Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zgłoszenia prosimy kierować pocztą elektroniczną lub tradycyjną:

Instytut Pedagogiki
ul. Bohaterów Westerplatte 64 (I piętro, pok. 225)
76-200 Słupsk
tel. (59) 84 05 924
e-mail: instytutpedagogiki@apsl.edu.pl

Kierownik studiów: dr Maria Aleksandrovich

 

DO KOGO KIEROWANE SĄ STUDIA:

Adresat studiów: absolwenci wyższych studiów - Adresaci studiów: nauczyciele, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowani zdobyciem tych kwalifikacji, psycholodzy, lekarze, pielęgniarki, pedagodzy szkolni, pracownicy socjalni, terapeuci.

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwenci  studiów  podyplomowych  „Wczesne  Wspomaganie  Rozwoju  Dziecka” nabędą  wiedzę  oraz  umiejętności  oddziaływań  wspomagających  rozwój  dziecka: przeprowadzania  diagnozy,  konstruowania  programów  terapeutycznych,  ich  realizacji szczególnie  w  zakresie  opanowania  metod  i  form  rewalidacji,  wspomagania  rozwoju psychoruchowego dzieci niepełnosprawnych i współpracy z ich rodzinami. W szczególności absolwent uzyskuje kompetencje w zakresie:

  • ustalania (na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka) kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;
  • nawiązywania  współpracy  z zakładem  opieki  zdrowotnej  lub  ośrodkiem  pomocy społecznej  w  celu  zapewnienia  dziecku  rehabilitacji,  terapii  lub  innych  form  pomocy, stosownie do jego potrzeb;
  • opracowywania i realizowania z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego  wspomagania  (z  uwzględnieniem  działań  wspomagających  rodzinę  dziecka  w zakresie realizacji programu), koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;
  • analizowania skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie,  wprowadzania zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania (stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny) oraz planowania dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć ze wczesnego wspomagania w  placówkach  edukacyjnych,  opiekuńczych  i  rehabilitacyjnych,  pomocy społecznej, opieki zdrowotnej.

ZASADNICZE TREŚCI KSZTAŁCENIA:

BLOK I - Podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka -90 godzin
BLOK II - Podstawy wczesnego wspomagania rodziny małego dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi -20 godzin
BLOK III - Metody diagnozy -90 godzin
BLOK IV - Metody terapii. Praktyczne zastosowanie metod wspomagania rozwoju dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi i praca z jego rodziną -155 godzin
BLOK V - Praktyka - 30 godzin praktyki asystenckiej i 30 godzin praktyki indywidualnej

INFORMACJE DODATKOWE:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego (obrony pracy dyplomowej). Warunkiem   dopuszczenia   do   obrony   pracy   dyplomowej   jest   zaliczenie   wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.Absolwenci  uzyskują  świadectwo  ukończenia kwalifikacyjnych  studiów podyplomowych "Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka", wydane przez Akademię Pomorską w Słupsku potwierdzających  osiągnięcie  efektów  kształcenia,  przewidzianych  programem.

Kierownik studiów: dr Maria Aleksandrovich, doktor psychologii, psycholog, pracownik AP, kierownik studiów WWRD, specjalizacja zawodowa: psychologia rozwojowa i korekcyjna. Pracowała w ciągu 4 lat jako psycholog dziecięcy w PMI nr 8 w Słupsku, posiada III międzynarodowy poziom Ruchu  Rozwijającego  Weroniki  Sherborne.  Jej  zainteresowania,  praca  i  badania  dotyczą głównie  psychologii  rozwoju  zdolności  dzieci  i  młodzieży,  podmiotowych  uwarunkowań sukcesu artystycznego, arteterapii, terapii ruchem i choreoterapii.Kontakt: maria.aleksandrovich@apsl.edu.pl

Czas trwania studiów: 3 semestry/405 godz., a w tym 30 godz. praktyki asystenckiej i 30 godz. praktyki indywidualnej

Koszt studiów: 1400 zł/semestr (możliwość płatności w ratach miesięcznych) + 150 zł (jednorazowa opłata za praktyki)

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej