Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą społeczną

"Istotne jest to, aby wzbudzić takie zainteresowanie, które angażuje całą osobowość dziecka".
Maria Montessori
  • Ścieżka kształcenia nauczycielska

Czego nauczysz się na studiach?

  • Poznasz miejsce i znaczenie pedagogiki w systemie nauk oraz ich relacje;
  • będziesz dysponował podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, psychologiczną, filozoficzną i socjologiczną, niezbędną do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i opieki oraz do konstruowania własnego rozwoju zawodowego;
  •   zdobędziesz wiedzę w zakresie historycznych i współczesnych dokonań w dziedzinie pracy opiekuńczo-wychowawczej;
  • zrozumiesz znaczenie opieki w rozwoju człowieka, w przebiegu jego życia i uwarunkowań wynikających z różnych sytuacji życiowych;
  • nauczysz się wykorzystać wiedzę z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej  i pomocy społecznej dla przeprowadzenia diagnozy indywidualnej i środowiskowej; nauczysz się także planować działania profilaktyczne, interwencyjne, kompensacyjne i pomocowe;
  • będziesz potrafił zaprojektować działania opiekuńcze i wychowawcze w oparciu o zasady i metody wychowania opiekuńczego w różnych środowiskach wychowawczych;
  • będziesz potrafił wykorzystać wiedzę w zakresie prawnych i organizacyjnych czynników konstytuujących funkcjonowanie systemu opieki i wychowania jednostek oraz grup dla projektowania i prowadzenia działań pomocowych. 

  Zdobędziesz kwalifikacje zawodowe do pracy w charakterze wychowawcy - pedagoga w:

·         rodzinnych i instytucjonalnych formach pieczy zastępczej ( rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki  opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, rodzinnego, specjalistyczno-terapeutycznego) na stanowisku pedagoga i opiekuna – wychowawcy,

·        placówkach oświatowych na stanowisku pedagoga szkolnego* i opiekuna – wychowawcy świetlicy szkolnej,

·         bursach i internatach szkolnych na stanowisku opiekuna- wychowawcy*,

·         placówkach specjalistycznych (poradnie pedagogiczno-psychologiczne*, ośrodki adopcyjne, opiniodawcze zespoły sądowe specjalistów) na stanowisku pedagoga,

·         żłobkach  i klubach dziecięcych na stanowisku opiekuna,

·         organizacjach pozarządowych i związkach wyznaniowych na stanowisku opiekuna - wychowawcy i pedagoga,

·         placówkach wsparcia dziennego (typu opiekuńczego, specjalistycznego i pracy podwórkowej) na stanowisku wychowawcy,

·         wybranych instytucjach pomocy społecznej na stanowisku pedagoga, asystenta rodziny, koordynatora pieczy zastępczej, opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej),

·         szpitalach i zakładach opiekuńczo-leczniczych (prewentoria, sanatoria) na stanowisku opiekuna – wychowawcy,

·         hospicjach.

 

* Uwaga! Zdobycie pełnych kwalifikacji nauczycielskich (do pracy w placówkach oświatowych) wymaga kontynuacji ścieżki przygotowującej do wykonywania zawodu nauczyciela na studiach drugiego stopnia!

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej