Muzyka i muzykoterapia w rozwoju dziecka

Zgłoszenia prosimy kierować pocztą elektroniczną lub tradycyjną:

Sekretariat Katedry Sztuki Muzycznej   59 84 27 168    

od poniedziałku do piątku w godz. 8-14

e-mail: katedrasztukimuzycznej@apsl.edu.pl

 

 

Adresat studiów:

studia Muzyka i muzykoterapia w rozwoju dziecka mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych (posiadający tytuł magistra lub licencjata) kierunków pedagogicznych (ze szczególnym wskazaniem na absolwentów specjalizacji nauczycielskich w obszarze edukacji zintegrowanej w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach I-III), psychologicznych, artystycznych, a także czynni nauczyciele, wychowawcy, instruktorzy muzyczni, animatorzy dziecięcego i młodzieżowego życia muzycznego, pracownicy placówek oświatowo – wychowawczych i kulturalno – oświatowych.

Cel studiów

Pogłębienie wiedzy, doskonalenie i rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć muzycznych z dziećmi w nauczaniu zintegrowanym, rytmiki w przedszkolach, domach kultury, prowadzenia własnej działalności artystycznej, dziecięcych zespołów estradowych.

Program studiów zakłada przygotowanie do praktycznego wykorzystania zdobytych umiejętności prowadzenia wszelkiego rodzaju zajęć muzycznych (przewaga zajęć w formie ćwiczeń z wykorzystaniem piosenki dziecięcej, tańca, improwizacji ruchowej, gry na dziecięcych instrumentach perkusyjnych)

Poszerzenie kwalifikacji absolwentów wyżej wymienionych kierunków poprzez wprowadzenie różnorodnych technik muzykoterapeutycznych oraz technik radzenia sobie ze stresem do praktyki pedagogicznej, psychologicznej w zakresie pracy w placówkach oświatowych (w tym integracyjnych i przedszkolach), w ośrodkach  rehabilitacyjnych, rewalidacyjnych.

Program studiów zakłada wyposażenie absolwentów w umiejętności posługiwania się metodami i technikami muzykoterapeutycznymi oraz w wiedzę teoretyczną w zakresie muzykoterapii. Absolwent będzie przygotowany do wdrażania elementów muzykoterapii w zakresie profilaktyki, terapii, wspomagania procesu leczniczego, wychowania i edukacji.

 

Warunki ukończenia studiów

Podstawą otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest obecność i aktywne uczestnictwo na zajęciach, uzyskanie określonych w programie studiów efektów kształcenia.

Program studiów nie przewiduje pisania i obrony pracy dyplomowej.

Warunki zaliczenia poszczególnych przedmiotów określają każdorazowo wykładowcy, przedstawiając słuchaczom przed rozpoczęciem zajęć opis przedmiotu (modułu), tzw. sylabus.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów według aktualnego wzoru zatwierdzonego przez MNiSW.

 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów i kolejności zgłoszeń, wpłata czesnego za I semestr przed rozpoczęciem zajęć lub po pierwszych zajęciach, kolejne raty zgodnie z harmonogramem wpłat. Przed przystąpieniem do studiów wymagane jest zawarcie umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

Informacje dodatkowe

Studia Podyplomowe „Muzyka i muzykoterapia w rozwoju dziecka” funkcjonują w Katedrze Sztuki Muzycznej Akademii Pomorskiej w Słupsku. Studia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w formie weekendowych zjazdów rozpoczynających się w soboty rano (2 bloki pięciogodzinne z przerwą obiadową) i kończących w niedziele do południa (jeden blok pięciogodzinny) według ustalonego dla realizowanej edycji harmonogramu, średnio 1-2 razy w miesiącu. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń (przeważają zajęcia o charakterze ćwiczeniowym i praktycznym) i odbywają się w budynku dydaktycznym Instytutu Muzyki przy ul. Partyzantów 27, w którym zabezpieczono adekwatną do potrzeb bazę dydaktyczno-techniczną.  Istnieje możliwość skorzystania z noclegu w domach studenckich na ul. Arciszewskiego po uprzednim zarezerwowaniu.                

Czas trwania studiów: trzy semestry

Liczba godzin dydaktycznych: 270

 

Koszt studiów
1650zł/ semestr (możliwość płatności w ratach miesięcznych)

Kierownik studiów - prof. Joanna Bernagiewicz

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej