Pedagogika

"Istotne jest to, aby wzbudzić takie zainteresowanie, które angażuje całą osobowość dziecka".
Maria Montessori

Celem kształcenia jest zdobycie uporządkowanej i poszerzonej wiedzy o różnych obszarach działań wychowawczych i edukacyjnych w placówkach oświatowych, oświatowo – wychowawczych, opiekuńczo – wychowawczych, instytucjach i organizacjach rządowych i pozarządowych, instytucjach profilaktyki społecznej, organizacjach charytatywnych.  

Absolwent ścieżki kształcenia posiada wiedzą ogólną i kierunkową niezbędną do rozumienia procesów pedagogicznych, ich przebiegu, uwarunkowań i kontekstu społeczno-kulturowego niezbędnych do dalszego samorozwoju.

Absolwent potrafi wykorzystywać umiejętności niezbędne dla:

 • planowania i realizowania pracy pedagoga;
 • diagnozy pedagogicznego,
 • opracowywania i realizowania programów profilaktycznych w obszarze patologii społecznych i pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • wykorzystania metod warsztatowych w profilaktyce zaburzeń zachowania oraz zachowań ryzykownych;
 • wykorzystania praktycznego podstawowych umiejętności z zakresu treningu twórczości i twórczego rozwiązywania problemów we wspomaganiu rozwoju i funkcjonowania dzieci i młodzieży.

Absolwent ścieżki posiada kompetencje w zakresie:

 • dokonywania interpretacji raportów z badań, tzn. rozumie zawarte w nich informacje oraz jest w stanie ocenić jakość prezentowanych procedur, metod, analiz i rezultatów;
 • dokonywania oceny przydatności danych rozwiązań metodologicznych i statystycznych w kontekście konkretnych problemów społecznych;
 • generowania oryginalnych rozwiązań dotyczących złożonych problemów pedagogicznych i antycypowania ich skutków;
 • samodzielnego stosowania wybranych ujęć teoretycznych do analizy codziennych sytuacji edukacyjnych;
 • świadomości znaczenia zawodowej/etycznej odpowiedzialności (za własny rozwój i powierzone sobie osoby);
 • gotowości do podejmowania wyzwań stojących przed współczesnym pedagogiem;
 • diagnozy problemu na szerokim tle społeczno-kulturowym, projektowania rozwiązań przy wykorzystywaniu wiedzy z zakresu pedagogiki i dyscyplin z nią powiązanych;
 • umiejętności odczytu i interpretowania oraz wykorzystywania norm prawnych do indywidualnych przypadków;uczestnictwa w procesach komunikacji mediacji, negocjacji społecznej;
 • obserwacji, odczytywania, przetworzenia i sformułowania określonych komunikatów społecznych z wykorzystaniem określonej teorii komunikacyjnej;
 • umiejętności wykorzystywania wiedzy z zakresu koncepcji zdrowia dla konstruowania programów profilaktycznych, współdziałania rodziny, przedszkola, szkoły, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz służby zdrowia  w realizacji zdrowego środowiska dla działań opiekuńczych, wychowawczych oraz nauki i pracy.

Absolwent ścieżki kształcenia Pedagogika posiada kwalifikacje w zakresie przygotowania pedagogicznego, umożliwiające podjęcie pracy pedagoga-wychowawcy  w:

 • szkołach:

a)  podstawowych, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi;

b) ponadgimnazjalnych w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowymi, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne, artystyczne;

 • świetlicy szkolnej; w społecznej świetlicy terapeutycznej; w placówkach socjalizacyjnych; w środowiskowych świetlicach opiekuńczych przy powiatowych centrach pomocy rodzinie; w ośrodkach pomocy społecznej; warsztatach terapii zajęciowej oraz w innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 • w placówkach wychowania pozaszkolnego; w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
 • placówkach oświatowo-wychowawczych, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego:

a) placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

b) placówki artystyczne - ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych;

 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

Absolwent jest  przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz do kontynuacji nauki w ramach studiów trzeciego stopnia i studiów podyplomowych. Absolwent uzyskuje tytuł magistra pedagogiki. Absolwent posiada kwalifikacje w zakresie przygotowania pedagogicznego.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej