Szkoła doktorska

 

OGŁOSZENIA KOMISJI REKRUTACYJNYCH DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ

 

Ogólne warunki rekrutacji do szkoły doktorskiej

W roku akademickim 2019/2020 Akademia Pomorska w Słupsku (zwana dalej AP) będzie prowadzić rekrutację do Szkoły Doktorskiej w AP dalej zwanej szkołą doktorską w dwóch sekcjach: I sekcja - dyscypliny: historia i literaturoznawstwo oraz II sekcja –dyscypliny: nauki biologiczne, nauki o bezpieczeństwie.

Rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywa się w następujących etapach:

 1. Elektroniczna rejestracja, podczas której kandydat uzupełnia: dane osobowe i kontaktowe, dane o ukończonej uczelni, wynik ukończenia studiów, załącza kolorowe zdjęcie w wersji elektronicznej, o wymiarach 236x295 pikseli (niezbędne do wydania legitymacji doktorskiej).-->Wejdź na stronę: https://ehms.apsl.edu.pl/e-rekrutacja/--> Wybierz "Rejestracja na studia 2019/2020"--> z listy wydziałów wybierz "Akademia Pomorska w Słupsku"--> a następnie wybierz sekcję szkoły doktorskiej.
 2. Dostarczenie kompletu dokumentów do Punktu Rekrutacyjnego AP.
 3. Wzięcie udziału w konkursie, którego wyniki są jawne.
 4. Ogłoszenie wyników konkursu w terminie 7 dni.
 5. Dokonanie wpisu na listę doktorantów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia lub wydanie decyzji administracyjnej przez Komisję Rekrutacyjną  - w przypadku odmowy przyjęcia do szkoły doktorskiej.

Limit miejsc: 4 osoby

 • historia - 1 osoba
 • literaturoznawstwo - 1 osoba
 • nauki biologiczne - 1 osoba
 • nauki o bezpieczeństwie - 1 osoba

Terminy

 1. Rozpoczęcie rekrutacji na studia na roku akademickim 2019/2020 ustala się na dzień:17 czerwca 2019 r.
 2. Dokumenty należy dostarczyć do dnia 13 września 2019 r.
 3. W ramach konkursu z każdym z kandydatów zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
 4. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 18 września 2019 r.
 5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu tygodnia.
 6. Zakończenie regularnej rekrutacji  na studia w roku akademickim 2019/2020 ustala się na dzień: 30 września 2019 r.

Warunki dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego

Do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada:

 1. tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, lub  osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy,
 2. w przypadku cudzoziemców dyplom ukończenia studiów magisterskich uzyskany w Polsce albo zalegalizowany dyplom lub inny dokument ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany, zgodnie z odrębnymi przepisami, za równorzędny z polskim dyplomem studiów magisterskich.

Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która:

 1. Zarejestrowała się na studia w systemie e-rekrutacyjnym i wyprowadziła wszystkie niezbędne dane;
 2. Posiada dokument uprawniający do podjęcia studiów, o którym mowa w par. 5;
 3. Wniosła opłatę rekrutacyjną;
 4. W terminie złożyła komplet dokumentów w Punkcie Rekrutacyjnym AP. Spis dokumentów określa par. 7

Kandydat ponosi konsekwencje wprowadzenia niewłaściwych lub nieprawdziwych danych podczas e-rekrutacji.

Na podstawie wyników konkursów Komisja Rekrutacyjna każdej z dyscyplin w ramach których odbywa się nabór do szkoły doktorskiej tworzy listę osób przyjętych na studia w szkole doktorskiej.

Osoby, które nie zostaną przyjęte z powodu wyczerpania limitu miejsc w danej dyscyplinie w szkole doktorskiej, stanowią grupę rezerwową. W przypadku zwolnienia się miejsca na liście przyjętych na studia, osoby te zostaną przyjęte na studia z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów.

 

Dokumenty rekrutacyjne

Kandydaci przystępujący do konkursu zobowiązani są do dostarczenia w terminie (do 13 września) następujących dokumentów:

 1. Podpisane własnoręcznie podanie o przyjęcie na studia w szkole doktorskiej (ankietę osobową) wygenerowane podczas elektronicznej rejestracji na studia,
 2. Dokument uprawniający do przyjęcia do szkoły doktorskiej w celu sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem przez pracownika AP,
 3. Aktualną fotografię zgodną z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 4. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata – do wglądu,
 5. Upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią (wzór upoważnienia poniżej),
 6. Dokumenty stanowiące potwierdzenie osiągnięć naukowych (według poniższych kryteriów, np. zaświadczenie o udziale w konferencjach, kopia pierwszej strony artykułu lub recenzji wraz z kopią strony tytułowej czasopisma lub pracy zbiorowej i spisu treści; w przypadku książki -kopia strony tytułowej oraz strony zawierającej informacje o recenzentach).

 

Zakres i przebieg postępowania kwalifikacyjnego

 1. Podstawą wpisania na listę doktorantów jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów i zajęcie miejsca w rankingu, mieszczącego się w ramach przewidzianego limitu miejsc w szkole doktorskiej.
 2. Szczegółowe kryteria rekrutacyjne w ramach konkursu do szkoły doktorskiej:

KRYTERIA:

 • ocena na dyplomie: bardzo dobry - 3 pkt., dobry plus - 2 pkt., dobry - 1 pkt.
 • Ukończone studia w zakresie dyscyplin, dla których odbywa się rekrutacja - 6 pkt.
 • Rozmowa - prezentacja indywidualnego pomysłu badawczego, ocena poziomu motywacji i kompetencji - 0-30 pkt.
 • Publikacja recenzowanej monografii naukowej: z zakresu dyscyplin, w których odbywa się nabór (w zależności od punktacji wydawnictwa, w roku w którym ukazała się monografia) - co najmniej 20 pkt.; z zakresu innych dyscyplin - 7 pkt.
 • Publikacja książki popularnonaukowej: z  zakresu dyscyplin, w których odbywa się nabór (w zależności od punktacji wydawnictwa, w roku w którym ukazała się monografia) - co najmniej 7 pkt.; z zakresu innych dyscyplin - 2 pkt.
 • Publikacja artykułu w punktowanym czasopiśmie naukowym: z zakresu dyscyplin, w których odbywa się nabór (uwzględnia się liczbę punktów przyznanych periodykowi z roku, w którym artykuł został opublikowany) -  Co najmniej 4 pkt. lub więcej, jeśli liczba punktów przyznanych czasopismu jest wyższa od 4;  z zakresu innych dyscyplin – 2 pkt.
 • Publikacja artykułu recenzowanego z aparatem naukowym w czasopiśmie naukowym nieujętym na liście ministerialnej: z zakresu dyscyplin, w których odbywa się nabór (w zależności od punktacji wydawnictwa)  - 2 pkt.;  z zakresu innych dyscyplin – 1 pkt.
 • Publikacja artykułu w naukowej pracy zbiorowej recenzowanej: z zakresu dyscypliny, w których odbywa się nabór – 5 pkt.; z zakresu innych dyscyplin – 1 pkt.
 • Publikacja recenzji lub sprawozdania w czasopiśmie naukowym ujętym na liście ministerialnej: z zakresu dyscyplin, w których odbywa się nabór – 3 pkt.; z zakresu innych dyscyplin – 1 pkt.
 • Publikacja recenzji bądź sprawozdania w recenzowanym czasopiśmie naukowym nieujętym na liście ministerialnej – 1 pkt.
 • Udział czynny w konferencji naukowej krajowej – 3 pkt.
 • Udział czynny w konferencji naukowej międzynarodowej – 5 pkt.
 • Uzyskanie grantu przyznawanego w drodze konkursu (np. NCN, NPRH) – 20 pkt.

Z wynikami postępowania kwalifikacyjnego kandydat na studia zapoznaje się po zalogowaniu na swoje wirtualne konto rekrutacyjne.

Wyniki konkursu będą też dostępne na tablicy ogłoszeń przy Punkcie Rekrutacyjnym AP, zgodnie z zasadą jawności konkursu do szkoły doktorskiej - art. 200 ust.6 Ustawy.

 

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZYJĘCIA NA STUDIA KANDYDATÓW CUDZOZIEMCÓW

Przyjęcie na studia cudzoziemców następuje na podstawie art. 323 oraz 324 Ustawy.

Kandydaci, którzy ukończyli studia za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia w szkole doktorskiej pod warunkiem, że posiadany przez nich dyplom: został uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych na podstawie umowy międzynarodowej lub  został uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych w drodze nostryfikacji przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kandydaci – cudzoziemcy na studia zobowiązani są dostarczyć dokumenty określone w par. 7 ust. 1  oraz dodatkowo:

 1. Kopię paszportu zagranicznego;
 2. Poświadczenie dyplomu ukończenia studiów w formie legalizacji (lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112 poz 938 i 939));
 3. Tłumaczenie przysięgłe na język polski dyplomu ukończenia studiów wyższych, legalizacji lub apostille. Tłumaczenie musi być sporządzone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula (konsulat);
 4. Zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych, jeśli dokument podlega obowiązkowi nostryfikacji;

Decyzje w sprawie przyjęć cudzoziemców na studia w szkole doktorskiej podejmuje Rektor.

Kandydat niezadowolony z decyzji może zwrócić się do Rektora z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

Opłata rekrutacyjna

 1. Opłata rekrutacyjna na studia w szkole doktorskiej wynosi 85 zł.
 2. Kwotę, o której mowa w ust. 1 należy wpłacać na indywidualne konto bankowe kandydata, którego numer zostanie wygenerowany podczas elektronicznej rejestracji na studia, w terminie nie później niż w dniu zakończenia etapu składania dokumentów   (według harmonogramu o którym mowa w par. 3 ust. 2 niniejszej uchwały).
 3. Po wpływie opłaty na konto bankowe AP, na osobistym koncie kandydata w e-rekrutacji pojawia się potwierdzenie zaksięgowania.
 4. Wpłaty po terminie nie będą brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym (liczy się data zaksięgowania na koncie osobistym kandydata).
 5. Kandydaci, wnoszący opłatę rekrutacyjną poza granicami Polski, mogą dokonać wpłaty na główny rachunek bankowy AP.
 6. Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi w następujących przypadkach: nieuruchomienia  studiów; wniesienia opłaty w kwocie przekraczającej należność wynikającą z liczby dokonanych rejestracji - wówczas zwrotowi podlega kwota nadpłaty; rezygnacji z dalszej rekrutacji, tj. niezłożenia wymaganych dokumentów rekrutacyjnych; złożenia pisemnej rezygnacji z rekrutacji przed terminem kwalifikacji, tj. przed posiedzeniem Komisji Rekrutacyjnej; uzasadnionej nieobecności w czasie rozmowy konkursowej.
 7. W pozostałych przypadkach opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
 8. Zwrot opłaty następuje na pisemny wniosek kandydata, złożony do Rektora, za pośrednictwem Punktu Rekrutacyjnego, w terminie nie później niż do końca semestru zimowego (wzór wniosku poniżej).
 9. Do własnoręcznie podpisanego wniosku, kandydat zobowiązany jest dołączyć potwierdzenie wpłaty, o ile nie złożył już wcześniej takiego potwierdzenia wraz z dokumentami w Punkcie Rekrutacyjnym.

 

Więcej o szkole doktorskiej znajdziesz na portalu STUDIA.GOV

 

Akty prawne

Uchwała nr R.000.36.19 Senatu AP w Słupsku z dnia 29.05.19 r. w sprawie warunków rekrutacji do Szkoły Doktorskiej AP w roku akademickim 2019/2020

Uchwała nr R.000.45.19 Senatu AP w Słupsku z dnia 19.06.19 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Akademii Pomorskiej w Słupsku

Uchwała nr R.000.35.19 Senatu AP w Słupsku z dnia 29.05.19 r. w sprawie przyjęcia Programu Studiów w Szkole Doktorskiej w Akademii Pomorskiej w Słupsku

Zarządzenie nr R.021.73.19 Rektora AP w Słupsku z dnia 19.06.19 r. w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnych do szkoły doktorskiej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2019/2020

Zarządzenie nr R.021.90.19 Rektora AP w Słupsku z dnia 6.09.19 r. w spr. wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr R.021.73.19 Rektora AP w Słupsku z dnia 19.06.19 r. w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnych

Powrót do listy kierunków

Akcje

Akademia Pomorska Biuro rekrutacyjne

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej