Bezpieczeństwo międzynarodowe

Absolwenta tej ścieżki kształcenia charakteryzuje:

  • pogłębiona znajomość teoretycznych podstaw bezpieczeństwa narodowego, organizacji i zasad funkcjonowania różnych instytucji i systemów bezpieczeństwa, prawnych uwarunkowań i procedur wszelkich działań podejmowanych w zakresie bezpieczeństwa personalnego, narodowego i wybranych aspektów bezpieczeństwa międzynarodowego przez administrację bezpieczeństwa oraz instytucje pozarządowe.
  • umiejętności: analizy i oceny wszelkich zjawisk noszących znamiona wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa personalnego, narodowego i międzynarodowego, w tym ich naukowa interpretacja; przygotowania w języku polskim z zachowaniem reguł naukowych prac pisemnych i wystąpień ustnych obejmujących problematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym prac magisterskich, pracy w zespołach zadaniowych rozwiązujących problemy dotyczące bezpieczeństwa w jego wymiarze personalnym, narodowym i międzynarodowym.
  • kompetencje w zakresie samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy zawodowej, pracy zespołowej, myślenia przedsiębiorczego i innowacyjnego, partycypowania w opracowaniu programów społecznych na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych, określania priorytetów w sytuacjach zagrożenia, a ponadto postawy prospołeczne: asertywności i empatii oraz rozumienie istoty zagrożeń i ich skutków dla człowieka i środowiska.
  • znajomość instytucjonalnych i prawnych środków pozwalających na kształtowanie bezpieczeństwa społeczności lokalnych, polityki i strategii kreowania bezpieczeństwa na poziomie lokalnym, a także znajomość społecznych aspektów bezpieczeństwa dotyczących społeczności lokalnych,   
  • umiejętności włączenia się w kreowanie polityki w dziedzinie bezpieczeństwa personalnego i społeczności lokalnej, stosowania różnych środków profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom zagrożeń bezpieczeństwa lokalnego i działania w strukturach instytucji i organizacji – kreatorów bezpieczeństwa w środowisku lokalnym.

Cel kształcenia:

Przygotowanie absolwentów do pracy w instytucjach i organach państwa odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe w jego międzynarodowym wymiarze .

Możliwości zatrudnienia:

Instytucje i organy państwa odpowiedzialne za zewnętrzny wymiar bezpieczeństwa narodowego. W placówkach naukowo-badawczych zajmujących się bezpieczeństwem międzynarodowym, instytucjach i przedsiębiorstwach sektora biznesowego prowadzących działalność poza granicami kraju w rejonach o wysokim ryzyku zagrożenia w charakterze: pracownika naukowego, specjalisty czy doradcy. Ponadto, zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje, w połączeniu ze znajomością języków obcych, powinny umożliwić podjęcie zatrudnienie w międzynarodowych instytucjach bezpieczeństwa, zwłaszcza funkcjonujących z ramach NATO i Unii Europejskiej.

Merytoryczny zakres kształcenia specjalistycznego:

Wstęp do teorii stosunków międzynarodowych, współczesne systemy polityczne, ład międzynarodowy w erze nowożytnej, teoria bezpieczeństwa międzynarodowego, podstawy prawa międzynarodowego, wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego, bezpieczeństwa zewnętrzne Unii Europejskiej, bezpieczeństwa wewnętrzne Unii Europejskiej, terroryzm międzynarodowy, geografia bezpieczeństwa, globalne i regionalne organizacje bezpieczeństwa (ONZ, OBWE, Rada Europy i inne), międzynarodowe stosunki polityczne, militarne i ekonomiczne, Polska w międzynarodowym systemie bezpieczeństwa, pokojowe rozstrzyganie sporów międzynarodowych, euroatlantycki system bezpieczeństwa (NATO).

Dodatkowe informacje:

Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa, zwłaszcza wzrost współzależności międzynarodowych, sprawiają, że bezpieczeństwo narodowe jest ściśle związane ze środowiskiem międzynarodowym. Dlatego skuteczna realizacja polityki bezpieczeństwa państwa wymaga wysoko kwalifikowanych pracowników posiadających wiedzę i kompetencje z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego. Oferowana specjalność umożliwia ich zdobycie. Ponadto członkostwo Polski w międzynarodowych organizacjach bezpieczeństwa stwarza możliwości atrakcyjnego zatrudnienia poza granicami kraju.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej