Podyplomowe studia socjoterapii

Zgłoszenia prosimy kierować pocztą elektroniczną lub tradycyjną:

Instytut Pedagogiki
ul. Bohaterów Westerplatte 64 (I piętro, pok. 225)
76-200 Słupsk
tel. (59) 84 05 92
e-mail: instytutpedagogiki@apsl.edu.pl

Kierownik studiów: dr Grzegorz Piekarski

Do kogo kierowane są studia?

Studia  adresowane  są  przede  wszystkim  do  osób  z wykształceniem wyższym pedagogicznym posiadających dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia lub  absolwentów  innych  kierunków  studiów  wyższych, którzy  legitymują  się kwalifikacjami   pedagogicznymi.   Są one przede   wszystkim  dla  nauczycieli,  wychowawców, psychologów,  pracowników  placówek  oświatowych, wychowawczo-resocjalizacyjnych, rodzinnych  i  państwowych  domów  dziecka,  świetlic  środowiskowych,  poradni psychologiczno–pedagogicznych, kuratorów sądowych, pracowników ośrodków interwencji kryzysowych, a  także  do  osób zainteresowanych   nabywaniem i rozwijaniem wiedzy, umiejętności  i  kompetencji  w  zakresie  udzielania  dzieciom,  młodzieży  i  ich  rodzinom pomocy psychologiczno-pedagogicznej opartej na formach aktywnych.

Podstawowe grupy adresatów to:

 • wychowawcy  Młodzieżowych  Ośrodków  Socjoterapii  (dyplom  socjoterapeuty  jest jednym z kryteriów zatrudnienia w tych placówkach);
 • wychowawcy Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (ukończenie socjoterapii jest traktowane tam równorzędnie z ukończeniem resocjalizacji);
 • wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych (domy dziecka, bursy);
 • pracownicy świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych;
 • pracownicy   organizacji   pozarządowych   pracujący   w   środowiskach defaworyzowanych społecznie;
 • nauczyciele, psychologowie i pedagodzy szkolni (uprawnienia socjoterapeutyczne są dodatkowym atutem przy awansie zawodowym);
 • psychologowie i pedagodzy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych;
 • kuratorzy sądowi.

W przypadku braku przygotowania pedagogicznego zaleca się jego uzupełnienie.

Sylwetka absolwenta

Celem  studiów  jest  uzyskanie  przez  uczestników  kwalifikacji  w zakresie   przygotowania  do   samodzielnego   prowadzenia  zajęć  socjoterapeutycznych  i profilaktycznych,  potwierdzonych państwowym świadectwem ukończenia podyplomowych  studiów socjoterapii. Studia mają na celu:

 • umożliwienie   słuchaczom   zdobycie   kwalifikacji   do   prowadzenia   zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi i młodzieżą oraz do pracy z ich rodzicami/opiekunami prawnymi  w  szkołach,  placówkach  opiekuńczo-wychowawczych   oraz   innych placówkach oświatowych lub wspierających funkcjonowanie rodziny;
 • aktualizacja  i  rozszerzenie  wiedzy  z  zakresu  psychologii  rozwojowej  i klinicznej, podstaw  psychiatrii  oraz  współczesnych  trendów  psychoterapii  dzieci,  młodzieży  i rodziny, a także głównych założeń pracy z grupą socjoterapeutyczną;
 • zdobycie     i     poszerzenie wiedzy,  a  zwłaszcza  praktycznych  umiejętności wychowawczych i terapeutycznych za pomocą różnych form, metod i technik pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie;
 • przygotowanie  słuchaczy  do  identyfikowania  i  rozpoznawania  potrzeb  dzieci  i młodzieży,  w  tym  osób  ze  specjalnymi    potrzebami  edukacyjnymi  (m.in.  z zaburzeniami zachowania i niedostosowanymi społecznie);
 • opanowanie przez słuchaczy umiejętności i kompetencji niezbędnych do prowadzenia diagnozy  oraz  oddziaływań  terapeutycznych  i  wspierających  dzieci  i  młodzież  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodziców/opiekunów prawnych;
 • wyposażenie  słuchaczy  w  umiejętności  w  zakresie  konstruowania  programów wychowawczo–profilaktycznych i terapeutycznych oraz programów indywidualnych terapeutycznych  oraz  planów  działań  wspierających  ucznia/wychowanka    ze specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi, dostosowanych  do  indywidualnych  potrzeb dzieci i młodzieży oraz środowisk, w których będą pracować;
 • opanowanie  przez  słuchaczy  umiejętności  tworzenia  warsztatu  terapeutycznego możliwego  do  wykorzystania  w  pracy  z  uczniem/wychowankiem  ze  specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • wykształcenie  umiejętności  komunikowania  się  przy  użyciu  różnych  technik zarówno  z  osobami  będącymi  podmiotami  socjoterapii,  jak  i  innymi  osobami (nauczycielami,  rodzicami/  opiekunami  prawnymi)  i  specjalistami wspierającymi ten proces;
 • ukształtowanie  u  słuchaczy osobistej  sprawności  w  radzeniu  sobie  z  problemami wynikającymi  z  pracą  w  środowisku  osób  wysokiego  ryzyka,  dysfunkcjonalnych, niedostosowanych społecznie i przejawiających wielorakie zaburzenia zachowania;
 • stymulowanie  własnego  rozwoju  osobowego  i  zawodowego  słuchaczy,  nabycie umiejętności radzenia sobie z własnymi problemami i trudnościami mającymi wpływ na bezpośrednie relacje z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami/opiekunami prawnymi.
 • wytworzenie postawy słuchacza, którą określić można jako wzorzec osobowościowy godny  uznania  i  naśladowania  dla  uczniów  i  osób  z  dysfunkcjami  i  zaburzeniami utrudniającymi  prawidłowe  funkcjonowanie  społeczne  oraz  niedostosowanych społecznie;
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Podniesienie  kwalifikacji  zawodowych  przekłada  się  na  nabycie  umiejętności szczegółowych:

 • dokonywania diagnozy dla potrzeb socjoterapiii i profilaktyki społecznej;
 • doboru właściwych metod i technik pracy socjoterapeutycznej i profilaktycznej;
 • zastosowania właściwej strategii socjoterapeutycznej i profilaktycznej w zależności od potrzeb;
 • określania potrzeb rozwojowych charakterystycznych dla danego okresu wiekowego;
 • stosowania  profilaktyki  uzależnień  (programy  terapeutyczne,  edukacyjne i środowiskowe);
 • umiejętności nawiązywania kontaktu i budowania więzi interpersonalnych;
 • planowania i organizowania terapii grupowych;
 • prowadzenia dziecięcych i młodzieżowych grup socjoterapeutycznych;
 • diagnozowanie  i  przewidywanie  zachowań  agresywnych  oraz  dążenie do  ich wyciszania  i eliminowania;
 • prowadzenia zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych w zakresie uzależnienia od  substancji  psychoaktywnych; w  zakresie przemocy, nadużyć  seksualnych, samobójstw, uzależnień od komputera i Internetu;
 • prowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych z socjoterapii i profilaktyki;
 • prowadzenia   warsztatów   dotyczących kształcenia   umiejętności   prospołecznych,   treningów wychowawczych i komunikacyjnych;
 • prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych dla rodzin dysfunkcyjnych.

Absolwenci Podyplomowych Studiów Socjoterapii po ich zakończeniu  i  zdaniu  egzaminu  końcowego  uzyskują świadectwo  ukończenia  studiów podyplomowych,  a  przez  to uzyskują kwalifikacje do:

 • prowadzenia  diagnozy  stopnia  zagrożenia  i  zapotrzebowania  na  wsparcie  dzieci  i młodzieży  z  grup  wysokiego  ryzyka, z  zaburzeniami  zachowania  oraz  diagnozy ich środowiska wychowawczego;
 • prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych z dziećmi i młodzieżą zagrożoną  lub  niedostosowaną  społecznie przejawiającą  trudności  emocjonalne  i zaburzenia w zachowaniu, które utrudniają im funkcjonowanie społeczne;
 • prowadzenia działań interwencyjnych, doradczych i korekcyjnych wobec rodziców i innych dorosłych osób.

Zasadnicze treści kształcenia

Zakładane  efekty  kształcenia  należą  do następujących obszarów wiedzy:1.nauk społecznych (S)a) dziedzina nauk społecznych - dyscyplina naukowa: pedagogika, psychologia, nauki o poznaniu i komunikacji, socjologia;b) dziedzina nauk prawnych - dyscyplina naukowa: prawo.2.nauk humanistycznych (H)a) dziedzina nauk humanistycznych – dyscyplina naukowa: nauki o rodzinie.3. nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej (M)  a) dziedzina nauk medycznych - dyscyplina naukowa: medycyna

INFORMACJE DODATKOWE:

Podyplomowe  Studia  Socjoterapii  organizowane  są  w  trybie  niestacjonarnym  w  ramach trzydniowych  (piątek  po  godzinie  15.30,  sobota  i  niedziela)  lub  dwudniowych  zjazdów (sobota-niedziela)  zgodnie  z  ustalonym  dla  studiów  harmonogramem  zajęć.  Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć warsztatowych; odbywają się w budynku Akademii Pomorskiej w Słupsku przy ulicy Bohaterów Westerplatte 64, gdzie zabezpieczona jest adekwatna do potrzeb baza dydaktyczna.

Czas trwania studiów: 3 semestry/200 godz.

Koszt studiów: 1400 zł/semestr (możliwość płatności w ratach miesięcznych)

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej