Zasady rekrutacji

Drodzy Kandydaci!

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne
prosimy o kontaktowanie się z nami telefonicznie
+48 59 84 05 950 lub mailowo rekrutacja@apsl.edu.pl

 

 

1. Wybierz kierunek

 

Zapoznaj się z naszą ofertą edukacyjną i wybierz dla siebie odpowiedni kierunek studiów. 

 

 

 

 

2. Zaloguj się na studia

 

Kandydaci rejestrują się  w systemie e-rekrutacyjnym poprzez utworzenie  indywidualnego konta kandydata, podając  wszystkie niezbędne dane osobowe w formularzu danych osobowych.

 

Wejdź na stronę: https://ehms.apsl.edu.pl/e-rekrutacja/

 

 • wybierz rekrutację "1. Logowanie na studia 2021/2022 (dla obywateli PL)" i kierunek studiów.
 • Wybierz dokument uprawniający do podjęcia wybranego poziomu  studiów: nowa matura lub stara matura, lub matura zagraniczna, a w przypadku logowania się na studia drugiego stopnia: dyplom Akademii Pomorskiej lub dyplom innej uczelni.
 • Uzupełnij podstawowe dane osobowe.
 • Dodaj zdjęcie aktualne kolorowe zdjęcie,  fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (o wymiarach 236x295 pikseli) - jeżeli nie dodasz zdjęcia, nie będziesz mógł wydrukować podania! Jeżeli masz problem z wgraniem swojego zdjęcia - wyślij nam je na adres: rekrutacja@apsl.edu.pl, w treści maila podaj swoje imię i nazwisko oraz nr UID.
 • Wprowadź swoje wyniki maturalne, lub ocenę na dyplomie - w przypadku logowania się na studia drugiego stopnia.
 • Zapisz nr UID i hasło (będą potrzebne na cały okres studiów)

 

Jeżeli podczas logowania na studia pojawi Ci się komunikat „twój PESEL widnieje w bazie uczelni” - to oznacza, że posiadasz już konto AP. Wówczas skorzystaj z pola po prawej stronie ekranu "Zaloguj się". Jeżeli nie pamiętasz swojego nr UID bądź hasła, skorzystaj z opcji "przypomnienie hasła".

 

Jeżeli podczas odzyskiwania konta wyświetlił Ci się komunikat "Nie znaleziono osoby" - napisz do nas wiadomość (rekrutacja@apsl.edu.pl) - podaj swoje imię i nazwisko, nr PESEL oraz dołącz treść "Wyrażam zgodę na wykorzystanie przesłanych przeze mnie danych w celu odzyskania dostępu do mojego konta w e-rekrutacji".

 

Kandydaci na studia I stopnia i jednolite magisterskie:

 • Maturzyści z lat 2006-2019 (z tzw. nową maturą) - sami wprowadzają wyniki matury. Wyniki  będą porównane z Krajowym Rejestrem Matur (KReM).
 • Maturzyści z tzw. starą maturą (z roku 2005 i lat wcześniejszych) - sami wprowadzają wyniki matury.
 • Maturzyści z maturą zagraniczną lub międzynarodową (IB, EB)  - nie wprowadzają wyników.

 

3. Wnieś opłatę rekrutacyjną

 

Opłata rekrutacyjna wynosi:

 • 150 zł dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • 85 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów.

 

Opłatę należy wnieść na wygenerowany dla Ciebie (podczas logowania się na studia) indywidualny numer konta bankowego. Nr konta możesz sprawdzić w zakładce "Płatności". Po wpływie opłaty na konto bankowe AP, na Twoim koncie, w zakładce "Płatności" pojawi się potwierdzenie zaksięgowania. Jeżeli dokonasz opłaty, a na Twoim koncie brakuje potwierdzenia jej zaksięgowania - dołącz do dokumentów rekrutacyjnych potwierdzenie opłaty (np. potwierdzenie transakcji/przelewu internetowego, potwierdzenie wpłaty z poczty, banku lub innej placówki.

Osoby posiadające WAŻNĄ Kartę Dużej Rodziny zwolnione są z opłaty rekrutacyjnej – wówczas kandydat podczas logowania się na studia na etapie "Zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego" zaznacza opcję "Karta Dużej Rodziny". Tym samym kandydat zobowiązany jest do okazania niniejszego dokumentu pracownikowi uczelni podczas składania dokumentów.

WAŻNE! Pamiętaj, by Kartę Dużej Rodziny, której jesteś właścicielem,  zabrać ze sobą, gdy będziesz dostarczać dokumenty do Punktu Rekrutacyjnego. Możesz też dołączyć kserokopię swojej karty do dokumentów, które będziesz wysyłać pocztą.

O innych zwolnieniach dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny poczytasz tutaj:

 

4. Dostarcz dokumenty

 

Kandydat, po zalogowaniu się na studia, zobowiązany jest do złożenia wymaganych dokumentów w Puncie Rekrutacyjnym  w wyznaczonym terminie.

 

Komplet dokumentów na studia:

 • wydrukowany i podpisany własnoręcznie formularz rekrutacyjny ze zdjęciem zawierający wniosek o wpis na studia (ankietę osobową) (znajdziesz je w zakładce Dane kandydata, opcja Drukuj formularz).
 • UWAGA! Jeżeli nie dodałeś zdjęcia podczas logowania, nie będziesz mógł wydrukować podania!
 • kopię świadectwa dojrzałości lub dokumentu równorzędnego (oryginał lub odpis do wglądu) - w przypadku kandydatów na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
 • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis do wglądu) - w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata – do wglądu,
 • Upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią (wzór poniżej)
 • W przypadku laureatów lub finalistów olimpiad stopnia centralnego - zaświadczenie o uzyskanym tytule,

 

Osoby, które nie złożą dokumentów w Punkcie Rekrutacyjnym w wyznaczonym terminie, nie zostaną wpisane na listę przyjętych na studia. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych jest podstawą przyjęcia na studia.

 

Dostarczanie dokumentów za pomocą poczty

Dokumenty możesz wysłać także pocztą. Wówczas do kompletu dokumentów obowiązkowo dołącz:

 • oryginał (lub odpis) świadectwa dojrzałości w przypadku kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie, który zdawali „nową maturę”, której wyniki dostępne są w systemie KREM
 • oryginał (lub odpis) świadectwa maturalnego/dojrzałości w przypadku osób, które zdawały tzw. "starą" maturę
 • kopię dyplomu w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia będących absolwentami Akademii Pomorskiej w Słupsku
 • oryginał lub odpis dyplomu w przypadku kandydatów będących absolwentami innych uczelni
 • jeżeli posiadasz - kopię Karty Dużej Rodziny

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne prosimy o dostarczanie dokumentów za pomocą poczty (pocztą tradycyjną lub przez usługi kurierskie) lub skrzynki podawczej, która znajduje się przed wejściem do Punktu Rekrutacyjnego (ul. Boh. Westerplatte 64, p.202 I piętro)

 

Adres do korespondencji:

Akademia Pomorska w Słupsku - PUNKT REKRUTACYJNY

ul. K. Arciszewskiego 22a,  76-200 Słupsk, Polska

Pamiętaj, że liczy się data dotarcia dokumentów do Punktu Rekrutacyjnego, a nie data wysłania!!!

 

Składanie dokumentów przez osoby trzecie

Pełnomocnictwo jest ważne wyłącznie wraz z kopią dokumentu tożsamości kandydata (dowodu osobistego lub paszportu). Pełnomocnictwo nie upoważnia do podpisywania dokumentów w imieniu kandydata.
Podanie - ankieta osobowa musi być podpisane przez kandydata!!!!

 

5. Przyjęcie na studia

 

W jaki sposób dowiem się o wynikach rekrutacji?

 

Wyniki możesz sprawdzić, logując się na swoje konto w e-rekrutacji. Na stronie głównej lub w zakładce Dane kandydata po lewej stronie zobaczysz pole Status - tam odczytasz swój status przyjęcia:

 • w toku postępowania - taki status będziesz miał od razu po zalogowaniu się na e-rekrutacji;
 • dokumenty lub dokumenty niekompletne- oznacza, że dokumenty zostały przez Ciebie złożone w Punkcie Rekrutacyjnym;
 • przyjęty / nieprzyjęty: to określa Twój status przyjęcia;
 • rezygnacja,  gdy zrezygnujesz z podjęcia studiów;
 • przedłużona rekrutacja, gdy rekrutacja na Twój kierunek została przedłużona i przeniesiona na inny termin;

Poczekaj na status o przyjęciu: "Zostałeś przyjęty na studia i wpisany na listę studentów. Gratulujemy!!!".

Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Aby dopełnić proces przyjęcia na studia wydrukuj ślubowanie, złóż na nim odręczny podpis oraz dostarcz osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną bezpośrednio na adres Biura ds. Obsługi Studenta i Doktoranta (ul. Kozietulskiego 6-7, 76-200 Słupsk).
Brak odesłania dokumentu pocztą tradycyjną lub osobistego dostarczenia do BOSiD będzie podstawą do skreślenia z listy studentów...!!!

Osoba przyjęta na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania. Każdy kandydat wobec którego przeprowadzono postępowanie kwalifikacyjne i który nie został wpisany na listę studentów otrzymuje decyzję komisji rekrutacyjnej o odmowie przyjęcia na I rok studiów. Wpis na listę studentów polegał będzie na nadaniu przez komisję rekrutacyjną w systemie e-rekrutacji statusu „wpisany na listę studentów” na koncie kandydata. Komisja rekrutacyjna dokona wpisu na listę studentów pod warunkiem, że kandydat w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji dostarczy komplet niezbędnych dokumentów.

 

6. Widzimy się na zajęciach :)

 

 

 

 

Informacje dodatkowe

Jak obliczyć  punkty z matury?

 1. Jeżeli podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie stanowią wyniki z pisemnego egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu, to zostanie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne w formie rankingu.
 2. Ranking tworzy się na podstawie wyników procentowych uzyskanych z egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu przeliczonych w następujący sposób: 1% pkt na poziomie podstawowym = 1 pkt, 1% pkt na poziomie rozszerzonym = 2 pkt, 1% pkt starej matury = 2 pkt, 1% pkt przedmiotu preferowanego - x 2. Wynik stanowi suma pkt na obu poziomach.
 3. Jeżeli kandydat na studia zdał egzamin dojrzałości (starą maturę), to oceny z egzaminu  pisemnego zostaną przeliczone na procenty według poniższej tabeli. W przypadku braku oceny z egzaminu pisemnego brany jest pod uwagę egzamin ustny.  Liczba przeliczonych procentów jest równa wynikom procentowym „nowej matury”:

skala 6-stopniowa

matura po 1991 r.

skala 5-stopniowa

matura przed 1991 r.

ocena:

2 = 30%

3 = 45 %

4 = 60%

5 = 75 %

6 = 90%

ocena:

3 = 30%

4 = 60%

5 = 90%

 

Jak przeliczane są oceny z dyplomu?

Na studia drugiego stopnia cena na dyplomie przeliczone zostaną w następujący sposób:

 1. dostateczna = 3 pkt;
 2. dostateczna plus = 3,5 pkt;
 3. dobra = 4 pkt;
 4. dobra plus = 4,5 pkt;
 5. bardzo dobra = 5 pkt.

 

Kandydaci, którzy ukończyli szkołę lub studia poza granicami RP, zobowiązani są także dostarczyć:


1)     Poświadczenie świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów w formie legalizacji (lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112 poz 938 i 939));
2)    Tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych, legalizacji lub apostille. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula (konsulat); LINK
3)    W przypadku gdy świadectwo maturalne nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia w Polsce studiów wyższych - zaświadczenie potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w Polsce wydane przez właściwego Kuratora Oświaty;
4)    Zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych, jeśli dokument podlega obowiązkowi nostryfikacji.

          Dodatkowo może być wymagane zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskane świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów wyższych uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub kontynuowania kształcenia w każdym typie szkoły wyższej w państwie, w którym został wydany dokument   (z tłumaczeniem na język polski)

 

Wznowienie studiów / przeniesienie z innych uczelni:

Kandydat dostarcza do Punktu Rekrutacji:

 1. Formularz kandydata
 2. Podanie o wznowienie lub przeniesienie
 3. Dokument uprawniający do podjęcia studiów
 4. Dokument/zaświadczenie o odbytych studiach (np. karta osiągnięć studenta - wydany przez jednostkę, w której prowadzone były studia)

Wzory podań znajdziesz TUTAJ

 

 

Akty prawne:

Nabór na studia na rok akademicki 2021/2022:

 

Nabór na studia na rok akademicki 2020/2021:

 

 

 

Zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad:

 

 

 

 

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej