Polski

STUDIA PROWADZONE SĄ W JĘZYKU POLSKIM!

 

Jak wygląda rekrutacja?

 

I ETAP REKRUTACJI

Cudzoziemcy – kandydaci na studia zobowiązani są zalogować się na stronie https://ehms.apsl.edu.pl/e-rekrutacja/ (wybierz rekrutacją "2. Registration for studies 2021/2022 (for foreigners)"Registration for foreigners 2021/2022» - e-rekrutacja będzie aktywna od 21 czerwca), a następnie przesłać kopie bądź skany podstawowych dokumentów, niezbędnych w pierwszym etapie rekrutacji na adres: rekrutacja@apsl.edu.pl

albo

Akademia Pomorska w Słupsku - Punkt Rekrutacyjny,
ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk​, Polska

 

1. Kwestionariusz osobowy (podanie) ze zdjęciem

 

2. Paszport - pierwsza strona paszportu (z danymi osobowymi i zdjęciem) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Kandydata

3. Dokument potwierdzający wykształcenie

Dokument uprawniający do podjęcia studiów w Polsce przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego*, zalegalizowany bądź opatrzony apostillą:

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia:

 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z ocenami
 • Legalizacja świadectwa lub opatrzone apostillą lub potwierdzenie, że posiadane świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych – jeśli dotyczy i w zależności od kraju, w którym wydano dokument
 • przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego*.

Decyzja o uznaniu świadectwa wydanego za granicą

Część świadectw jest uznawane w Polsce z mocy prawa i nie wymagają one dodatkowych procedur na potrzeby podjęcia studiów. Dotyczy to świadectw wydanych w państwach członkowskich UE, OECD oraz EFTA oraz tych, z którymi Polska ma zawarte umowy międzynarodowe dotyczące uznawania wykształcenia.

Uznawanie świadectw ma mocy prawaUznanie na podstawie umówUznanie decyzją Kuratora Oświaty

Kraje OECD, EFTA i UE: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile,
Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja,
Holandia, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada,
Korea Południowa, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa,
Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia,
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Białoruś, Chiny, UkrainaPozostałe kraje
Nie wymaga się decyzji Kuratora OświatyNie wymaga się decyzji Kuratora OświatyWymagana decyzja Kuratora Oświaty

 

Świadectwa wydane w pozostałych państwach wymagają przeprowadzenia dodatkowej procedury, aby mogły być uznawane do podejmowania w Polsce studiów wyższych. Decyzje takie wydają kuratorzy oświaty. Osoby mieszkające w Polsce w celu uzyskania decyzji powinny zgłosić się do kuratora oświaty w swoim województwie, dla osób które w Polsce nie mieszkają właściwe jest Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Szczegółowe informacje na temat uznawania świadectw uzyskanych za granicą znajdują się tutaj.

 

A w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia:

 • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem – jeżeli dyplom został wydany w Polsce
 • Legalizacja dyplomu czy też apostilla lub potwierdzenie, że posiadane świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych – jeśli dotyczy i w zależności od kraju, w którym wydano dokument
 • Dyplom wraz z suplementem (z dodatkiem) przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego*,

* Dokumenty o wykształceniu wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez polskiego konsula lub polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości - lista dostępna jest na stronie: LINK

Jeżeli tłumaczenie na język polski nie jest dokonane przez tłumacza przysięgłego, tłumaczenie możne zostać poświadczone przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.

Jeżeli masz problem z tłumaczeniem dokumentów, skontaktuj się z Punktem Rekrutacyjnym!

 

4. Fotografia w formie elektronicznej

5. Wniosek o przydzielenie miejsca w Domu Studenta – jeśli dotyczy

Zakwaterowanie w Domach Studenta

Meldowanie w Domu Studenckim możliwe od 28 września.

 

6. Dowód osobisty (strona z danymi personalnymi, strona z informacją o adresie domowym) - jeśli jest/ do wglądu

 

7. Dowód wniesionej opłaty za studia

8. Dowód wniesionej opłaty rekrutacyjnej – 85 zł (≈20€)
Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na nr konta bankowego:
71 2490 0005 0000 4520 8377 0269
SWIFT: ALBPPLPW
Akademia Pomorska w Słupsku
ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk POLSKA

9. Dokument potwierdzający uprawnienia do zwolnienia z opłat za studia stacjonarne:

 • Paszport zagraniczny w przypadku obywateli:
  • UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy,
  • EFTA: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria.
 • karta stałego pobytu lub karta pobytu rezydenta długoterminowego UE
 • decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością:
  • art. 159 ust. 1 lub
  • art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

 • decyzja o nadaniu statusu uchodźcy lub potwierdzenie z korzystania ochrony czasowej lub ochrony uzupełniającej na terytorium RP;
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej C1 wydanym przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 • Karta Polaka lub decyzja o stwierdzeniu pochodzenia polskiego;
 • Akt małżeństwa lub akt urodzenia oraz potwierdzenie zgłoszenia pobytu w Polsce - w przypadku cudzoziemców będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP.

10. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych do podjęcia studiów przez osobę niepełnoletnią (dotyczy tylko kandydatów poniżej 18 roku życia).

W przypadku kandydatów niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych poświadczona notarialnie lub przez polską placówkę dyplomatyczno-konsularną

Wzór zgody:

 

11. Upoważnienie do złożenia dokumentów - jeżeli będzie składał je ktoś inny w Twoim imieniu

Termin złożenia dokumentów: do końca sierpnia

 

II ETAP REKRUTACJI

Lista dokumentów, które należy dostarczyć  po przyjeździe na studia do Polski:

 1. Oryginały dokumentów wymienionych wyżej (w I etapie rekrutacji)
 2. Obowiązkowe spotkanie organizacyjne
 • obowiązkowy test ze znajomości języka polskiego
 • przygotowanie dokumentów do obowiązkowej rejestracji pobytu w Polsce

 

OPŁATY

 

 

 

Kierunek kształcenia

Płatność semestralna (PLN)

Płatność

w 10 ratach (PLN)

Za semestr zimowy

-  termin płatności

15.09.2021 r.

 

Za semestr letni

-  termin płatności

15.02.2022 r.

Co miesiąc

-termin płatności do 15. dnia miesiąca

począwszy od 15.09.2021 r.

 

(studenci I roku

2 pierwsze raty płatne do

15.10.2021 r.)

1

2

3

Administracja

1800

360

Bezpieczeństwo narodowe

1800

360

Biologia

1800

360

Dietetyka

2500

500

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

2600

520

Edukacja techniczno-informatyczna

1800

360

Filologia (angielska, germańska, rosyjska)

2000

400

Filologia polska

1650

330

Fizjoterapia

2400

480

Fizyka techniczna

1800

360

Florystyka z sztuką ogrodową

1800

360

Geografia

1850

370

Historia

1750

350

Informatyka

2000

400

Inżynieria cyberprzestrzeni

1800

360

Kosmetologia

2000

400

Logistyka

1800

360

Ochrona środowiska

1800

360

Pedagogika

1800

360

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

1800

360

Pielęgniarstwo SDS

2400

480

Pielęgniarstwo SPS

2400

480

Położnictwo

2400

480

Praca socjalna

1800

360

Prawo

2000

400

Ratownictwo medyczne

2300

460

Socjologia

1800

360

Stosunki międzynarodowe

1800

360

Turystyka i rekreacja

1800

360

Zarządzanie

1800

360

 

 

*Obowiązują po uzyskaniu zgody MEiN na prowadzenie kierunku

 

Termin opłaty za studia za cały semestr: do 15 października

 

Zakwaterowanie

Opłaty miejsce w domu studenckim:

 • 340 zł w pokoju 3 osobowym (≈76€)
 • 410 zł w pokoju 2 osobowym (≈91€)
 • 560 zł w pokoju 1 osobowym (≈126€)

Meldowanie w Domu Studenckim możliwe od 28 września.

Zobacz jak wyglądają akademiki: https://www.tanienoclegi.slupsk.pl/

 

Zaproszenie do wizy

Zaproszenie do podjęcia studiów niezbędne do uzyskania wizy przesyłamy po otrzymaniu od Kandydata kopii lub skanów podstawowych dokumentów rekrutacyjnych:

 • podanie/kwestionariusz osobowy,
 • paszport
 • dokument potwierdzający wykształcenie: atestat i dodatek do atestatu wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego i apostill, lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia z suplementem wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego i  apostille.
 • 1 elektroniczna fotografia
 • wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta - jeśli dotyczy
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej