Szkoła doktorska

Ogólne warunki rekrutacji do szkoły doktorskiej

W roku akademickim 2021/2022 Akademia Pomorska w Słupsku (zwana dalej AP) będzie prowadzić rekrutację do Szkoły Doktorskiej w AP dalej zwanej szkołą doktorską w dwóch sekcjach:
I sekcja - dyscypliny: historia i literaturoznawstwo
oraz II sekcja –dyscypliny: nauki biologiczne, nauki o bezpieczeństwie.

 

Rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywa się w następujących etapach:

 1. Elektroniczna rejestracja, podczas której kandydat uzupełnia: dane osobowe i kontaktowe, dane o ukończonej uczelni, wynik ukończenia studiów, załącza kolorowe zdjęcie w wersji elektronicznej, o wymiarach 236x295 pikseli (niezbędne do wydania legitymacji doktorskiej). -->Wejdź na stronę: https://ehms.apsl.edu.pl/e-rekrutacja/ --> Wybierz "3. Logowanie do szkoły doktorskiej" --> z listy wydziałów wybierz "Akademia Pomorska w Słupsku" --> a następnie wybierz sekcję szkoły doktorskiej.
 2. Dostarczenie kompletu dokumentów do Punktu Rekrutacyjnego AP.
 3. Wzięcie udziału w konkursie, którego wyniki są jawne.
 4. Ogłoszenie wyników konkursu w terminie 7 dni.
 5. Dokonanie wpisu na listę doktorantów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia lub wydanie decyzji administracyjnej przez Komisję Rekrutacyjną  - w przypadku odmowy przyjęcia do szkoły doktorskiej.

 

Limit miejsc: 4 osoby

 • I SEKCJA: historia i literaturoznawstwo - 2 osoby
 • II SEKCJA: nauki biologiczne i nauki o bezpieczeństwie - 2 osoby

 

Terminy

 1. Rozpoczęcie rekrutacji na studia na roku akademickim 2021/2022 ustala się na dzień: 21 czerwca 2021 r.
 2. Dokumenty należy dostarczyć do dnia 10 września 2021 r.
 3. W ramach konkursu z każdym z kandydatów zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
 4. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 17 września 2021 r.
 5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu tygodnia.
 6. Zakończenie regularnej rekrutacji  na studia w roku akademickim 2021/2022 ustala się na dzień: 30 września 2021 r.

 

Warunki dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego

Do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada:

 1. tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, lub  osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy,
 2. w przypadku cudzoziemców dyplom ukończenia studiów magisterskich uzyskany w Polsce albo zalegalizowany dyplom lub inny dokument ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany, zgodnie z odrębnymi przepisami, za równorzędny z polskim dyplomem studiów magisterskich.

Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która:

 1. Zarejestrowała się na studia w systemie e-rekrutacyjnym i wprowadziła wszystkie niezbędne dane;
 2. Posiada dokument uprawniający do podjęcia studiów;
 3. Wniosła opłatę rekrutacyjną;
 4. W terminie złożyła komplet dokumentów w Punkcie Rekrutacyjnym AP.

Kandydat ponosi konsekwencje wprowadzenia niewłaściwych lub nieprawdziwych danych podczas e-rekrutacji.

Na podstawie wyników konkursów Komisja Rekrutacyjna każdej z dyscyplin w ramach których odbywa się nabór do szkoły doktorskiej tworzy listę osób przyjętych na studia w szkole doktorskiej.

Osoby, które nie zostaną przyjęte z powodu wyczerpania limitu miejsc w danej dyscyplinie w szkole doktorskiej, stanowią grupę rezerwową. W przypadku zwolnienia się miejsca na liście przyjętych na studia, osoby te zostaną przyjęte na studia z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów.

 

Dokumenty rekrutacyjne

Kandydaci przystępujący do konkursu zobowiązani są do dostarczenia w terminie (do 10 września) następujących dokumentów:

 1. Podpisane własnoręcznie podanie o przyjęcie na studia w szkole doktorskiej (ankietę osobową) wygenerowane podczas elektronicznej rejestracji na studia,
 2. Dokument uprawniający do przyjęcia do szkoły doktorskiej w celu sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem przez pracownika AP,
 3. Aktualną fotografię zgodną z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 4. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata – do wglądu,
 5. Upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią (wzór upoważnienia poniżej),
 6. Dokumenty stanowiące potwierdzenie osiągnięć naukowych (według poniższych kryteriów, np. zaświadczenie o udziale w konferencjach, kopia pierwszej strony artykułu lub recenzji wraz z kopią strony tytułowej czasopisma lub pracy zbiorowej i spisu treści; w przypadku książki -kopia strony tytułowej oraz strony zawierającej informacje o recenzentach).
 7. Oświadczenie kandydata/tki o niestudiowaniu w innej szkole doktorskiej oraz braku zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego od 1 października 2020 r.
 8. Oświadczenie kandydata/tki stwierdzające o tym, że jest lub nie jest uczestnikiem studiów doktoranckich.

 

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne sugerujemy dostarczanie dokumentów za pomocą poczty tradycyjnej (lub przez usługi kurierskie).

 

Adres do korespondencji:

Akademia Pomorska w Słupsku - PUNKT REKRUTACYJNY
ul. K. Arciszewskiego 22a,  76-200 Słupsk, Polska

 

Pamiętaj, że liczy się data dotarcia dokumentów do Punktu Rekrutacyjnego, a nie data wysłania!!!

 

Rozmowy kwalifikacyjne z historii i literaturoznawstwa dla Kandydatów do Szkoły Doktorskiej AP:
17 września 2021, od godziny 13.00 w Sali im. Profesora Zbigniewa Zielonki (s.50) w budynku na ul. Arciszewskiego 22a.

Rozmowy kwalifikacyjne z nauk biologicznych oraz nauk o bezpieczeństwie dla Kandydatów  do Szkoły Doktorskiej AP:
17 września 2021, od godz. 10.00 w sali 8 w budynku przy ul. Kozietulskiego 6-7.

*(W szczególnych przypadkach zdrowotnych przewidujemy rozmowę kwalifikacyjną za pośrednictwem platformy Google Meet).

 

Rozmowa kwalifikacyjna w ramach 2 tury odbędzie się:
... października 2021 r. od godz. ... w sali 214 w budynku przy ul. Boh. Westerplatte.

 

Ze względu na zagrożenie epidemiczne prosimy Kandydatów o przyniesienie maseczek na twarz i dezynfekcję dłoni przed wejściem. Kandydaci będą proszeni na rozmowę co pół godziny, według imiennego grafiku (kolejność alfabetyczna). O konkretnych godzinach rozmowy powiadomimy Kandydatów drogą mailową.

 

Jeżeli Kandydaci mają opublikowany dorobek naukowy lub popularnonaukowy – można go zabrać na rozmowę w celu zaprezentowania.

 

Zakres i przebieg postępowania kwalifikacyjnego

 1. Podstawą wpisania na listę doktorantów jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów i zajęcie miejsca w rankingu, mieszczącego się w ramach przewidzianego limitu miejsc w szkole doktorskiej.
 2. Szczegółowe kryteria rekrutacyjne w ramach konkursu do szkoły doktorskiej:

KRYTERIA:

 • Ocena na dyplomie: bardzo dobry - 3 pkt., dobry plus - 2 pkt., dobry - 1 pkt.
 • Ukończone studia w zakresie dyscyplin, dla których odbywa się rekrutacja - 6 pkt.
 • Rozmowa - prezentacja indywidualnego pomysłu badawczego, ocena poziomu motywacji i kompetencji - 0-40 pkt.
  • prezentacja konspektu z naukowym uzasadnieniem projektu badawczego -zarys zagadnienia, a w szczególności: stan wiedzy, uzasadnienie wyboru problematyki badawczej, co będzie przedmiotem badania, cel badania, opis materiału badawczego i proponowanej metodyki, która będzie służyła do uzyskania wyników, informację o spodziewanych wynikach (możliwe jest dołączenie posiadanych wyników wstępnych jako informacje dodatkowe) (0-15)
  • nowatorski charakter projektu oraz wpływ jego realizacji na rozwój dyscypliny (0-10)
  • poziom kompetencji naukowych (0-10)
  • poziom motywacji (0-5)
 • Publikacja recenzowanej monografii naukowej: z zakresu dyscyplin, w których powstanie praca doktorska - 20 pkt.; z zakresu innych dyscyplin - 7 pkt.
 • Publikacja książki popularnonaukowej: z  zakresu dyscyplin, w których powstanie praca doktorska - 7 pkt.; z zakresu innych dyscyplin - 2 pkt.
 • Publikacja artykułu w punktowanym czasopiśmie naukowym z listy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministra Edukacji i Nauki: z zakresu dyscyplin, w których powstanie praca doktorska -   7 pkt., z zakresu innych dyscyplin – 2 pkt.
 • Publikacja artykułu recenzowanego w czasopiśmie naukowym nieujętym na liście czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministra Edukacji i Nauki: z zakresu dyscyplin, w których powstanie praca doktorska (w zależności od punktacji wydawnictwa)  - 2 pkt.;  z zakresu innych dyscyplin – 1 pkt.
 • Publikacja artykułu w naukowej pracy zbiorowej recenzowanej: z zakresu dyscypliny, w których powstanie praca doktorska – 5 pkt.; z zakresu innych dyscyplin – 1 pkt.
 • Publikacja recenzji lub sprawozdania w czasopiśmie naukowym ujętym na liście ministerialnej: z zakresu dyscyplin, w których powstanie praca doktorska – 3 pkt.; z zakresu innych dyscyplin – 1 pkt.
 • Publikacja recenzji bądź sprawozdania w recenzowanym czasopiśmie naukowym nieujętym na liście ministerialnej – 1 pkt.
 • Udział czynny w konferencji naukowej krajowej – 3 pkt.
 • Udział czynny w konferencji naukowej międzynarodowej – 5 pkt.
 • Uzyskanie naukowego grantu badawczego w dyscyplinie, z której powstanie doktorat przyznawanego w drodze konkursu (np. NCN, NPRH, FNP) – 10 pkt.
 • Złożenie wniosku grantowego w dyscyplinie, z której powstanie doktorat przyznawanego w drodze konkursu (np. NCN, NPRH, FNP) - 2 pkt.
 • Redakcja monografii naukowej w wydawnictwie umieszczonym na liście ministerialnej - 5 pkt.

 

Przedstawione kryteria oceny dorobku naukowego dotyczą zakresu 4 ostatnich lat przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej z uwzględnieniem dorobku roku, w którym składa się wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej.

 

Z wynikami postępowania kwalifikacyjnego kandydat na studia zapoznaje się po zalogowaniu na swoje wirtualne konto rekrutacyjne.

Wyniki konkursu będą też dostępne na tablicy ogłoszeń przy Punkcie Rekrutacyjnym AP, zgodnie z zasadą jawności konkursu do szkoły doktorskiej - art. 200 ust. 6 Ustawy.

 

 

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZYJĘCIA NA STUDIA KANDYDATÓW CUDZOZIEMCÓW

Przyjęcie na studia cudzoziemców następuje na podstawie art. 323 oraz 324 Ustawy.

Kandydaci, którzy ukończyli studia za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia w szkole doktorskiej pod warunkiem, że posiadany przez nich dyplom: został uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych na podstawie umowy międzynarodowej lub  został uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych w drodze nostryfikacji przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kandydaci – cudzoziemcy na studia zobowiązani są dostarczyć dokumenty określone wyżej oraz dodatkowo:

 1. Kopię paszportu zagranicznego;
 2. Poświadczenie dyplomu ukończenia studiów w formie legalizacji (lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112 poz 938 i 939));
 3. Tłumaczenie przysięgłe na język polski dyplomu ukończenia studiów wyższych, legalizacji lub apostille. Tłumaczenie musi być sporządzone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula (konsulat);
 4. Zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych, jeśli dokument podlega obowiązkowi nostryfikacji;

Decyzje w sprawie przyjęć cudzoziemców na studia w szkole doktorskiej podejmuje Rektor.

Kandydat niezadowolony z decyzji może zwrócić się do Rektora z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

 

Opłata rekrutacyjna

 1. Opłata rekrutacyjna na studia w szkole doktorskiej wynosi 85 zł.
 2. Kwotę, o której mowa w ust. 1 należy wpłacać na indywidualne konto bankowe kandydata, którego numer zostanie wygenerowany podczas elektronicznej rejestracji do szkoły, w terminie nie później niż w dniu zakończenia etapu składania dokumentów.
 3. Po wpływie opłaty na konto bankowe AP, na osobistym koncie kandydata w e-rekrutacji pojawia się potwierdzenie zaksięgowania.
 4. Wpłaty dokonane po terminie nie będą brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym (liczy się data zaksięgowania na koncie osobistym kandydata).
 5. Kandydaci, wnoszący opłatę rekrutacyjną poza granicami Polski, mogą dokonać wpłaty na główny rachunek bankowy AP.
 6. Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi w następujących przypadkach: nieuruchomienia  kształcenia; wniesienia opłaty w kwocie przekraczającej należność wynikającą z liczby dokonanych rejestracji - wówczas zwrotowi podlega kwota nadpłaty; rezygnacji z dalszej rekrutacji, tj. niezłożenia wymaganych dokumentów rekrutacyjnych; złożenia pisemnej rezygnacji z rekrutacji przed terminem kwalifikacji, tj. przed posiedzeniem Komisji Rekrutacyjnej; uzasadnionej nieobecności w czasie rozmowy konkursowej.
 7. W pozostałych przypadkach opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
 8. Zwrot opłaty następuje na pisemny wniosek kandydata, złożony do Rektora, za pośrednictwem Punktu Rekrutacyjnego, w terminie nie później niż do końca semestru zimowego (wzór wniosku poniżej).
 9. Do własnoręcznie podpisanego wniosku, kandydat zobowiązany jest dołączyć potwierdzenie wpłaty, o ile nie złożył już wcześniej takiego potwierdzenia wraz z dokumentami w Punkcie Rekrutacyjnym.

 

 

Więcej o szkole doktorskiej znajdziesz na portalu STUDIA.GOV

oraz na stronie Akademii Pomorskiej:

 

 

Akty prawne

UCHWAŁA NR R.000.61.21 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie warunków rekrutacji do Szkoły Doktorskiej AP w roku akademickim 2021/2022

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej