Doradztwo zawodowe w systemie oświaty

Trwa nabór na kolejną edycję!

Zgłoszenia prosimy kierować pocztą elektroniczną lub tradycyjną:

Instytut Pedagogiki
ul. Bohaterów Westerplatte 64 (I piętro, p. 225)
76-200 Słupsk
tel. (59) 84 05 924
e-mail: instytutpedagogiki@apsl.edu.pl

 

Do kogo kierowane są studia:

Studia  adresowane  są  do  osób  z  wykształceniem  wyższym pedagogicznym posiadających dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia lub absolwentów innych  kierunków  studiów wyższych,  którzy  legitymują  się  kwalifikacjami  pedagogicznymi. Adresowane są przede   wszystkim   do nauczycieli,  wychowawców, pedagogów  szkolnych, psychologów, pracowników   placówek   oświatowych,   wychowawczo-resocjalizacyjnych,   poradni psychologiczno-pedagogicznych, a także do osób, które chcą uzupełnić lub wzbogacić swoją wiedzę  z zakresu   problematyki   poradnictwa    i doradztwa   zawodowego. Studia  kształcą nauczycieli  i  pedagogów  w  zakresie  przygotowania  merytorycznego  do prowadzenia  zajęć  z  doradztwa  zawodowego zgodnie z  rozporządzeniem  MEN  z  dnia  30  kwietnia  2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Sylwetka absolwenta:

Celem studiów  jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia  roli  doradcy zawodowego i przekazanie teoretycznych oraz prawnych podstaw doradztwa, zrozumienie istoty poradnictwa zawodowego, uświadomienie specyficznych dla zawodu problemów i zagadnień, zasad  rozwoju  zawodowego  oraz  zdobycie wykształcenia  lub  usprawnienie  umiejętności  doradczych ułatwiających  pracę  indywidualną  i grupową  uwzględniającą  dynamiczne  zmiany  na  rynku pracy.Celem  jest przygotowanie do  udzielania  porad w  zakresie  trafnego  wyboru  zawodu i   dalszego  kształcenia, przygotowanie  uczniów  do podejmowania   adekwatnych   decyzji edukacyjno-zawodowych,  wpływ  na ich    postawy    i myślenie  o własnej  karierze. Studia umożliwiają  słuchaczom  poszerzenie  wiedzy  z zakresu    procesów  psychologicznych,  pedagogicznych,  społecznych,   etycznych,   ekonomicznych  i prawnych  powiązanych z dostosowaniem  zawodowym  oraz  edukacją  zawodową,  jak  również  z doradzaniem   oraz rynkiem pracy w Polsce i Unii Europejskiej. Absolwenci  Podyplomowych  Studiów Doradztwo zawodowe w systemie oświaty po ich zakończeniu i zdaniu egzaminu końcowego uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych  absolwentom  studiów  i  wzorów  dyplomów  oraz  świadectw  wydawanych  przez uczelnie. Uzyskują dzięki temu kwalifikacje do:

 • przygotowania uczniów do podejmowania adekwatnych decyzji edukacyjno-zawodowych, wpływania na ich postawy i myślenie o własnej karierze;
 • wzmacniania przekonania o słuszności inwestowania we własny rozwój zawodowy;
 • promowania idei permanentnego uczenia się, stawania się bardziej elastycznym na rynku  pracy i podejmowania nowych wyzwań;
 • efektywnego wspierania dzieci przez rodziców przy podejmowaniu przez nich  decyzji edukacyjno-zawodowych;
 • wspierania nauczycieli w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu;
 • świadomego przygotowania ucznia do roli pracownika i wejścia na rynek pracy;
 • systematycznego  diagnozowania zapotrzebowania uczniów dotyczącego informacji edukacyjnych i zawodowych oraz pomocy w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 • gromadzenia, aktualizowania i udostępniania informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
 • prowadzenia zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;
 • koordynowania działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;
 • współpracy z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 • wspierania nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów  kształcenia  przygotowującego  do  zawodu  nauczyciela  oraz  z  Rozporządzeniem  MNiSW  z  dnia  2  listopada  2011 r. w  sprawie  Krajowych  Ram  Kwalifikacji  dla  Szkolnictwa Wyższego.

Perspektywy zawodowe absolwentów:

Zgodnie z  treściami  zawartymi  w  Rozporządzeniu  Ministra  Edukacji  Narodowej (Rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w  publicznych  przedszkolach,  szkołach  i  placówkach) proponowane studia dają uprawnienia do udzielania porad edukacyjno-zawodowych. Dotyczy to w sposób szczególny uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Absolwenci Podyplomowych Studiów Doradztwo  zawodowe w systemie oświaty uzyskują możliwość pracy  między innymi na stanowiskach  doradców  zawodowych  w szkołach, poradniach   psychologiczno-pedagogicznych,  Centrach  Kształcenia  Praktycznego,  Centrach Kształcenia   Ustawicznego   (kandydaci   z przygotowaniem pedagogicznym) oraz w Wojewódzkich/Powiatowych  Urzędach  Pracy,  Ochotniczych  Hufcach  Pracy,  ośrodkach pomocy społecznej. Poza    sferą    budżetową    możliwość    zatrudnienia i  samozatrudnienia  doradcy  zawodowi  znajdą    w  agencjach  doradztwa  personalnego i  pośrednictwa  pracy  oraz  w  organizacjach  pozarządowych biorących  udział  w  programach aktywnej  walki  z  bezrobociem  czy  w przeciwdziałaniu  marginalizacji  społecznej.

Informacje dodatkowe:

Podyplomowe  Studia Doradztwo zawodowe w systemie oświaty organizowane są w trybie  niestacjonarnym  w  ramach  trzydniowych  (piątek  po  godzinie  15.30,  sobota  i  niedziela)  lub dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela) zgodnie z ustalonym dla studiów harmonogramem zajęć. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć warsztatowych; odbywają się w budynku Akademii Pomorskiej w Słupsku przy ulicy Bohaterów Westerplatte 64, gdzie zabezpieczona jest adekwatna do potrzeb baza dydaktyczna.

Czas trwania studiów: 3 semestry/370 godz.

Koszt studiów:1200 zł/semestr (możliwość płatności w ratach miesięcznych)

Kierownik studiów: dr Wiesław Lesner

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej