Zasady rekrutacji

Akty prawne:

 

 

 

Jak wygląda proces rekrutacji?

 

Rejestracja online

Kandydaci rejestrują się  w systemie e-rekrutacyjnym poprzez utworzenie  indywidualnego konta kandydata, podając  wszystkie niezbędne dane osobowe w formularzu danych osobowych.

 • Wejdź na stronę , wybierz rekrutację i kierunek studiów.
 • Wybierz dokument uprawniający do podjęcia wybranego poziomu  studiów:

- studia I stopnia i jednolite magisterskie (nowa matura lub stara matura lub matura zagraniczna lub matura międzynarodowa)
- studia II stopnia  (dyplom Akademii Pomorskiej lub dyplom innej uczelni)

 • Uzupełnij podstawowe dane osobowe
 • Dodaj zdjęcie
 • Wprowadź swoje wyniki maturalne lub ocenę z dyplomu /przebiegu studiów
 • Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 • Zapisz nr UID i hasło

Sprawdzenie statusu kwalifikacji

Sprawdź status zakwalifikowania do przyjęcia na studia (status widoczny jest w zakładce Dane Kandydata) lub zakwalifikowania się do egzaminu (dotyczy kierunków, na których obowiązuje egzamin wstępny)

Dostarczenie dokumentów i dokonanie wpisu na studia

Kandydat, który został zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia wymaganych dokumentów i dokonania wpisu w Puncie Rekrutacyjnym  w wyznaczonym terminie.

Komplet dokumentów na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie:

 • wydrukowane i podpisane własnoręcznie podanie- ankietę osobową (znajdziesz je w zakładce Dane kandydata, opcja Drukuj formularz),
 • aktualną fotografię zgodną z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kopię świadectwa dojrzałości lub dokumentu równorzędnego (oryginał lub odpis do wglądu),
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata – do wglądu,
 • Upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią (zwór upoważnienia),
 • W przypadku laureatów lub finalistów olimpiad stopnia centralnego - zaświadczenie o uzyskanym tytule,
 • Inne dokumenty wymagane na studia zgodnie ze szczegółowymi warunkami naboru na dany kierunek.

Komplet dokumentów na studia II stopnia:

 • wydrukowane i podpisane własnoręcznie podanie- ankietę osobową (znajdziesz je w zakładce Dane kandydata, opcja Drukuj formularz),
 • aktualną fotografię zgodną z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis do wglądu); W przypadku gdy kandydat podczas trwania procesu rekrutacji nie otrzymał jeszcze dyplomu ukończenia studiów, może przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu tychże studiów wydane przez właściwą jednostkę. Zaświadczenie ważne jest prze okres 30 dni.
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata – do wglądu
 • Upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią (zwór upoważnienia)
 • Inne dokumenty wymagane na studia zgodnie ze szczegółowymi warunkami naboru na dany kierunek

Osoby, które nie złożą dokumentów w Punkcie Rekrutacyjnym w wyznaczonym terminie nie zostaną wpisane na listę przyjętych na studia.

Terminy składania dokumentów znajdziesz w zakładce:

Terminarz

 

Dokumenty możesz wysłać także pocztą.

W tym przypadku obowiązkowo dołącz oryginał (lub odpis) świadectwa maturalnego, a w przypadku kandydatów na studia II stopnia także oryginał dyplomu ukończenia studiów (lub odpis) oraz potwierdzoną.
Adres do korespondencji:
Akademia Pomorska w Słupsku - REKRUTACJA
ul. Arciszewskiego 22a  76-200 Słupsk, Polska

Pamiętaj, że liczy się data dotarcia dokumentów do Punktu Rekrutacyjnego, a nie data wysłania!!!!

Kandydaci, którzy ukończyli szkołę lub studia poza granicami RP, zobowiązani są także dostarczyć:
1)     Poświadczenie świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów w formie legalizacji (lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112 poz 938 i 939));
2)    Tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych, legalizacji lub apostille. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula (konsulat);
3)    W przypadku gdy świadectwo maturalne nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia w Polsce studiów wyższych - zaświadczenie potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w Polsce wydane przez właściwego Kuratora Oświaty;
4)    Zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych, jeśli dokument podlega obowiązkowi nostryfikacji.

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
galeria I piętro
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej