda)

 tel. 59 84 05 940

 

Punkt Rekrutacyjny tel. 59 8405950

Osoby niepełnosprawne – jak wszyscy kandydaci przechodzą postępowanie kwalifikacyjne. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter rankingowy i uwzględnia oceny na świadectwie dojrzałości z wybranych przedmiotów. Postępowanie kwalifikacyjne dotyczy także osób posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą oraz dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate oraz European Baccalaureate).

Więcej informacji na stronie Akademii Pomorskiej w Słupsku:  Informacje dla osób niepełnosprawnych

 

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej