Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Przy składaniu deklaracji o wyborze tej specjalności student jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o posiadaniu sprawności fizycznej.

Czego nauczysz się na studiach?

 • Teoretycznych podstaw bezpieczeństwa narodowego, systemów bezpieczeństwa i funkcjonujących w ich ramach instytucji, a także znajomości prawnych uwarunkowań oraz procedur dotyczących wszelkich działań podejmowanych w zakresie bezpieczeństwa przez administrację bezpieczeństwa, formacje mundurowe, instytucje pozarządowe i wszelkie inne instytucje funkcjonujące w ramach systemów bezpieczeństwa,
 • nabędziesz umiejętności analizy i oceny wszelkich zjawisk noszących znamiona wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa, realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem wykonywanych w instytucjach, w jakich może być zatrudniony po ukończeniu studiów, a także umiejętność pracy w zespołach zadaniowych rozwiązujących problemy dotyczące bezpieczeństwa w jego wymiarze personalnym, lokalnym, narodowym i międzynarodowym,
 • zdobędziesz kompetencje społeczne w zakresie samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy zawodowej, pracy zespołowej, myślenia przedsiębiorczego i innowacyjnego, partycypowania w opracowaniu programów społecznych na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych,  a także kształtowania postaw prospołecznych: asertywności i empatii oraz zrozumienia istoty zagrożeń i ich skutków dla człowieka i środowiska;
 • poznasz zagadnienia związanych z realizacją zadań przez Policję, Straże Miejskie i Gminne oraz instytucje administracji rządowej i samorządowej na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w społecznościach lokalnych;
 • zdobędziesz umiejętności związane z organizacją i udziałem w działaniach związanych z realizacją zadań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego społeczności lokalnych, w tym umiejętności wykorzystania nowoczesnych narzędzi monitoringu i teleinformatycznego wsparcia działań związanych z reagowaniem na zagrożenia noszące znamiona sytuacji kryzysowych.

Charakterystyka specjalności

Cel kształcenia:

wyposażenie studentów w niezbędny zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych w pracy, w instytucjach realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych, a także przygotowanie absolwentów do odbycia w jednostce szkoleniowej Policji zawodowego szkolenia podstawowego (szkolenie obejmuje w tym przypadku różnice między zrealizowanym minimalnym zakresem treści kształcenia a pełnym programem szkolenia podstawowego dla policjantów). Możliwości zatrudnienia: absolwenci mają możliwość zatrudnienia w instytucjach bezpieczeństwa i porządku publicznego w charakterze pracowników cywilnych lub funkcjonariuszy (Policja, Straże Miejskie lub Gminne w przypadku spełnienia dodatkowych wymogów formalno-prawnych), w firmach funkcjonujących w prywatnym sektorze ochrony (również na stanowiskach kierowniczych) oraz w firmach detektywistycznych.

Merytoryczny zakres kształcenia specjalistycznego:

 • prawne podstawy bezpieczeństwa i porządku publicznego (m.in. prawo karne, prawo wykroczeń, prawo administracyjne);
 • ochrona informacji niejawnych i danych osobowych;
 • wybrane zagadnienia kryminalistyki i kryminologii;
 • wybrane zagadnienia prewencji i ruchu drogowego;
 • posługiwanie się bronią palną (zajęcia praktyczne);
 • detektywistyka;
 • ochrona imprez masowych.

Dodatkowe informacje:

 • absolwenci specjalności nabywają – w myśl porozumienia zawartego z Komendą Główną Policji – kwalifikacje skracające ich czas szkolenia w przypadku starania się o pracę jako funkcjonariusz Policji;
 • uzyskują kwalifikacje wymagane ustawowo dla kwalifikowanych pracowników ochrony;
 • kształcenie obejmuje cały zakres szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa; absolwenci otrzymują zaświadczenie stanowiące podstawę do wydania przez Policję licencji detektywa (nie zdaje się dodatkowych egzaminów, należy tylko spełnić wymogi formalne, przede wszystkim w zakresie niekaralności i zdrowia psychicznego);
 • kształcenie obejmuje ponadto cały zakres szkolenia dla kierownika do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, członków służb informacyjnych oraz porządkowych imprez masowych (absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, które pozwala na wykonywanie pracy na wymienionych stanowiskach);
 • studenci mają możliwość doskonalenia umiejętności praktycznych poprzez udział w różnego rodzaju projektach społecznych i badaniach naukowych organizowanych przy współudziale Policji i Stowarzyszenia Bezpieczny Region Słupski;
 • dla studentów organizowane są w ramach praktyk zawodowych zajęcia praktyczne z zakresu monitorowania, analizy i oceny zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego w oparciu o Akademickie Centrum Monitoringu Zagrożeń Ludności i Infrastruktury Krytycznej;
 • studenci mają możliwość uzyskania za dodatkową opłatą kwalifikacji w zakresie: prowadzenia łodzi motorowych (sternik motorowodny), operatora bezzałogowych statków powietrznych, a także bezpłatnie certyfikatu potwierdzającego praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystania GIS w zarządzaniu bezpieczeństwem.

Specjalność dostępna także w ofercie studiów BLENDED-LEARNING!!!

dla osób zatrudnionych w instytucjach bezpieczeństwa. Kandydat zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o miejscu zatrudnienia wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi.  Studia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i systemu e-learningowego z myślą o osobach pracujących. System blended-learning łączy w sobie elementy kształcenia tradycyjnego z e-learningowym. Liczba zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela jest ograniczona do minimum. Część zajęć z programu kształcenia realizowanych jest z wykorzystaniem platformy e-learningowej.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202

Tel. kontaktowe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej