Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną (nauczycielska)

Absolwent kierunku pedagogika, o ścieżce kształcenia edukacja elementarna z terapią pedagogiczną, studiów drugiego stopnia – zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r., w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela; standardach nauczania dla kierunku „Pedagogika” oraz zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej kształcenia ogólnego – jest kompleksowo przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III szkoły podstawowej) oraz do integrowania oddziaływań natury terapeutycznej z codziennymi czynnościami podejmowanymi na zajęciach w przedszkolu i szkole (klasach I-III), placówkach prowadzących terapię pedagogiczną (np. świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych). Obie specjalności przygotują absolwenta do prowadzenia zindywidualizowanego procesu edukacyjnego i terapeutycznego.

 

Absolwent dysponuje rzetelnym i interdyscyplinarnym przygotowaniem teoretycznym na temat:

- rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, pozwalającą mu na podjęcie pracy z dzieckiem, jego rodziną, grupą oraz  środowiskiem lokalnym

- procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i terapeutycznej), oraz ich prawidłowości i zakłóceń,

- wychowania i kształcenia, w tym ich filozoficznych, społeczno-kulturowych, psychologicznych, biologicznych i medycznych podstaw,

- współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia się, nauczania, terapii dzieci z trudnościami w uczeniu się oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów,

- środowisk wychowawczych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących,

- projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, poszerzoną w odniesieniu do instytucji przedszkola i szkoły podstawowej, w szczególności uwzględniającą specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z zaburzeniami w rozwoju,

- struktury i funkcji systemu edukacji - celów, podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych,

- podmiotów działalności pedagogicznej (dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli) i partnerów szkolnej edukacji (np. instruktorów harcerskich) oraz specyfiki funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych,

- specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,

- metodyki wykonywania zadań - norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej (wychowanie przedszkolne, nauczanie w szkołach ogólnodostępnych, w szkołach i oddziałach specjalnych oraz integracyjnych, terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka),

- bezpieczeństwa i higieny pracy w obszarze przedszkola i szkoły podstawowej,

- projektowania ścieżki własnego rozwoju i awansu zawodowego,

- zagadnień z obszaru etyki zawodu nauczyciela;

W obszarze umiejętności, Absolwent:

- potrafi dokonywać obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w szczególności w przestrzeni przedszkola i szkoły podstawowej,

- potrafi wykorzystywać zintegrowaną wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz psychologii do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji,

- potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki (w szczególności pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej, terapii pedagogicznej),  psychologii oraz dydaktyki i metodyk szczegółowych (edukacji językowej, polonistycznej, przyrodniczej, matematycznej, plastycznej, muzycznej, prowadzenia zajęć technicznych i komputerowych oraz wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej), w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych, dobierania strategii realizowania działań praktycznych, zapewnienia wychowankom warunków prawidłowego rozwoju, a także pomocy w trudnych sytuacjach, na etapie przedszkola i szkoły podstawowej, co potwierdzone zostało odbytymi praktykami pedagogiczno-dydaktycznymi,

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną (dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i terapeutyczną), korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i obcym) i nowoczesnych technologii,

- posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowywanie wyników obserwacji, formułowanie wniosków oraz opracowywanie i wdrażanie specjalistycznych strategii profilaktycznych i terapeutycznych,

- posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne: potrafi porozumiewać się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej, dialogowo rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w grupie przedszkolnej i klasie szkolnej,

- potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych związanych z pracą w przedszkolu i klasach I-III,

- dobiera i wykorzystuje dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych), stwarzania dzieciom z zakłóceniami rozwojowymi możliwości wszechstronnego rozwoju, oraz wykorzystuje nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej,

- potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania, posiada umiejętność pracy z grupą (zespołem wychowawczym, klasowym),

- potrafi animować prace nad rozwojem dzieci, wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy oraz inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie,

- potrafi pracować z uczniami, indywidualizować zadania i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów (w tym w szczególności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz zmian zachodzących w świecie i w nauce,

- potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w wykonywanej działalności,

- potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; umie podejmować i wyznaczać zadania; posiada umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych), posiada umiejętność współpracy z innymi nauczycielami, pedagogami i rodzicami uczniów, jako specjalista z zakresu terapii pedagogicznej jest aktywnym uczestnikiem zespołów ds. uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

- potrafi analizować własne działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze) i wskazywać obszary wymagające modyfikacji, potrafi eksperymentować i wdrażać działania innowacyjne,

- potrafi zaprojektować plan własnego rozwoju zawodowego;

Posiada kompetencje umożliwiające pracę edukacyjną, opiekuńczą, wychowawczą i – przede wszystkim – terapeutyczną, w przedszkolach i klasach I-III. Szczególnie godne podkreślenia są jego wysokie kompetencje uprawniające go do działań w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci, odkrywania i rozwijania predyspozycji i uzdolnień, stymulowania rozwoju wychowanków poprzez stosowanie zindywidualizowanych oraz grupowych technik korekcyjno-kompensacyjnych, psychoterapeutycznych, aktywizujących i artystycznych. Istotne znaczenie mają tu kompetencje pozwalające na prowadzenie działań wychowawczych i dydaktycznych integrujących dzieci o różnych potrzebach i możliwościach.

Ponadto absolwent dysponuje kompetencjami wspomagania rozwoju poznawczego, kształtowania dojrzałości szkolnej, kształtowania u dzieci pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijania ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej, budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych dzieci oraz kształtowania poczucia przynależności społecznej.

Posiada również kompetencje w obszarze świadomości poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych),

- jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela,

- ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej; wykazuje cechy refleksyjnego praktyka,

- ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów,

- odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne (profilaktyczne i terapeutyczne, dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze),

- jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy przedszkola i szkoły

 

Absolwent ścieżki kształcenia Edukacja Elementarna z Terapią Pedagogiczną  posiada przygotowanie pedagogiczne i jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela oraz pedagoga- terapeuty w:

- przedszkolu,

- klasach I-III szkoły podstawowej ;

- żłobkach, klubach malucha

- pedagoga –terapeuty w placówkach prowadzących terapię pedagogiczną (np. świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych, poradniach psychologiczno - pedagogicznych).

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej