Bezpieczeństwo informacyjne

Absolwenta tej ścieżki kształcenia charakteryzuje:

 • pogłębiona znajomość teoretycznych podstaw bezpieczeństwa narodowego, organizacji i zasad funkcjonowania różnych instytucji i systemów bezpieczeństwa, prawnych uwarunkowań i procedur wszelkich działań podejmowanych w zakresie bezpieczeństwa personalnego, narodowego i wybranych aspektów bezpieczeństwa międzynarodowego przez administrację bezpieczeństwa oraz instytucje pozarządowe.
 • umiejętności analizy i oceny wszelkich zjawisk noszących znamiona wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa personalnego, narodowego i międzynarodowego, w tym ich naukowa interpretacja z zachowaniem reguł naukowych prac pisemnych i wystąpień ustnych obejmujących problematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym prac magisterskich, pracy w zespołach zadaniowych rozwiązujących problemy dotyczące bezpieczeństwa w jego wymiarze personalnym, narodowym i międzynarodowym.
 • Kompetencje w zakresie samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy zawodowej, pracy zespołowej, myślenia przedsiębiorczego i innowacyjnego, partycypowania w opracowaniu programów społecznych na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych, określania priorytetów w sytuacjach zagrożenia, a ponadto postawy prospołeczne: asertywności i empatii oraz rozumienie istoty zagrożeń i ich skutków dla człowieka i środowiska.
 • znajomość zagadnień związanych ze społecznymi i prawnymi uwarunkowaniami bezpieczeństwa informacyjnego i jego zagrożeniami oraz procedurami i zasadami związanymi z zarządzaniem i administrowaniem bezpieczeństwem w jego aspekcie informacyjnym,   
 • umiejętności tworzenia zabezpieczeń i walki z zagrożeniami o charakterze informacyjnym w lokalnych sieciach informatycznych, w tym umiejętności administrowania systemami informatycznymi o zasięgu lokalnym.

Przygotowanie absolwentów do pracy w różnego rodzaju firmach, przedsiębiorstwach i instytucjach w charakterze menadżera (specjalisty) lub doradcy ds. bezpieczeństwa.

Cel kształcenia:

Przygotowanie absolwentów do pracy w różnego rodzaju instytucjach sektora publicznego i sektora prywatnego do zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym.

Możliwości zatrudnienia:

Istnieje możliwość zatrudnienia absolwentów w instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem informacyjnym, w tym w instytucjach zobligowanych do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych swoich klientów i korzystających w swojej działalności z sieci teleinformatycznych na stanowiskach wymagających specjalistycznego przygotowania w zakresie zarządzania i administrowania bezpieczeństwem teleinformatycznym, ochroną danych osobowych i informacji niejawnych.

Merytoryczny zakres kształcenia specjalistycznego:

 • społeczne i polityczno-prawne aspekty bezpieczeństwa informacyjnego (rozwój społeczeństwa informacyjnego, prawne aspekty bezpieczeństwa informacyjnego);
 • zagrożenia bezpieczeństwa informacyjnego oraz walka z hackingiem (monitorowanie cyberzagrożeń i ataków na systemy bezpieczeństwa informacyjnego);
 • zarządzanie i administrowanie bezpieczeństwem (kryptografia i ochrona informacji, projektowanie systemów bezpieczeństwa informacji, administrowanie bezpieczeństwem informacyjnym, zarządzanie ryzykiem na potrzeby bezpieczeństwa informacyjnego).

Dodatkowe informacje:

 • zajęcia praktyczne realizowane są w oparciu o najnowocześniejsze w Polsce laboratorium „Edukacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego”, w tym Pracownię Bezpieczeństwa Teleinformatycznego wyposażoną w sprzęt informatyczny i oprogramowanie do tworzenie wirtualnych sieci komputerowych;
 • w ramach studiów istnieje możliwość ukończenia przez studentów w formie odpłatnej kursów pełnomocnika ochrony informacji niejawnych, administrowania bezpieczeństwem danych osobowych, kierownika kancelarii tajnej;
 • studenci mają możliwość uczestniczenia w ramach praktyk zawodowych w realizacji projektu "Przemoc w sieci" (www.przemocwsieci.pl), a także w innych zajęciach organizowanych w oparciu o Akademickie Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni;
 • Instytut Bezpieczeństwa Narodowego dzięki porozumieniom zawartym ze stosownymi instytucjami stwarza ponadto możliwość odbycia praktyk zawodowych w strukturach różnych instytucji zajmujących się lub zobligowanych do praktycznego stosowania zasad związanych z bezpieczeństwem informacyjnym.
Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej