Polski

Informacja dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy

 

 

 

 

Studia prowadzone są w JĘZYKU POLSKIM

 

 

I ETAP REKRUTACJI

 

REJESTRACJA ON-LINE

https://ehms.apsl.edu.pl/e-rekrutacja/

Wybierz: "2. Registration for studies 2023/2024 (for foreigners)"

(e-rekrutacja będzie aktywna od 20 czerwca)

 

 

 

 

 

OPŁATA REKRUTACYJNA

 

Opłata rekrutacyjna wynosi:

- 150 zł dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

- 85 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów.

 

 

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na nr konta bankowego:
71 2490 0005 0000 4520 8377 0269
SWIFT: ALBPPLPW
Akademia Pomorska w Słupsku
ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk POLSKA

W tytule przelewu wpisz: "Tytułem: opłata rekrutacyjna, imię, nazwisko, kierunek studiów"

 

 

DOSTARCZ DOKUMENTY

 

Drogą e-mail (skany/kopie w formacie PDF): rekrutacja@apsl.edu.pl

ALBO

Pocztą tradycyjną:
Akademia Pomorska w Słupsku - Punkt Rekrutacyjny,
ul. Arciszewskiego 22a,
76-200 Słupsk​, Polska

 

Komplet dokumentów zawiera:

1. Kwestionariusz osobowy (wydrukowany z systemu e-rekrutacji) ze zdjęciem

2. Paszport - pierwsza strona paszportu (z danymi osobowymi i zdjęciem) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Kandydata

3. Dokument potwierdzający wykształcenie

Dokument uprawniający do podjęcia studiów w Polsce przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego*, zalegalizowany bądź opatrzony apostillą:

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia:

 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z ocenami
 • Legalizacja świadectwa lub opatrzone apostillą lub potwierdzenie, że posiadane świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych – jeśli dotyczy i w zależności od kraju, w którym wydano dokument
 • przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego*.

Decyzja o uznaniu świadectwa wydanego za granicą

Część świadectw jest uznawane w Polsce z mocy prawa i nie wymagają one dodatkowych procedur na potrzeby podjęcia studiów. Dotyczy to świadectw wydanych w państwach członkowskich UE, OECD oraz EFTA oraz tych, z którymi Polska ma zawarte umowy międzynarodowe dotyczące uznawania wykształcenia.

Uznawanie świadectw ma mocy prawaUznanie na podstawie umówUznanie decyzją Kuratora Oświaty

Kraje OECD, EFTA i UE: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile,
Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja,
Holandia, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada,
Korea Południowa, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa,
Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia,
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Białoruś, Chiny, UkrainaPozostałe kraje
Nie wymaga się decyzji Kuratora OświatyNie wymaga się decyzji Kuratora OświatyWymagana decyzja Kuratora Oświaty

 

Świadectwa wydane w pozostałych państwach wymagają przeprowadzenia dodatkowej procedury, aby mogły być uznawane do podejmowania w Polsce studiów wyższych. Decyzje takie wydają kuratorzy oświaty. Osoby mieszkające w Polsce w celu uzyskania decyzji powinny zgłosić się do kuratora oświaty w swoim województwie, dla osób które w Polsce nie mieszkają właściwe jest Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Szczegółowe informacje na temat uznawania świadectw uzyskanych za granicą znajdują się tutaj.

 

A w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia:

 • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem – jeżeli dyplom został wydany w Polsce
 • Legalizacja dyplomu czy też apostilla lub potwierdzenie, że posiadane świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych – jeśli dotyczy i w zależności od kraju, w którym wydano dokument
 • Dyplom wraz z suplementem (z dodatkiem) przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego*,

* Dokumenty o wykształceniu wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez polskiego konsula lub polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości - lista dostępna jest na stronie: LINK

Jeżeli tłumaczenie na język polski nie jest dokonane przez tłumacza przysięgłego, tłumaczenie możne zostać poświadczone przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.

Jeżeli masz problem z tłumaczeniem dokumentów, skontaktuj się z Punktem Rekrutacyjnym!

 

4. Kolorowa fotografia w formie elektronicznej

5. Dowód osobisty (strona z danymi personalnymi, strona z informacją o adresie domowym) - jeśli jest/ do wglądu

6. Dowód wniesionej opłaty za studia

7. Dowód wniesionej opłaty rekrutacyjnej

8. Dokument potwierdzający uprawnienia do zwolnienia z opłat za studia stacjonarne:

 • Paszport zagraniczny w przypadku obywateli:
  • UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy,
  • EFTA: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria.
 • karta stałego pobytu lub karta pobytu rezydenta długoterminowego UE
 • decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością:
  • art. 159 ust. 1 lub
  • art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

 • decyzja o nadaniu statusu uchodźcy lub potwierdzenie z korzystania ochrony czasowej lub ochrony uzupełniającej na terytorium RP;
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej C1 wydanym przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 • Karta Polaka lub decyzja o stwierdzeniu pochodzenia polskiego;
 • Akt małżeństwa lub akt urodzenia oraz potwierdzenie zgłoszenia pobytu w Polsce - w przypadku cudzoziemców będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP.

9. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych do podjęcia studiów przez osobę niepełnoletnią (dotyczy tylko kandydatów poniżej 18 roku życia).

W przypadku kandydatów niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych poświadczona notarialnie lub przez polską placówkę dyplomatyczno-konsularną

Wzór zgody:

 

10. Upoważnienie do złożenia dokumentów - jeżeli będzie składał je ktoś inny w Twoim imieniu

11. Certyfikat lub zaświadczenie o znajomości j. polskiego na poziomie min. A2 (tylko dla kandydatów na kierunki medyczne)

Termin złożenia dokumentów: do końca sierpnia

 

 

II ETAP REKRUTACJI

Lista dokumentów, które należy dostarczyć  po przyjeździe na studia do Polski:

 1. Oryginały dokumentów wymienionych wyżej (w I etapie rekrutacji)
 2. Obowiązkowe spotkanie organizacyjne:
 • obowiązkowy test ze znajomości języka polskiego

 

Akcje

Akademia Pomorska Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej