Kwalifikacyjne Metodyczno-Kulturoznawcze Nauczanie Języka Kaszubskiego

 
Zgłoszenia prosimy kierować pocztą elektroniczną lub tradycyjną:

Katedra Filologii Polskiej
ul. Arciszewskiego 22a
tel.: (59) 840 53 26
e-mail: filpol@apsl.edu.pl
Kierownik studiów e-mail: adela.kuik-kalinowska@apsl.edu.pl

Do kogo są kierowane studia?

Studia podyplomowe kwalifikacyjne o profilu kulturoznawczo-metodycznym w zakresie nauczania języka kaszubskiego kierowane są do nauczycieli posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat) lub studiów drugiego stopnia (magisterium) dowolnego kierunku kształcenia, którzy znają w mowie i piśmie język kaszubski.

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci studiów podyplomowych nauczania języka kaszubskiego otrzymają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne z zakresu kaszubistyki, tj. języka, literatury, historii, teatru i kultury Kaszub. Absolwenci wzbogacają swój warsztat nauczycielski, zarówno w codziennej pracy szkolnej, jak i w realizacjach programów pozaszkolnych (np. domy kultury). Absolwenci mają świadomość istnienia oraz umiejętność korzystania z najnowszych tendencji metodycznych w nauczaniu języków (w tym języka kaszubskiego), czym rozszerzają merytoryczne i dydaktyczne umiejętności zawodowe. Oprócz tego osoby kończące studia podyplomowe pogłębiają znajomość technik animacji życia kulturalnego regionu Kaszub, nauczą się korzystać z istniejących już form organizacyjnych (muzea, stowarzyszenia, szkoły) a także będą potrafili tworzyć nowe inicjatywy i nowe grupy środowiskowe, co jest szczególnie ważną kompetencją społeczną. Absolwenci studiów są przygotowani do pracy w charakterze nauczyciela języka kaszubskiego na różnych szczeblach edukacji szkolnej. Dzięki studiom mogą również znaleźć pracę jako animatorzy kultury kaszubskiej w jednostkach samorządowych (świetlice środowiskowe, domy kultury, centra sztuki). Absolwenci otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych według aktualnego wzoru zatwierdzonego przez MNiSW, na którym uwidoczniony będzie program studiów. Absolwenci otrzymają również bezterminowy lub terminowy certyfikat o znajomości języka kaszubskiego (w zależności od rezultatu egzaminu przed Komisją Orzekającą) konieczny w wypełnianiu pracy nauczyciela języka kaszubskiego wystawiony przez Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Zasadnicze treści kształcenia:

Zajęcia dotyczą metodyki nauczania języka kaszubskiego, kultury Kaszub, aspektów animacji życia artystycznego oraz ogólnych kompetencji nauczyciela. Przewidywane są wykłady, ćwiczenia, lektoraty, wyjazd studyjny oraz praktyki dydaktyczne, które przyniosą studentom rzetelną i pragmatyczną wiedzę przydatną w nauczaniu języka kaszubskiego. Zakładane przez program studiów podyplomowych efekty kształcenia należą do dwóch obszarów wiedzy (skodyfikowany w Krajowych Ramach Kwalifikacji):

a) Obszar nauk humanistycznych

b) Obszar nauk społecznych

Ad. A) Uczestnicy studiów będą wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu takich dyscyplin naukowych, należących do obszaru humanistyki, jak: językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo i historia. Do kształcenia na studiach podyplomowych nauczania języka kaszubskiego najbardziej przystają wyspecjalizowane działy wymienionych dyscyplin naukowych, które za przedmiot biorą sobie analizę i interpretację przejawów tradycji kaszubskiej.

Ad. B) Uczestnicy studiów ze względu na specyfikę wykonywanej pracy zawodowej będą wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne należące do obszaru nauk społecznych z zakresu takich dyscyplin, jak pedagogika, socjologia czy komunikacja społeczna. Charakter zajęć naznaczony będzie kwestiami kaszubskimi, które wpływać będą na tematykę zajęć.

Informacje dodatkowe

Zajęcia będą się odbywały przez trzy semestry (w Bytowie oraz w Słupsku) w trybie zjazdów piątkowo-sobotnich, co dwa tygodnie.

Zakończenie studiów oraz dyplomy:

Zakończenie studiów oraz uzyskanie dyplomu ich ukończenia jest równoznaczne z realizacją wszystkich zajęć wynikających z programu studiów oraz skutkuje otrzymaniem uprawnień do nauczania języka kaszubskiego w szkole. Jeśli słuchacz studium jest absolwentem studiów pierwszego stopnia, dyplom może obejmować jedynie zakres pracy w przedszkolu i szkole podstawowej. Dyplom ukończenia studiów podyplomowych wydaje Akademia Pomorska w Słupsku, natomiast certyfikat o znajomości języka kaszubskiego Komisja Orzekająca Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Bezterminowo przyznany certyfikat ze strony ZG ZK-P otrzyma student/ka z dobrymi i bardzo dobrymi wynikami z egzaminu językowego (75-100 % punktów egzaminacyjnych).

Egzamin końcowy z języka kaszubskiego:

1.    Część pisemna (min. 2 godz. lekcyjne) obrazujące kompetencje czytania, pisania, wiedzy i postaw społecznych zdającego słuchacza/ki.

2.  Część ustna w wybranej przez egzaminatorów formie egzaminu ze znajomości języka kaszubskiego odbywa się według kodyfikacji Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Ta właśnie organizacja wydaje również bezterminowy lub terminowy certyfikat znajomości języka kaszubskiego.

Studia podyplomowe spełniają wszystkie aktualne wymagania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zaś ich program był konsultowany z członkami Rady Języka Kaszubskiego działającej przy Zarządzie Głównym Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Kierownik studiów: dr hab., prof. nadzw. Adela Kuik-Kalinowska

Czas trwania studiów: 3 semestry

Koszt studiów: 1800 zł/semestr (możliwość płatności w ratach miesięcznych)

 

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej