Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Zgłoszenia prosimy kierować pocztą elektroniczną lub tradycyjną:  

Instytut Pedagogiki
ul. Bohaterów Westerplatte 64 (I piętro, p. 225)
76-200 Słupsk
tel. (59) 84 05 924
e-mail: instytutpedagogiki@apsl.edu.pl

 

Do kogo kierowane są studia:

Osoby ubiegające się na studia podyplomowe muszą być absolwentami studiów I lub II  stopnia,  bądź  jednolitych  magisterskich  przygotowujących  do  wykonywania  zawodu nauczyciela,  albo  też  posiadają  przygotowanie  pedagogiczne.Studia  kierowane  są  do nauczycieli i wychowawców oraz absolwentów kierunków z obszaru nauk humanistycznych i społecznych  m.in.  pedagogów,  psychologów,  socjologów,  posiadających  przygotowanie pedagogiczne,  a  nieposiadających  kwalifikacji  do  pracy  z  dziećmi  i  młodzieżą niepełnosprawną  umysłowo.Studia  mają  charakter  kwalifikacyjny,  uprawniając  do  pracy  w placówkach specjalnych  i integracyjnych. Łączna ilość 430 godzin zajęć dydaktycznych i praktycznych odpowiada wymogom rozporządzeń MEN o studiach podyplomowych.

Sylwetka absolwenta:

Celem  studiów jest  wyposażenie  słuchaczy  posiadających przygotowanie  pedagogiczne do  zawodu nauczyciela/nauczyciela  wychowawcy w kwalifikacje  uprawniające  do  prowadzenia  zajęć  edukacyjnych     i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.Oprócz  możliwości  nauczania absolwent  będzie  posiadał  kwalifikacje  rewalidacyjne uprawniające   do   pracy   w placówkach   opiekuńczo-rewalidacyjnych dla   osób z niepełnosprawnością  intelektualną,  takich  jak  warsztaty  pracy  chronionej  (aktywizacji zawodowej  osób  z niepełnosprawnością),  warsztaty  terapii  zajęciowej,  domy  pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu i inne ośrodki rewalidacyjne.Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy oraz doświadczeni praktycy.Studia trwają dwa semestry i mają charakter kwalifikacyjny. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra   Edukacji   Narodowej z  dnia  12.03.2009  roku  wyposażają  w  kwalifikacje  uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z  niepełnosprawnością intelektualną.Absolwent  studiów  podyplomowych  uzyskuje  świadectwo  ukończenia  studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia  i wymaganej liczby punktów ECTS. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów  kształcenia  przygotowującego  do  zawodu  nauczyciela  oraz  z  Rozporządzeniem  MNiSW  z  dn.  2  listopada  2011r. w  sprawie  Krajowych  Ram  Kwalifikacji  dla  Szkolnictwa Wyższego.

Zasadnicze treści kształcenia:

Moduł I: Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne (160 godz.):

 •  Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii (20 godz.)
 • Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej (20 godz.)
 • Diagnostyka psychopedagogiczna (20 godz.)
 • Podstawowe regulacje prawne wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną (10 godz.)
 • Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną (20 godz.)
 • Zasady  metody  pracy  opiekuńczo  wychowawczej,  rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej(20godz)
 • Teoretyczne podstawy wczesnej interwencji (10godz)
 • Oligofrenopsychologia (10 godz)
 • Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną(10godz)
 • Subdyscypliny pedagogiki specjalne (10godz)
 • Edukacja seksualna osób z niepełnosprawnością intelektualną(10godz)

Moduł II: Dydaktyka specjalna (130 godz.):

 • Dydaktyka specjalna (20 godz.)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (30godz), umiarkowanym i znacznym (15godz) oraz głębokim (15godz)
 • Metodyka zajęć pracy opiekuńczo-wychowawczej z osobami z niepełnosprawnością (10 godz)
 • Rewalidacja indywidualna (20godz)
 • Warsztaty terapii zajęciowej (10godz)
 • Specyfika pracy w grupach integracyjnych(10godz)

Moduł III: Indywidualne kompetencje zawodowe nauczyciela (140godz):

 • Praktyka zawodowa (120 godz.)
 • Seminarium (20 godz.)

Warunki ukończenia studiów:

 • Zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów (uzyskanie ocen pozytywnych zgodnie z wymaganiami zapisanymi w sylabusach i podanymi słuchaczom do wiadomości przez osobę prowadzącą zajęcia)
 • Zaświadczenie o odbyciu praktyk (120h)
 • Złożenie pracy dyplomowej bez jej obrony i uzyskanie pozytywnej oceny wystawionej przez promotora i recenzenta.

Informacje dodatkowe:

Podyplomowe Studia Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną organizowane są w trybie niestacjonarnym w ramach trzydniowych (piątek po godzinie 15.30, sobota  i  niedziela)  zjazdów  dwa  razy  w  miesiącu  (zgodnie  z  ustalonym  dla  studiów harmonogramem zajęć.) Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie: wykładów, ćwiczeń, zajęć warsztatowych i odbywają się w budynku Akademii Pomorskiej w Słupsku przy ulicy Bohaterów  Westerplatte  64,  gdzie  zabezpieczona  jest  adekwatna  do  potrzeb  baza dydaktyczna.

Kierownik studiów:    dr Grażyna Durka

Czas trwania studiów: 2 semestry/ 310 godz. + 120 godz. praktyki

Koszt studiów: 1800 zł/semestr (możliwość płatności w ratach miesięcznych)

 

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej