Zarządzanie pracą socjalną

Zgłoszenia prosimy kierować pocztą elektroniczną lub tradycyjną:

Instytut Pedagogiki
ul. Bohaterów Westerplatte 64 (I piętro, pok. 225)
76-200 Słupsk
tel. (59) 84 05 924
e-mail: instytut pedagogiki@apsl.edu.pl

Kierownik studiów: dr Irena Figurska (irenafigurska@vp.pl)

 

DO KOGO KIEROWANE SĄ STUDIA:

Praca socjalna jest działalnością o charakterze pomocowym, której podstawowym celem jest niesienie pomocy ludziom znajdującym się w trudnych sytuacjach, borykających się m.in. z problemami materialnymi, psychicznymi i emocjonalnymi. Pracownicy socjalni, a w szczególności menedżerowie działający w różnych instytucjach powołanych w celu niesienia pomocy potrzebującym, dla właściwego wykonywania swojej pracy powinni dysponować szeroką wiedzą z obszaru nauk społecznych, w tym z dyscypliny nauk o zarządzaniu. Studia podyplomowe Zarządzanie pracą socjalną są kierowane przede wszystkim do:

 • absolwentów studiów licencjackich i magisterskich kierunków pedagogicznych, społecznych i medycznych,
 • pracowników socjalnych pracujących w placówkach socjalnych, poradniach specjalistycznych, placówkach socjalizacyjnych, placówkach wsparcia dziennego, placówkach interwencyjnych, instytucjach rządowych i pozarządowych wspierających rodzinę,
 • menedżerów instytucji zajmujących się niesieniem pomocy osobom potrzebującym,
 • osób pragnących podjąć pracę w charakterze pracownika socjalnego,
 • osób zaangażowanych lub pragnących się zaangażować w przedsięwzięcia pomocowe poza systemem publicznej pomocy społecznej.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Podstawowym celem kształcenia studiów podyplomowych Zarządzanie pracą socjalną w Akademii Pomorskiej w Słupsku jest przekazanie uczestnikom wiedzy, a także umożliwienie im nabycia umiejętności i rozwoju kompetencji społecznych w obszarze będącym przedmiotem kształcenia dla podniesienia jakości i efektywności ich pracy oraz zwiększenia ich konkurencyjności na rynku pracy. Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie pracą socjalną posiada określoną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne, a w szczególności wykazuje się:

 • wiedzą ogólną z dziedziny nauk społecznych oraz nauk ekonomicznych, w tym z dyscypliny nauk o zarządzaniu,
 • znajomością tradycyjnych i współczesnych metod i narzędzi zarządzania,
 • umiejętnością praktycznego wykorzystywania metod i narzędzi zarządzania do opisu, analizy i rozwiązywania typowych oraz nietypowych problemów występujących w pracy socjalnej,
 • umiejętnością wykorzystywania nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania dla samorozwoju,
 • posiadaniem kompetencji zawodowych, osobowych i społecznych pozwalających na odgrywanie aktywnej roli w życiu społeczności lokalnej,
 • przygotowaniem do aktywnego uczestniczenia w procesach decyzyjnych oraz w tworzeniu i realizacji złożonych przedsięwzięć w środowisku pracy socjalnej i poza nim,
 • wrażliwością etyczną i społeczną, świadomością odpowiedzialności związanej z wykonywanym zawodem,
 • poszanowaniem prawa w obszarze zawodowym i poza nim,
 • świadomością konieczności ciągłego pogłębiania i poszerzania swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z wykonywaniem zawodu pracownika socjalnego.

Dzięki nabytej wiedzy, umiejętnościom i kompetencjom społecznym absolwenci studiów podyplomowych Zarządzanie pracą socjalną staną się wysoko cenionymi na rynku pracy specjalistami z dziedziny pracy socjalnej. Będą lepiej i efektywniej wykonywać stojące przed nimi zadania zarówno menedżerowie średniego szczebla zarządzania w organizacjach pomocy społecznej, jak i pracownicy bezpośrednio zaangażowani w niesienie pomocy osobom potrzebującym. Potencjalne miejsca pracy to placówki socjalne, poradnie specjalistyczne, placówki wsparcia dziennego, placówki socjalizacyjne, placówki interwencyjne, instytucje rządowe i pozarządowe wspierające rodzinę. Zakłada się prowadzenie analizy zgodności zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Zarządzanie pracą socjalną z potrzebami rynku pracy. Wyniki tych działań będą uwzględniane w kolejnych, weryfikowanych wersjach programu kształcenia na tych studiach.

INFORMACJE DODATKOWE:

Formy zajęć dla poszczególnych przedmiotów dobrano, biorąc pod uwagę z jednej strony ich specyfikę, z drugiej zaś możliwość jak najpełniejszego osiągnięcia założonych efektów kształcenia. Przewiduje się następujące formy zajęć: wykłady, ćwiczenia, warsztaty, treningi i seminarium. W planie studiów dominują formy zajęć umożliwiające rozwijanie u studentów praktycznych umiejętności w ramach prezentowanych poszczególnych przedmiotów, tj. ćwiczenia, warsztaty i treningi.

 

Czas trwania studiów: 2 semestry / 180 godz.

Koszt studiów: 1450 zł/semestr (możliwość płatności w ratach miesięcznych)

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej