Zasady rekrutacji

 

 

 

1. Wybierz kierunek

Zapoznaj się z naszą ofertą edukacyjną i wybierz dla siebie odpowiedni kierunek studiów:

 

2. Zaloguj się na studia

Kandydaci rejestrują się  w systemie e-rekrutacyjnym poprzez utworzenie  indywidualnego konta kandydata, podając  wszystkie niezbędne dane osobowe w formularzu danych osobowych.

 • Wejdź na stronę: https://ehms.apsl.edu.pl/e-rekrutacja/ , wybierz rekrutację "Rekrutacja na studia 2019/2020" i kierunek studiów.
 • Wybierz dokument uprawniający do podjęcia wybranego poziomu  studiów:

- na studia I stopnia i jednolite magisterskie (nowa matura lub stara matura, lub matura zagraniczna)
- na studia II stopnia  (dyplom Akademii Pomorskiej lub dyplom innej uczelni)

 • Uzupełnij podstawowe dane osobowe
 • Dodaj zdjęcie aktualne kolorowe zdjęcie,  fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (o wymiarach 236x295 pikseli) - jeżeli nie dodasz zdjęcia, nie będziesz mógł wydrukować podania! Jeżeli masz problem z wgraniem swojego zdjęcia - wyślij nam je na adres: rekrutacja@apsl.edu.pl, w treści maila podaj swoje imię i nazwisko oraz nr UID.
 • Wprowadź swoje wyniki maturalne lub ocenę z dyplomu /przebiegu studiów
 • Zapisz nr UID i hasło (będą potrzebne na cały okres studiów)
 • Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w terminie. Terminy rekrutacji znajdziesz tutaj:
Jeżeli podczas logowania na studia pojawi Ci się komunikat „twój PESEL widnieje w bazie uczelni” - to oznacza, że posiadasz już konto AP. Wówczas skorzystaj z pola po prawej stronie ekranu "Zaloguj się". Jeżeli nie pamiętasz swojego nr UID bądź hasła, skorzystaj z opcji "ODZYSKIWANIE KONTA".
Jeżeli podczas odzyskiwania konta wyświetlił Ci się komunikat "Nie znaleziono osoby" - napisz do nas wiadomość (rekrutacja@apsl.edu.pl) - podaj swoje imię i nazwisko, nr PESEL oraz dołącz treść "Wyrażam zgodę na wykorzystanie przesłanych przeze mnie danych w celu odzyskania dostępu do mojego konta w e-rekrutacji".

 

Kandydaci na studia I stopnia i jednolite magisterskie:

 • Maturzyści z lat 2006-2019 (z tzw. nową maturą) - sami wprowadzają wyniki matury. Wyniki  będą porównane z Krajowym Rejestrem Matur (KReM).
 • Maturzyści z tzw. starą maturą (z roku 2005 i lat wcześniejszych) - sami wprowadzają wyniki matury.
 • Maturzyści z maturą zagraniczną lub międzynarodową (IB, EB)  wgrywają skan posiadanego świadectwa (pdf) na swoim koncie lub wysyłają na adres: rekrutacja@apsl.edu.pl

Kandydaci na studia II stopnia:

Kandydaci wpisują ocenę z dyplomu lub średnią ocenę z przebiegu studiów, a inne dokumenty (wymagane w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku) wgrywają skany (pdf) na swoim koncie lub wysyłają na adres: rekrutacja@apsl.edu.pl.  Oryginały tych dokumentów kandydat dostarcza po ogłoszeniu wyników kwalifikacji.

Pamiętaj, że dokumenty wysyłane na adres @ rekrutacji lub dołączane do konta powinny być w formacie pdf!!!!
Punkt Rekrutacyjny nie przyjmuje zdjęć dokumentów.

3. Wnieś opłatę rekrutacyjną

Opłata rekrutacyjna wynosi:

1)    150 zł dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na studia pierwszego stopnia;
2)    85 zł dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów;

Osoby posiadające WAŻNĄ Kartę Dużej Rodziny zwolnione są z opłaty rekrutacyjnej – wówczas kandydat podczas logowania się na studia na etapie "Zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego" zaznacza opcję "Karta Dużej Rodziny". Tym samym kandydat zobowiązany jest do okazania niniejszego dokumentu pracownikowi uczelni podczas składania dokumentów.

WAŻNE! Pamiętaj, by Kartę Dużej Rodziny, której jesteś właścicielem,  zabrać ze sobą, gdy będziesz dostarczać dokumenty do Punktu Rekrutacyjnego.

O innych zwolnieniach dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny poczytasz tutaj:

4. Poczekaj na ogłoszenie wyników

Sprawdź status zakwalifikowania do przyjęcia na studia (status widoczny jest w zakładce Dane Kandydata) lub zakwalifikowania się do egzaminu (dotyczy kierunków, na których obowiązuje egzamin wstępny)

Wyniki kwalifikacji będą ogłoszone zgodnie z terminarzem rekrutacji:

5. Dostarcz dokumenty

Kandydat, który został zakwalifikowany do przyjęcia na studia, zobowiązany jest do złożenia wymaganych dokumentów w Puncie Rekrutacyjnym  w wyznaczonym terminie.

Komplet dokumentów na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie:

 • wydrukowane i podpisane własnoręcznie podanie - ankietę osobową (znajdziesz je w zakładce Dane kandydata, opcja Drukuj formularz),
 • aktualną fotografię zgodną z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w wersji elektronicznej),
 • kopię świadectwa dojrzałości lub dokumentu równorzędnego (oryginał lub odpis do wglądu),
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata – do wglądu,
 • Upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią (wzór poniżej)
 • W przypadku laureatów lub finalistów olimpiad stopnia centralnego - zaświadczenie o uzyskanym tytule,
 • Inne dokumenty wymagane na studia zgodnie ze szczegółowymi warunkami naboru na dany kierunek.

Komplet dokumentów na studia II stopnia:

 • wydrukowane i podpisane własnoręcznie podanie - ankietę osobową (znajdziesz je w zakładce Dane kandydata, opcja Drukuj formularz),
 • aktualną fotografię zgodną z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w wersji elektronicznej),
 • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis do wglądu); W przypadku gdy kandydat podczas trwania procesu rekrutacji nie otrzymał jeszcze dyplomu ukończenia studiów, może przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu tychże studiów wydane przez właściwą jednostkę. Zaświadczenie ważne jest prze okres 30 dni.
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata – do wglądu
 • Upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią (wzór poniżej)
 • Inne dokumenty wymagane na studia zgodnie ze szczegółowymi warunkami naboru na dany kierunek

Osoby, które nie złożą dokumentów w Punkcie Rekrutacyjnym w wyznaczonym terminie, nie zostaną wpisane na listę przyjętych na studia. Terminy składania dokumentów znajdziesz w zakładce:

Dostarczanie dokumentów za pomocą poczty

Dokumenty możesz wysłać także pocztą. Wówczas do kompletu dokumentów obowiązkowo dołącz:

 • kopię dowodu tożsamości
 • oryginał (lub odpis) świadectwa maturalnego (kandydaci na studia I stopnia i jednolite magisterskie)
 • oryginał (lub odpis) dyplomu ukończenia studiów (kandydaci na studia II stopnia) wraz z suplementem (zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi na dany kierunek studiów)

Adres do korespondencji:

Akademia Pomorska w Słupsku - PUNKT REKRUTACYJNY

ul. K. Arciszewskiego 22a,  76-200 Słupsk, Polska

Pamiętaj, że liczy się data dotarcia dokumentów do Punktu Rekrutacyjnego, a nie data wysłania!!!

Składanie dokumentów przez osoby trzecie

Pełnomocnictwo jest ważne wyłącznie wraz z kopią dokumentu tożsamości kandydata (dowodu osobistego lub paszportu). Pełnomocnictwo nie upoważnia do podpisywania dokumentów w imieniu kandydata. Podanie - ankieta osobowa musi być podpisane przez kandydata!!!!

6. Wpis na listę studentów

Poczekaj na status "wpisany na listę studentów". Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Osoba przyjęta na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania. Każdy kandydat wobec którego przeprowadzono postępowanie kwalifikacyjne i który nie został wpisany na listę studentów otrzymuje decyzję komisji rekrutacyjnej o odmowie przyjęcia na I rok studiów. Wpis na listę studentów polegał będzie na nadaniu przez komisję rekrutacyjną w systemie e-rekrutacji statusu „wpisany na listę studentów” na koncie kandydata. Komisja rekrutacyjna dokona wpisu na listę studentów pod warunkiem, że kandydat w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji dostarczy komplet niezbędnych dokumentów.

7. Widzimy się na zajęciach :)

Zajęcia rozpoczynają się 1 października. Sprawdź organizację roku akademickiego:

Informacje dodatkowe

Jak obliczyć  punkty z matury?

 1. Jeżeli podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie stanowią wyniki z pisemnego egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu, to zostanie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne w formie rankingu.
 2. Ranking tworzy się na podstawie wyników procentowych uzyskanych z egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu przeliczonych w następujący sposób: 1% pkt na poziomie podstawowym = 1 pkt, 1% pkt na poziomie rozszerzonym = 2 pkt. Wynik stanowi suma pkt na obu poziomach.
 3. Jeżeli kandydat na studia zdał egzamin dojrzałości (starą maturę), to oceny z egzaminu  pisemnego zostaną przeliczone na procenty według poniższej tabeli. W przypadku braku oceny z egzaminu pisemnego brany jest pod uwagę egzamin ustny.  Liczba przeliczonych procentów jest równa wynikom procentowym „nowej matury” na poziomie rozszerzonym:

skala 6-stopniowa

matura po 1991 r.

skala 5-stopniowa

matura przed 1991 r.

ocena:

2 = 30%

3 = 45 %

4 = 60%

5 = 75 %

6 = 90%

ocena:

3 = 30%

4 = 60%

5 = 90%

 

Kandydaci, którzy ukończyli szkołę lub studia poza granicami RP, zobowiązani są także dostarczyć:


1)     Poświadczenie świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów w formie legalizacji (lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112 poz 938 i 939));
2)    Tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych, legalizacji lub apostille. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula (konsulat); LINK
3)    W przypadku gdy świadectwo maturalne nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia w Polsce studiów wyższych - zaświadczenie potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w Polsce wydane przez właściwego Kuratora Oświaty;
4)    Zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych, jeśli dokument podlega obowiązkowi nostryfikacji.

          Dodatkowo może być wymagane zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskane świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów wyższych uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub kontynuowania kształcenia w każdym typie szkoły wyższej w państwie, w którym został wydany dokument   (z tłumaczeniem na język polski)

Akty prawne:

Nabór na studia na rok akademicki 2019/2020:

Nabór na studia na rok akademicki 2020/2021:

Zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad:

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej