Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Absolwenta tej ścieżki kształcenia charakteryzuje:

 • pogłębiona znajomość teoretycznych podstaw bezpieczeństwa narodowego, organizacji i zasad funkcjonowania różnych instytucji i systemów bezpieczeństwa, prawnych uwarunkowań i procedur wszelkich działań podejmowanych w zakresie bezpieczeństwa personalnego, narodowego i wybranych aspektów bezpieczeństwa międzynarodowego przez administrację bezpieczeństwa oraz instytucje pozarządowe.
 • umiejętności: analizy i oceny wszelkich zjawisk noszących znamiona wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa personalnego, narodowego i międzynarodowego, w tym ich naukowa interpretacja, przygotowana w języku polskim z zachowaniem reguł naukowych prac pisemnych i wystąpień ustnych obejmujących problematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym prac magisterskich, pracy w zespołach zadaniowych rozwiązujących problemy dotyczące bezpieczeństwa w jego wymiarze personalnym, narodowym i międzynarodowym.
 • Kompetencje w zakresie samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy zawodowej, pracy zespołowej, myślenia przedsiębiorczego i innowacyjnego, partycypowania w opracowaniu programów społecznych na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych, określania priorytetów w sytuacjach zagrożenia, a ponadto postawy prospołeczne: asertywności i empatii oraz rozumienie istoty zagrożeń i ich skutków dla człowieka i środowiska.
 • znajomość prawnych uwarunkowań, organizacji i zasad zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w środowisku pracy, a także typowych zagrożeń bezpieczeństwa i higieny pracy oraz teoretycznych aspektów ergonomii miejsca pracy,   
 • umiejętności analizy i oceny ryzyka zagrożeń w miejscu pracy, opracowania podstawowej dokumentacji służby BHP oraz wykorzystania programów informatycznych stosowanych w służbie BHP.

Cel kształcenia:

Wyposażenie słuchaczy w niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje do twórczego realizowania zadań służby BHP z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, oceny ryzyka zawodowego, rozpoznawania i ograniczania szkodliwego wpływu na zdrowie i życie pracowników zagrożeń występujących w środowisku pracy oraz ograniczania negatywnego wpływu procesów produkcyjnych i technologicznych na środowisko naturalne i wielu innych dziedzin potrzebnych w pracy osobie zarządzającej BHP w instytucjach, zakładach i urzędach.

Możliwości zatrudnienia:

Absolwent ścieżki kształcenia po ukończeniu studiów (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy) może zajmować kolejne stanowiska w służbie BHP, tj. starszy inspektor ds. BHP bezpośrednio po studiach; specjalista ds. BHP po rocznym stażu; starszy specjalista ds. BHP po 3 latach stażu; główny specjalista ds. BHP po 5 latach stażu w instytucjach, zakładach oraz urzędach. Po spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych dla specjalisty ds. BHP może prowadzić szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Merytoryczny zakres kształcenia specjalistycznego:

 • regulacje prawne z zakresu BHP,
 • dyrektywy UE w zakresie bezpieczeństwa pracy,
 • organizacja służby BHP,
 • zarządzanie bhp,
 • dydaktyka w szkoleniu BHP,
 • zagrożenia w środowisku pracy oraz ochrona obiektów i pomieszczeń pracy,
 • ocena ryzyka zawodowego oraz postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń,
 • ergonomia w kształtowaniu warunków pracy,
 • pierwsza pomoc w nagłych wypadkach,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • systemy informatyczne wspomagające zarządzanie BHP.

Dodatkowe informacje:

Absolwenci mogą uzyskać dodatkowo zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla audytora wewnętrznego systemu zarządzania BHP; świadectwo ukończenia kursu dla inspektorów Ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy oraz świadectwo ukończenia kursu pedagogicznego. Powyższe zaświadczenia student może uzyskać po zrealizowaniu dodatkowych zajęć (zaliczanych do praktyk) za dodatkową opłatą.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej