Educational offer

Educational offer of Pomeranian Academy in Słupsk

 

Please be aware that all studies are conducted in Polish!!!!

Polish as a Foreign Language

 

Bachelor’s degree (BD) /  Studia pierwszego stopnia (SPS)

Filed of study / Kierunek studiów

Specialities / Specjalności

Administration FTS and ExS  Administracja S i NS

 • Local Government Administration/ Administracja samorządowa
 • Administration of Justice/ Administracja wymiaru sprawiedliwości
 • Economic Administration/ Administracja gospodarcza

National Security FTS and ExS

Bezpieczeństwo narodowe  S i NS

 • Defense policy/ Obronność państwa
 • Cyberspace Protection/ Ochrona cyberprzestrzeni
 • Cyber Media/ Cybermedia
 • Cyber Threat/ Cyberzagrożenia
 • Crisis managment/ Zarządzanie kryzysowe
 • Security and public order/ Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Biology FTS and ExS

Biologia S i SN

 • Nature (t)/ Przyroda (n)
 • Medical biology/ Biologia medyczna
 • Herbal treatment/ Ziołolecznictwo
 • Biology with Extended Foreign Language/ Biologia z rozszerzonym językiem obcym

Art education in the area of musical art FTS

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej  S

 • Musical education (t)/ Edukacja muzyczna (n)

Education in technology and informatics (3,5-year engineering studies) FTS

Edukacja techniczno – informatyczna (3,5 – letnie studia inżynierskie) S

 • Teaching specialisation/ Specjalizacja nauczycielska
 • Designing network and mobile applications/ Projektowanie aplikacji internetowych i mobilnych
 • Designing in automatics and robotics/Programowanie w automatyce i robotyce

English Philology FTS and ExS

Filologia angielska S i NS

 • English Philology – translation/ Filologia angielska – translatoryczna
 • English Philology (t)/ Filologia angielska (n)
 • English Philology – Media Communication/ Filologia angielska- komunikacja w mediach

German Philology FTS and ExS

Filologia germańska S i NS

 • German philology (t)/ Filologia germańska (n)
 • German philology – the German language in business and tourism/ Filologia germańska – j. niemiecki w biznesie i turystyce

Russian Philology FTS

Filologia rosyjska S

 

 • Russian Philology - the Russian language in business and tourism/ Filologia rosyjska – j. rosyjski w biznesie i turystyce
 • Russian Philology – literary-translation/ Filologia rosyjska – literacko-przekładowznawcza
 • Russian Philology with English language/ Filologia rosyjska z j. angielskim
 • Russian Philology with Teaching Polish as a Foreign Language/ Filologia rosyjska z nauczaniem języka polskiego jako obcego

Polish Philology FTS

Filologia polska S

 

 • Publishing and editorial/ Wydawniczo – redaktorska
 • Teaching specialisation/Specjalizacja nauczycielska
 • General Speech Therapy (t)/ Logopedia ogólna (n)

Technical Physics (3,5-year engineering studies) FTS

Fizyka techniczna (3,5 – letnie studia inżynierskie) S

 • Ecotechnologies – renewable energy sources/ Ekotechnologie – odnawialne źródła energii
 • Technical methods in criminalistics/ Metody techniczne w kryminalistyce
 • Physicochemical Material Science Engineering/ Fizykochemiczna inżynieria materiałoznawstwa

Geography FTS and ExS

Geografia S i NS

 

 • Shaping and management of the natural environment/ Kształtowanie i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
 • Economy and local government politics/ Gospodarka i polityka samorządowa
 • Geoinformation/ Geoinformacja
 • Teaching specialisation/Specjalizacja nauczycielska

History FTS, EvS

Historia S i S popołudniowe

 

 • Archive and documentation management in Office and company/ Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją w urzędzie i firmie
 • American studies/ Amerykanistyka
 • Teaching specialisation/Specjalizacja nauczycielska

Informatics 3,5-year engineering studies FTS and ExS

Informatyka3,5 letnie inżynierskie S i NS

 • Programming/ Programowanie

Cosmetology FTS and ExS Kosmetologia S i NS

 • Cosmetology/ Kosmetologia ogólna

Mathematics FTS and ExS

Matematyka S i NS

 

 • Teaching specialisation/ Specjalizacja nauczycielska
 • Data analysis in Business Intelligence/ Analiza danych wBusiness Intelligence
 • Financial mathematisc / Matematyka finansowa

Environmental Protection FTS and ExS

Ochrona środowiska S i NS

 

 • Nature and landscape protection/ Ochrona przyrody i krajobrazu
 • Eco-Energetocs/ Ekoenergetyka
 • Biomonitoring and Balanced Development/ Biomonitoring i zrównoważony rozwój
 • Communal, water and sewage management system/ Gospodarka komunalna i wodno-ściekowa
 • Natural management of urban space/ Przyrodnicze zarządzanie przestrzenią miejską
 • Environmental Protection in Public Administration (extramural studies only)/ Ochrona środowiska w administracji publicznej (tylko na studiach niestacjonarnych)

Pedagogy FTS and ExS

Pedagogika S i NS

 

 • Psychopedagogy with pedagogy preparation/ Psychopedagogika z przygotowaniem pedagogicznym
 • Care and educational pedagogy with social help and pedagogy preparation/ Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z pomocą społeczną z przygotowaniem pedagogicznym
 • Rehabilitation pedagogy with sociotherapy and pedagogy preparation /Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią z przygotowaniem pedagogicznym
 • Educational therapy whith elemnts of occupational therapy / Terapia pedagogiczna z elementami terapii zajęciowej

Nursing FTS

Pielęgniarstwo S

 

Political science FTS and EvS Politologia S i S popołudniowe

 

 • New media and social communication/ Nowe media i komunikacja społeczna
 • Projects management/ Zarządzanie projektami
 • Migration politics/ Polityka migracyjna
 • Public and local government politics/ Polityka samorządowa i publiczna

Social work FTS and ExS

Praca socjalna S i NS

 • Social work in social assistance in multi-cultural environment/ Praca socjalna w pomocy społecznej w środowisku wielokulturowym

Medical rescue FTS and ExS Ratownictwo medyczne S i NS

 

Sociology FTS and ExS

Socjologia S i NS

 

 • Cryminology and sociology of penitentiary/ Kryminologia i socjologia penitencjarna
 • Family assistant/ Asystent rodziny
 • Crime Prevention with Social Psychology/ Prewencja kryminalna z socjopsychologią

Tourism and recreation FTS and ExS

Turystyka i rekreacja S i NS

 • Geotourism/ Geoturystyka
 • Health tourism/ Turystyka zdrowotna
 • Active tourism/ Turystyka aktywna
 • Tourism in Coastal Zones/ Turystyka w strefie nadmorskiej

Management FTS, FvS and ExS Zarządzanie S, S popołudniowe i NS

 

 • Corporation management/ Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Human resources management/ Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Accounting/ Rachunkowość
 • Sales manager/ Manager sprzedaży
 • Manager of Hotel ang Gastronomy/Menadżer hotelarstwa i gastronomii

Cyberspace Engineering BD 3,5-year engineering studies  FTS and ExS

Inżynieria cyberprzestrzeni SPS 3,5-letnie studia inżynierskie  S i NS

 • Cybermedia engineering/ Inżynieria cybermediów
 • Cybersecurity with elements of cryptography and cryptology/ Cyberbezpieczeństwo z elementami kryptografii i kryptologii

Dietetics * FTS and ExS

Dietetyka* S i SN

 

Logistics *FTS and ExS

Logistyka * S i SN

 • Transpost and Spedition / Transport i spedycja
 • Maritime Logistics / Logistyka morska

* the field  of study launches with Ministry of Science and Higher Education acceptation / * kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu akceptacji MNiSW

FTS -  full-time studies / S – studia stacjonarne

ExS – extra mural studies / NS – studia niestacjonarne

(t) teaching specialisation

 

Uniform Master's studies / Jednolite studia magisterskie

Filed of study / Kierunek studiów

Physiotherapy  FTS

Fizjoterapia S

Pre-school and Early-school Pedagogy*  FTS and ExS

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna* S i N

Law* FTS and ExS

Prawo* S i N

* the field  of study launches with Ministry of Science and Higher Education acceptation / * kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu akceptacji MNiSW

FTS -  full-time studies / S – studia stacjonarne

ExS – extra mural studies / NS – studia niestacjonarne

(t) teaching specialisation

 

Master’s degree (MD)/ Studia drugiego stopnia (SDS)

Filed of study / Kierunek studiów

Specialities / Specjalności

National Security FTS and ExS

Bezpieczeństwo narodowe S i NS

 

 • IT security/ Bezpieczeństwo informatyczne
 • International security/ Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Criminology with crime detection/ Kryminologia z kryminalistyką
 • Environment, health and safety management/Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy
 • National Defence / Obrona narodowa
 • Crisis Management in Organizations / Zarządzanie kryzysowe w organizacjach

Biology FTS and ExS

Biologia S i NS

 • Medical biology/ Biologia medyczna
 • Natural expert appraisal and biomonitoring/ Ekspertyzy przyrodnicze i biomonitoring
 • Teaching specialisation/ Spec. nauczycielska

Art education in the area of musical art FTS

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej S

 • Animation of culture/ Animacja kultury

Filologia angielska S i NS

English Philology FTS and ExS

 • English Philology- translation studies/ Filologia angielska – translatoryczna
 • English Philology (t)/ Filologia angielska (n)

German Philology FTS and ExS Filologia germańska S i NS

 • German Philology - the German language in business and tourism/ Filologia germańska – j. niemiecki w biznesie i turystyce
 • German Philology (t)/ Filologia germańska (n)

Russian Philology FTS

Filologia rosyjska S

 • Russian Philology with English language/ Filologia rosyjska z j. angielskim (n)
 • Russian Philology - the Russian language in business and tourism/ Filologia rosyjska - Język rosyjski w biznesie i turystyce

Polish Philology FTS

Filologia polska S

 • Modern culture/ Kultura współczesna
 • Teaching specialisation/ Specjalizacja nauczycielska

Geography FTS and ExS

Geografia S i NS

 • Teaching specialisation/ Specjalizacja nauczycielska
 • Tourism /Turystyka
 • Shaping and management of the natural environment /Kształtowanie i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
 • Economy and local government administration/Gospodarka i administracja samorządowa

History FTS FvS

Historia S i S popołudniowe

 • Archive studies with learning about Pomerania/ Archiwistyka z pomorzoznawstwem
 • Teaching specialisation/ Specjalizacja nauczycielska
 • International politic and economical relations/ Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze

Mathematics FTS ExS

Matematyka S i NS

 • Teaching specialisation/ Specjalizacja nauczycielska
 • Applied Mathematics/ Matematyka stosowana

Pedagogy FTS and ExS

Pedagogika S i NS

 • Care and educational pedagogy with social help and pedagogy preparation/ Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą społeczną z przygotowaniem pedagogicznym
 • Gerontology with health promotion/ Gerontogogika z promocją zdrowia
 • Psychopedagogy / Psychopedagogika
 • Elementary education with pedagogy therapy (t) with pedagogy preparation/ Edukacja elementarna z terapia pedagogiczną (n) z przygotowaniem pedagogicznym
 • Pedagogy with pedagogy preparation/ Pedagogika z przygotowaniem pedagogicznym
 • Rehabilitation pedagogy with social prevention/ Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
 • Educational therapy whith art therapy / Terapia pedagogiczna z arteterapią

Nursing FTS and ExS Pielęgniarstwo S i NS

 

Managment* FTS and ExS

Zarządzanie* S i NS

 • Manager management/ Zarządzanie managerskie
 • Tourist economy management/ Zarządzanie gospodarką turystyczną
 • Logistic management/ Zarządzanie logistyczne

Administration * FTS and ExS

Administracja * S i NS

 • Local Government Administration/ Administracja samorządowa
 • Public Safety Management / Administracja bezpieczeństwa publicznego

* the field  of study launches with Ministry of Science and Higher Education acceptation / * kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu akceptacji MNiSW

FTS -  full-time studies / S – studia stacjonarne

ExS – extra mural studies / NS – studia niestacjonarne

(t) teaching specialisation

Phd Studies/ Studia trzeciego stopnia (STS)

Filed of study / Kierunek studiów

Literaturoznawstwo S dla absolwentów SDS lub JSM

Literary Studies FTS for Master degree graduates

Historia S dla absolwentów SDS lub JSM

History FTS for Master degree graduates

 

 

POLISH COURSE

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej