Pielęgniarstwo

UWAGA!

Absolwenci innych uczelni zobowiązani są o dołączenie do dokumentów suplementu z informacją o ocenie z ukończenia studiów (ocena z 2 miejscami po przecinku). W przypadku gdy w dyplomie brakuje takiej informacji - niezbędne jest zaświadczenie z uczelni.

STUDIUJ PIELĘGNIARSTWO!

  • zdobywaj doświadczenie i wiedzę w jednych z najlepiej wyposażonych pracowni w Polsce,
  • zdobądź zawód wysokiego zaufania społecznego,
  • ucz się od najlepszych specjalistów w dziedzinie pielęgniarstwa.

GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE:

  • w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w systemie ochrony zdrowia i opieki społecznej, w: szpitalach, przychodniach, ośrodkach medycyny pracy, placówkach nauczania i wychowania (szkoły, przedszkola, żłobki), ośrodkach służby wojskowej i więziennej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, domach opieki społecznej, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, jednostkach ratownictwa medycznego, sanatoriach, zakładach pracy chronionej, medycynie przemysłowej
  • w administracji państwowej i samorządowej.

O kierunku:

Studia prowadzone są na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katedrze Pielęgniarstwa trwają 2 lata (4 semestry). Adresowane są do pielęgniarek/pielęgniarzy posiadających dyplom licencjata. Student uzyskuje tytuł magistra pielęgniarstwa. Celem studiów jest przygotowanie nowoczesnej i wszechstronnie wykształconej kadry specjalistów.

Program kształcenia dla studiów II stopnia ma profil praktyczny, co pozwala na zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu świadczenia usług medycznych, profesjonalnego realizowania świadczeń zdrowotnych w oparciu o najwyższe standardy oraz stwarza możliwości dalszego rozwoju naukowego. Zaproponowany przez Wydział Nauk o Zdrowiu program kształcenia jest najbardziej aktualną i oryginalną odpowiedzią na wymagania systemu edukacyjnego i zapotrzebowania na rynku pracy oraz sytuacji demograficznej w Polsce.

Absolwent posiada umiejętność posługiwania się zaawansowana wiedzą z zakresu nauk medycznych i pielęgniarstwa oraz świadczenia zindywidualizowanej opieki zdrowotnej. Zdobywa zdolność organizowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej, jak również umiejętność współpracy z członkami zespołu, w zakresie doskonalenia jakości opieki. Nabywa kompetencje związane z przekazywaniem wiedzy prozdrowotnej podopiecznym. Absolwent studiów przygotowany jest do samodzielnego pełnienia zadań w ramach funkcji pielęgniarskich.

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent zdobywa kwalifikacje do zarządzania personelem medycznym, prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie praktycznym na kierunkach medycznych w kształceniu przed i podyplomowym, jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach trzeciego stopnia – studiach doktoranckich.

Kandydaci, którzy zostaną przyjęci na 1 rok studiów przedstawiają aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do odbywania praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo w terminie do 30 września 2019 roku u Kierownika Pracowni Praktyk Zawodowych w Pielęgniarstwie.

UWAGA! Skierowanie odbierzesz w Punkcie Rekrutacyjnym podczas składania dokumentów na studia.

Studenci studiów drugiego stopnia kierunku pielęgniarstwo pracujący w podmiotach ochrony zdrowia i posiadający stosowne orzeczenia lekarskie, są zobowiązani dostarczyć ich kopię wraz z oryginałem dla potwierdzenia zgodności do sekretariatu Katedry Pielęgniarstwa.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej