Educational offer

 

Please be aware that all studies are conducted in Polish*!!!!

*exept Management MA (International Business, blended learning)

 

Join free Polish language classes:

 

Bachelor’s degree (BD) /  Studia pierwszego stopnia (SPS)

Field of study / Kierunek studiów

Educational paths/ Ścieżki kształcenia

Administration FTS and ExS  Administracja S i NS

 • Local Government Administration/ Administracja samorządowa
 • Administration of Justice/ Administracja wymiaru sprawiedliwości
 • Economic Administration/ Administracja gospodarcza

National Security FTS and ExS

Bezpieczeństwo narodowe  S i NS

 • Defense policy/ Obrona narodowa
 • Cyberspace Protection/ Ochrona cyberprzestrzeni
 • Cyber Media/ Cybermedia
 • Cyber Threat/ Cyberzagrożenia
 • Crisis managment/ Zarządzanie kryzysowe
 • Security and public order/ Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • Management of airport security and quality  / Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością w portach lotniczych
 • Logistic security of airports / Zabezpieczenie logistyczne portów lotniczych

Biology FTS and ExS

Biologia S i SN

 • Teaching educational path (t)/ Ścieżka kształcenia nauczycielska (n)
 • Medical biology/ Biologia medyczna

Art education in the area of musical art FTS

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej  S

 • Musical education (t)/ Edukacja muzyczna (n)

Musical hearing, a sense of rhythm, and the ability to distinguish the pitch
and tone of sounds will be checked during the entrance examination. The
candidate should demonstrate the ability to play keyboard instruments and
singing; in addition, the presentation of the play on the musical instrument
of your choice is welcomed

Education in technology and informatics (3,5-year engineering studies) FTS

Edukacja techniczno – informatyczna (3,5 – letnie studia inżynierskie) S

 • Teaching educational path / Ścieżka kształcenia nauczycielska
 • Designing in automatics and robotics/Programowanie w automatyce i robotyceInternet of things / Internet rzeczy

English Philology FTS and ExS

Filologia angielska S i NS

 • English Philology – translation/ Filologia angielska – translatoryczna
 • English Philology (t)/ Filologia angielska (n)
 • English Philology – Media Communication/ Filologia angielska- komunikacja w mediach

German Philology FTS and ExS

Filologia germańska S i NS

 • German philology (t)/ Filologia germańska (n)
 • German philology – the German language in business and tourism/ Filologia germańska – j. niemiecki w biznesie i turystyce

Russian Philology FTS

Filologia rosyjska S

 

 • Russian Philology - the Russian language in business and tourism/ Filologia rosyjska – j. rosyjski w biznesie i turystyce
 • Russian Philology – literary-translation/ Filologia rosyjska – literacko-przekładowznawcza
 • Russian Philology with English language/ Filologia rosyjska z j. angielskim
 • Russian Philology with Teaching Polish as a Foreign Language/ Filologia rosyjska z nauczaniem języka polskiego jako obcego

Polish Philology FTS

Filologia polska S

 

 • Publishing and editorial/ Wydawniczo – redaktorska
 • Teaching specialisation/Specjalizacja nauczycielska
 • Polish philology with elements of logopedic diagnosis / Nauczycielska z elementami diagnozy logopedycznej

Technical Physics (3,5-year engineering studies) FTS

Fizyka techniczna (3,5 – letnie studia inżynierskie) S

 • Ecotechnologies – renewable energy sources / Ekotechnologie – odnawialne źródła energii
 • Technical methods in criminalistics / Metody techniczne w kryminalistyce
 • Physicochemical Material Science Engineering / Fizykochemiczna inżynieria materiałoznawstwa
 • Aviation mechanics / Mechanika lotnicza

Geography FTS and ExS

Geografia S i NS

 

 • Shaping and management of the natural environment/ Kształtowanie i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
 • Economy and local government politics/ Gospodarka i polityka samorządowa
 • Geoinformation / Geoinformacja
 • Teaching educational path (t) / Ściezka kształcenia nauczycielska (n)

History FTS, EvS

Historia S i S popołudniowe

 

 • Archive and Pomeranian history / Archiwistyka i historia Pomorza
 • Teaching educational path (t) / Ścieżka kształcenia nauczycielska (n)
 • Public history / Public history
 • Diplomacy and foreign policy / Dyplomatyka i polityka zagraniczna

Informatics 3,5-year engineering studies FTS and ExS

Informatyka3,5 letnie inżynierskie S i NS

 • Programming / Programowanie w inżynierii
 • Data analysis in Business Intelligence / Analiza danych w  Business Intelligence
 • Programming web applications / Programowanie aplikacji webowych

Cosmetology FTS and ExS Kosmetologia S i NS

 • Cosmetology / Kosmetologia ogólna

Cyberspace Engineering BD 3,5-year engineering studies  FTS and ExS

Inżynieria cyberprzestrzeni SPS 3,5-letnie studia inżynierskie  S i NS

 • Cybermedia engineering / Inżynieria cybermediów
 • Cybersecurity with elements of cryptography and cryptology / Cyberbezpieczeństwo z elementami kryptografii i kryptologii

Environmental Protection FTS and ExS

Ochrona środowiska S i NS

 

 • Eco-Energetocs / Ekoenergetyka
 • Biomonitoring and Balanced Development/ Biomonitoring i zrównoważony rozwój
 • Communal, water and sewage management system / Gospodarka komunalna i wodno-ściekowa
 • Natural management of urban space / Przyrodnicze zarządzanie przestrzenią miejską

Pedagogy FTS and ExS

Pedagogika S i NS

 

 • Psychopedagogy / Psychopedagogika
 • Care and educational pedagogy with social help / Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z pomocą społeczną
 • Penitentiary pedagogy with criminal prevention/ Pedagogika penitencjarna z prewencją kryminalną
 • Pedagogy / Pedagogika

Nursing FTS

Pielęgniarstwo S

 • Nursing / Pielęgniarstwo

 

Midwifery FTS

Położnictwo S

 • Midwifery / Położnictwo

 

Social work FTS and ExS

Praca socjalna S i NS

 • Social work in social assistance in multi-cultural environment / Praca socjalna w pomocy społecznej w środowisku wielokulturowym

Medical rescue FTS and ExS Ratownictwo medyczne S i NS

 • Medical rescue / Ratownictwo medyczne

 

Sociology FTS and ExS

Socjologia S i NS

 

 • Cryminology and sociology of penitentiary / Kryminologia i socjologia penitencjarna
 • Sociology of local communities of territorial government / Socjologia społeczności lokalnych i samorządu terytorialnego
 • Crime Prevention with Social Psychology / Prewencja kryminalna z socjopsychologią

Tourism and recreation FTS and ExS

Turystyka i rekreacja S i NS

 • Geotourism / Geoturystyka
 • Health tourism / Turystyka zdrowotna
 • Active tourism / Turystyka aktywna
 • Tourism in Coastal Zones / Turystyka w strefie nadmorskiej(for +50 students as well)

Management FTS, FvS and ExS

Zarządzanie S, S popołudniowe i NS

 

 • Corporation management / Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Human resources management / Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Accounting / Rachunkowość
 • Sales manager/ Manager sprzedaży
 • Hotel and Gastronomy Management / Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii

Dietetics  FTS and ExS

Dietetyka S i SN

 • Dietetics / Dietetyka

 

Logistics FTS and ExS

Logistyka  S i SN

 • Transpost and Spedition / Transport i spedycja
 • Maritime Logistics / Logistyka morska
 • Storage systems / Systemy magazynowe

Floristry FTS and ExS

Florystyka  S i NS

 • Floristry /  Florystyka

 

* the field  of study launches with Ministry of Education and Science acceptation / * kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu akceptacji MEiN

FTS -  full-time studies / S – studia stacjonarne

ExS – extra mural studies / NS – studia niestacjonarne

(t) teaching educational path / (n) ścieżka kształcenia nauczycielska

 

Uniform Master's studies / Jednolite studia magisterskie

Field of study / Kierunek studiów

Physiotherapy  FTS

Fizjoterapia S

Pre-school and Early-school Pedagogy  FTS and ExS

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna S i N

Law FTS and ExS

Prawo S i N

 

FTS -  full-time studies / S – studia stacjonarne

ExS – extra mural studies / NS – studia niestacjonarne

(t) teaching specialisation / ściezka kształcenia nauczycielska (n)

 

Master’s degree (MD)/ Studia drugiego stopnia (SDS)

Field of study / Kierunek studiów

Educational paths / Ścieżki kształcenia

National Security FTS and ExS

Bezpieczeństwo narodowe S i NS

 

 • Information security / Bezpieczeństwo informacyjne
 • International security / Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Criminology with crime detection / Kryminologia z kryminalistyką
 • Environment, health and safety management /Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • National Defence / Obrona narodowa
 • Security Management in Organizations / Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach

Biology FTS and ExS

Biologia S i NS

 • Medical biology / Biologia medyczna
 • Teaching educational path (t) / Ściezka kształcenia nauczycielska (n)

Art education in the area of musical art FTS

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej S

 • Teaching educational path (t) / Ścieżka kształcenia nauczycielska (n)Culture animation / Animacja kultury

The exam includes: performance of a piano song and song singing with
own piano accompaniment and the required documents submitted.

Filologia angielska S i NS

English Philology FTS and ExS

 • English Philology- translation studies / Filologia angielska – translatoryczna
 • Teaching educational path (t) / Ścieżka kształcenia nauczycielska (n)
 • Intercultural communication / Komunikacja miedzykulturowa

German Philology FTS and ExS Filologia germańska S i NS

 • German Philology - the German language in business and tourism / Filologia germańska – j. niemiecki w biznesie i turystyce
 • Teaching educational path (t) / Ścieżka kształcenia nauczycielska (n)

Russian Philology FTS

Filologia rosyjska S

 • Russian Philology with English language / Filologia rosyjska z j. angielskim
 • Russian Philology - the Russian language in business and tourism / Filologia rosyjska - Język rosyjski w biznesie i turystyce

Polish Philology FTS

Filologia polska S

 • Modern culture / Kultura współczesna
 • Teaching educational path (t) / Ścieżka kształcenia nauczycielska (n)

Geography FTS and ExS

Geografia S i NS

 • Teaching educational path (t) / Ścieżka kształcenia nauczycielska (n)
 • Tourism / Turystyka
 • Shaping and management of the natural environment / Kształtowanie i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
 • Economy and local government administration / Gospodarka i administracja samorządowa

History FTS FvS

Historia S i S popołudniowe

 • Archive studies with Pomeranian history / Archiwistyka z historią Pomorza
 • Teaching educational path (t) / Ścieżka kształcenia nauczycielska (n)
 • Diplomacy and foreign policy / Dyplomacja i polityka zagraniczna
 • Public history / Public history

Pedagogy FTS and ExS

Pedagogika S i NS

 • Care and educational pedagogy with social help / Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą społeczną
 • Psychopedagogy / Psychopedagogika
 • Elementary education with pedagogy therapy (t) / Edukacja elementarna z terapia pedagogiczną (n)
 • Pedagogy / Pedagogika
 • Penitentiary pedagogy with crisis intervention/Pedagogika penitencjarna z interwencja kryzysową

Nursing FTS and ExS

Pielęgniarstwo S i NS

 • Nursing / Pielęgniarstwo

 

Managment FTS and ExS

Zarządzanie S i NS

 • Tourism management/ Zarządzanie w turystyce
 • Enterprise management / Zarządzanie w przedsiębiorstwie
 • Logistic management/ Zarządzanie logistyką
 • International Business/Biznes międzynarodowy (study in English)

International relations FTS and ExS

Stosunki międzynarodowe S i NS

 • European studies / Europeistyka
 • Studies on international conflicts / Studia nad konfliktami międzynarodowymi

Administration FTS and ExS


Administracja S i NS

 • Local Government Administration / Administracja samorządowa
 • Public Safety Management / Administracja bezpieczeństwa publicznego

 

* the field  of study launches with Ministry of Science and Higher Education acceptation / * kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu akceptacji MNiSW

FTS -  full-time studies / S – studia stacjonarne

ExS – extra mural studies / NS – studia niestacjonarne

(t) teaching educational path / ścieżka kształcenia nauczycielska (n)

 

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej